АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ  ТА ПРАВА

О.В. Звєрєва

ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

Рекомендовано Міністерством  освіти і  науки  України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Киів – 2006


 


УДК 347/71(075.8) ББК 67.9(4УКР)404я73

З-43


Гриф надано


 

Рецензенти:


Міністерством освіти і науки України

(лист №14/18.2 977  від 19.04.2006 р.)


Бобкова А.Г. – доктор юридичних наук, професор, зав. кафедрою господарського права (Донецький національний  університет);

Баймуратов М.О. – доктор юридичних наук, професор, заслуже- ний діяч науки і техніки України (Маріупольський державний гумані- тарний університет);

Шелухін М.Л.

ний інститут Луганський державний університет МВС).

Звєрєва О.В.

Правова регламентація торговельної діяльності. Навчальний по- сібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 144 с.

ISBN 966-364-320-Х

Навчальний посібник спрямованийний на глибоке вивчення право- вої регламентації торговельної діяльності. У ньому розглядаються такі питання, як правові основи утворення нових видів роздрібних торго- вих підприємств; форми власності, що визначають їх організаційно-пра- вові форми; правовий режим майна підприємств роздрібної торгівлі; порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного об- слуговування населення; функції, права і обов’язки роздрібного торго- вого підприємства; правові питання відповідальності його перед спожи- вачами; особливості регулювання оптової торгівлі; правова регламентація господарсько-торговельної діяльності; порядок створення та державного регулювання оптовою торгівлею; спеціальна правоздатність різноманіт- них суб’єктів оптової торговельної діяльності.

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів юри- дичних вузів, але у зв’язку з актуальністю теми являє великий інтерес для практикуючих юристів, працівників торгівлі, контролюючих і пра- воохоронних органів, підприємців.

ISBN 966-364-320-Х © Звєрєва О.В., 2006

© Центр навчальної літератури, 2006.