5. СПЕЦІАЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 5.1. Право на здійснення торговельної діяльності

Торговельна діяльність розглядається законодавцем як особ- ливий вид підприємництва і визначається як ініціативна само- стійна  діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу товарів народного споживання з метою от- римання прибутку.

Окрім законів і підзаконних актів, що регулюють підприєм- ництво,  торгова діяльність  в Україні  регулюється  великою кількістю  спеціальних нормативних актів, у яких відображаєть- ся специфіка  торгівлі.  Це Закони України  “Про  захист прав споживачів”,  “Про забезпечення санітарного і епідеміологічно- го благополуччя населення”,  “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” і інші, а також багатьма підзаконними актами, таки- ми як Постанова Кабінету  Міністрів від 08.02.1995 р. № 108 “Про порядок заняття торговою діяльністю і правилах торгово- го обслуговування населення” інструкціями про порядок видачі ліцензії на право заняття торговельною діяльністю і іншими.

Деякі  з цих нормативних актів безпосередньо  регулюють правовий статус роздрібних торговельних підприємств і, у тому числі, порядок легалізації їх діяльності.

Право на заняття торговельною діяльністю  у юридичних осіб роздрібної торгівлі виникає з дня їх державної реєстрації в установленому порядку.

Перереєстрація суб’єктів торговельної діяльності проводить- ся в порядку, встановленому для їх реєстрації. Підставами для перереєстрації є зміни в: 1) найменуванні суб’єкта торговельної діяльності; 2) формі власності; 3) організаційній формі.

Проте в даний час питання правового регулювання реєст- рації суб’єктів підприємницької  і торгової діяльності, в тому


 

числі  підприємств торгівлі, є дискусійним.  По-перше, як було відзначено в попередніх розділах, немає єдиної думки в нових Цивільного і Господарського кодексів щодо організаційно-пра- вових форм суб’єктів підприємницької діяльності, а по-друге, немає єдиної думки з питання їх державної реєстрації.  Так, Цивільний  кодекс говорить про те, що державна реєстрація регламентується законом (новий закон про державну реєстра- цію набув чинності з липня 2004 р.), згідно з положенням За- кону „Про державну реєстрацію юридичних осіб-підприємців”, термін реєстрації становить 3 дні, а Господарський кодекс вста- новлює термін реєстрації – 10 днів.

Підприємство  роздрібної торгівлі  набуває статусу юридич- ної особи з дня його внесення в єдиний державний реєстр, а практично з дня видачі свідоцтва про державну реєстрацію. Проте тому моменту, з якого підприємство зможе більш-менш повноцінно функціонувати, передує цілий ряд необхідних юри- дично значущих дій, що є певним процесом, для початку якого необхідно здійснити державну реєстрацію  підприємства. Цей процес можна назвати легалізацією суб’єкта підприємницької діяльності. І хоча існують певні  відмінності залежно від конк- ретної організаційно-правової форми, яку обрав засновник (зас- новники), як правило, легалізація включає такі етапи: присвоє- ння органами статистики ідентифікаційного  коду; отримання дозволу на виготовлення печаток  і штампів; призначення по- садовців організації (підприємства);  постановку на облік у по- датковій адміністрації; відкриття банківського рахунка і укла- дення договору на розрахунково-касове обслуговування; постановку на облік в органах відповідних державних цільових фондів (пенсійного, соціального  страхування, сприяння зайня- тості населення і т.д.); отримання відповідних ліцензій, якщо це необхідно.

Важливим етапом легалізації торговельного підприємства є от- римання необхідних для здійснення торгової діяльності спеціаль- них дозволів (ліцензій). Ліцензування як юридичний механізм регулюється рядом нормативних актів.


 

Законом були передбачені види діяльності, які дозволяєть- ся здійснювати тільки  державним підприємствам і організаці- ям. Наприклад, реалізація військової зброї і боєприпасів. Про- ведення ломбардних операцій дозволяється державним підприємствам і повним товариствам.

Питання  для самоконтролю

1. Дайте визначення торговельної діяльності.

2. Якими нормативними актами регламентується торговель- на діяльність?

3. Якими  нормативними актами регламентується державна реєстрація  суб’єкта торговельної діяльності?

4. Чим відрізняються поняття реєстрації суб’єктів торговель- ної діяльності  і легалізації суб’єктів торговельної діяль- ності?

5. Назвіть необхідні  етапи легалізації суб’єкта торговельної діяльності.