8. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 8.1. Спеціальні вимоги до здійснення діяльності у сфері оптової торгівлі

Правовий статус оптових торговельних підприємств  регла- ментують Цивільний  та Господарський кодекси  України  “По- рядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельно- го  обслуговування населення”,  затверджені Постановою Кабінету Міністрів України  8 лютого 1995 року за №108.

Порядок і правила визначають загальні  умови заняття торговельною діяльністю,  основні  вимоги до оптових тор- говельних  підприємств і  дають визначення  торговельної діяльності.

Відповідно до Порядку № 108 для заняття оптовою торгів- лею господарюючі суб’єкти можуть мати зокрема:

+  оптові бази – основні господарські  підприємства оптової торгівлі, що здійснюють оптову закупівлю і поставку (про- даж)  товарів  та надають торговельні  послуги підприєм- ствам і організаціям роздрібної торгівлі, громадського хар- чування та іншим суб’єктам підприємницької діяльності;

+  товарні  склади,  склади-холодильники – відособлені  або спеціально пристосовані приміщення для зберігання і пе- реробки товарних запасів;

+  склади-магазини, функціональні площі, до яких відносять- ся торговельні і складські площі закритих і напіввідкри- тих приміщень для зберігання і продажу крупногабарит- них товарів (меблів, будівельних матеріалів і т.д.).

Тобто вид приміщень, які використовуватимуться суб’єкта- ми господарської діяльності для здійснення оптової торгівлі, безпосередньо залежатиме  від характеристик товарів,  що вис- тупають об’єктом торгових операцій.


 

Незалежно від  виду здійснюваної торгівлі  суб’єкт господа- рювання повинен забезпечити:

+  відповідність  виробничого приміщення  (місця)  або

будівлі  для  здійснення  торговельної діяльності  необхід- ним екологічним і санітарно-гігієнічним  умовам, а техніч- ного стану приміщення (місця), будівлі і устаткування, які будуть використані  для торговельної (торгово-виробни- чої) діяльності, – вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва і продажу відповідних товарів, а також охорони праці;

+ постійний   розвиток   матеріально-технічної   бази підприємств, оснащення їх сучасною технікою та устатку- ванням;

+  виконання вимог,  передбачених нормами  Порядку за- няття торговельною діяльністю і правилами торговельно- го обслуговування населення № 108.

Оскільки підприємства оптової торгівлі в більшості  своїй є зв’язуючою ланкою між товаровиробником і кінцевим спожива- чем товарів,  виконання вказаних вимог особливо важливе при здійсненні  господарської діяльності  такими підприємствами.

Оптова торговельна  мережа – це сукупність  торговельних підприємств і складських приміщень. За даними 2003 року, за- гальний товарообіг підприємств  роздрібної  торгівлі  Донецької області склав 49,6 млрд грн, з нього 46,2 млрд грн (93,3 % загаль- ного обороту підприємств  оптової торгівлі  без ПДВ  і акцизу) припадає на оптову реалізацію  товарів;  947,9 млрд грн (1,9%) становить роздрібний  товарообіг;  135,7 млрд грн (0,3%)  – обо- рот від посередницької діяльності; 2,2 млрд грн (4,5%) – оборот від інших видів діяльності.  Найбільша  кількість оптових торго- вельних підприємств зареєстровані в містах: Донецьку (58,9% за- гальні кількості), Маріуполі (10,2%), Краматорську (5,2%), Макіївці (3,3%), Констянтинівці (2,9%), Горлівці (2,6%). Значний загальний оборот підприємств оптової торгівлі спостерігався та- кож в Артемівську, Добропіллі, Димитровому та Єнакієвому.

Оптовий товарообіг підприємств складається з реалізації продукції  виробничо-технічного  призначення, на яку  припа-


 

дає майже 80,0% оптового товарообігу, і споживчих товарів (з них 54,3% – продовольчі, 45,7% – непродовольчі товари). При цьому майже 87% реалізованій продукції виробничо-технічно- го призначення  – товари вітчизняного виробництва.

У  2003 році  оптовими підприємствами  області було реалі- зовано споживчих товарів на суму 9,6 млрд грн, з них 75,3% – товари вітчизняного виробництва.

Підприємницька діяльність у сфері оптової торгівлі, як і в будь- якій іншій  сфері, повинна здійснюватися  з дотриманням норм Закону України “Про захист прав споживачів” від 12.05.91 року з подальшими змінами і доповненнями.

Питання  для самоконтролю

1. Що являє собою оптова торговельна мережа?

2. Якими  нормативними актами регламентуються правила здійснення  оптової торговельної діяльності?

3. Які існують обов’язки оптового торговельного підприємства?

4. Як  співвідносяться поняття торговельна діяльність і оп- това торговельна діяльність?

5. Які існують  види оптових торговельних підприємств?