8.3. Питання захисту прав споживачів при здійсненні оптової торгівлі

Як  було сказано, в своїй діяльності  оптове  торговельне підприємство  керувється вимогами Закону України  «Про за- хист прав споживачів». Проте враховуючи той факт,  що опто- ва торгова ланка не стикається в своїй діяльності  з кінцевим споживачем – фізичною особою, яка придбає, замовляє, або має намір придбати чи замовити товари, роботи, послуги для влас- них побутових потреб, питання захисту прав споживачів  по- винні бути відрегульовані у взаємостосунках оптового підприє- мства з роздрібним торговельним підприємством. Насамперед, питання захисту прав споживачів доцільно передбачити в до- говорі поставки товарів роздрібному торговельному підприєм- ству. Перш за все йдеться про якість, комплектність і гарантійні терміни на товари, що поставляються.

У  Господарському кодексі  України   встановлюються відповідні вимоги до товарів, що поставляються, які покликані захистити права споживача, зокрема права споживача на якість і безпеку  товарів.

Так, згідно ст. 268 кодексу, якість товару, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, які вста- новлюють вимоги до якості товару або зразкам (еталонам). При цьому в договорі в обов’язково повинно бути вказано посилан- ня на стандарт або технічну умову, якою повинен відповідати товар. Крім того, сторони можуть передбачити в договорі більш високі вимоги до якості  товару, що поставляється. В цьому випадку якість товару, що поставляється, повинна відповідати спеціальним  вимогам,  передбаченим у договорі.  У  випадку,


 

якщо сторони в договорі не передбачили вимоги до якості това- ру, останній повинен відповідати вимогам, які звичайно пред’яв- ляються до такого виду товарів. Постачальник має пам’ятати про те, що він повинен не тільки  передати товар, який  відповідає вимогам якості, а й передати документ, що підтверджуює якість товару [48],  який  поставляється.

Недотримання постачальником вимог щодо якості товарів, які поставляються,  надає покупцеві певні права при отриманні відповідного  товару. По-перше,  при поставці  товару більш низької якості,  ніж було передбачено в договорі,  покупець одержує право відмовитися  від  приймання і оплати такого товару, а у тому випадку, коли товар був сплачений, зажада- ти повернення  сплаченої суми. По-друге,  в разі,  коли товар неналежної якості був прийнятий  покупцем,  а його недоліки можуть бути усунені на місці,  покупець має право зажадати від постачальника усунути  недоліки,  або усунути  недоліки самостійно з покладанням витрат на постачальника. По-третє, якщо поставлений товар відповідає вимогам за якістю, але не відповідає обумовленому в договорі сорту, покупець має пра- во прийняти такий товар з оплатою відповідного  сорту това- ру поставленого, а не передбаченого  договором.

У разі, коли покупець відмовляється прийняти товар нена- лежної якості,  у нього виникає обов’язок повідомити  про своє рішення постачальникові,  який,  у свою чергу, зобов’язаний протягом 10 днів розпорядитися таким товаром, а якщо товар швидкопсувний, то розпорядитися ним за 24 години з момен- ту отримання повідомлення про відмову  в прийманні такого товару. Якщо постачальник у зазначений термін не розпоряд- жається товаром, покупець має право реалізувати його на місці або повернути постачальникові, з покладанням на останнього всіх понесених витрат.

Крім того, покупець має право товару стягнути з постачаль- ника,  передбачений кодексом  штраф. Проте  не можна забува- ти, що по позовах про неналежну якість товарів встановлений скорочений термін позовної давності – 1 рік з дня встановлен- ня недоліків  у поставленому товарі.


 

Наступне питання, на якому необхідно зупинитися, – це визначення гарантійних термінів на товари. Гарантійний термін є важливим елементом, який регламентує відносини постачаль- ника і покупця,  оскільки  саме протягом гарантійного терміну покупець має право звернутися до постачальника з вимогами при виникнення  дефектів у товарі.

За загальним правилом, гарантійний термін на товари, що поставляються, відповідає термінам, передбаченим стандартами, проте сторонам слід пам’ятати, що законодавець дав право сто- ронам передбачити в договорі збільшені гарантійні терміни [156].

У  випадку виникнення  дефектів  у поставленому товарі, постачальник зобов’язаний  за свій  рахунок усунути  дефек- ти або замінити товар. Виняток  може бути тільки  в одному випадку: якщо постачальник доведе, що дефекти виникли  з вини покупця.

Комплектність  товарів,  що поставляються, також повинна відповідати  вимогам стандартів, технічних умов або прейску- рантів.  Проте в договорі сторони можуть передбачити постав- ку  товару в більшій  або меншій  комплектності порівняно  з вимогами стандартів.  У  цьому випадку комплектність  товару повинна відповідати умовам договору.

При  отриманні  некомплектного  товару покупець  одер- жує право вимагати його доукомплектації  або заміни.  При цьому постачальник зобов’язаний задовольнити вимоги по- купця протягом 20 днів. Крім того, покупець одержує додат- кові права, а саме: 1) до моменту виконання цих вимог по- ста ча льник  м оже  відм ови ти ся  від  оп ла ти  отрим а ного товару; 2) у випадку,  якщо постачальник у вказані  терміни не доукомплектує і не замінить  товар,  покупець отримує право відмовитися від товару.

Правильність  складання договору поставки дуже важлива не тільки з погляду віддзеркалення в ньому умов якості і ком- плектності  товарів,  які поставляються, з метою захисту прав споживачів. Правильність складання договору поставки відіграє дуже важливу роль і для захисту інтересів сторін договору по- ставки.  При  цьому йдеться як  про захист інтересів  покупця


 

роздрібної торговельної ланки, так і про захист інтересів поста- чальника оптової торговельної ланки.

Отже,  незалежно від виду торгівлі суб’єкт господарювання

повинен забезпечити виконання вимог, передбачених норма- ми   Порядку  заняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення №108. Це насамперед торкається питань захисту прав споживачів.

Питання  для самоконтролю

1. Якими  нормативно-правовими актами регламентуються питання захисту прав споживачів при здійсненні оптової торговельної діяльності?

2. Яке  співвідношення Господарського та Цивільного ко- дексів України  в питаннях захисту прав споживачів при здійсненні  оптової торговельної діяльності?

3. Яке співвідношення  Закону України  “Про  захист прав споживачів” та Цивільного  кодексу України  в питаннях захисту прав споживачів при здійсненні  оптової торго- вельної діяльності?

4. Які існують  обов’язки виробника щодо забезпечення прав споживачів  товарів?

5. Які існують обов’язки оптового торговельного підприєм- ства щодо забезпечення прав споживачів товарів?

6. Що  таке гарантійний термін? Ким він встановлюється?

7. Які існують права покупців при отриманні неякісного або некомплектного товару?