1.6. Стратегічний потенціал фірми

 

Основним принципом виділення елементів стратегічного по­тенціалу фірми для стратегічного керування потенціалом є оцінка можливостей досягнення стратегічних цілей виробничої системи, що з'являються при використанні даного елемента системи [11].

Отже елементами стратегічного потенціалу фірми повинні бути визнані не матеріалізовані засоби виробництва, предмети праці, категорії працівників, а ті можливості досягнення страте­гічних цілей виробничої системи, що відкриваються при викори­станні цих засобів, предметів і категорій.

Такі можливості одержали назву стратегічних ресурсів виро­бничої системи (потенціалу підприємства).

Сформулюємо поняття потенціалу підприємства як об'єкта стратегічного керування.

Потенціал підприємства, як об'єкт стратегічного керуван­ня, являє собою сукупність інформаційних об'єктів, що характе­ризують склад певним чином організованих і керованих ресурсів, здатних забезпечити в стратегічній перспективі виконання фір­мою обраної місії.

Граничні можливості фірми вирішувати цю задачу в тих або інших умовах зовнішнього середовища називаються стратегіч­ним потенціалом фірми.

Ресурси - це можливості для досягнення цілей, які визнача­ються потенціалом. А потенціал - це система, для якої актуальні дві закономірності: комунікативності та еквіфінальності. Наслід­ком першої є вплив зовнішнього середовища на вибір цілей і за­собів їхнього досягнення. Наслідком другої - вплив умов внутрі­шнього середовища на граничні можливості виробничого потен­ціалу.

 

Питання для перевірки

Потенціал підприємства як економічна категорія. Три підходи до трактування ПП, їхньої характеристики, визначення ПП.

Основні характеристики ПП і його структура (елементи). Кла­сифікація елементів ПП за функціональною ознакою. Співвід­ношення категорій: «ПП», «продуктивні сили», «виробнича потужність».

Тенденції зміни й оптимізації ПП.

Основні моделі потенціалів. їхнє визначення, структура і вза­ємозв'язок.

Стратегічний потенціал фірми, його визначення й елементи. За­кономірності його комунікативності та еквіфінальності.

Дайте визначення

Ресурсний підхід до визначення ПП припускає ...

Результативний підхід до визначення ПП складається з...

Потенціал підприємства - це...

Ресурси ПП: (перелічити)...

Елементи ПП, що утворюють його активну частину, - це...

Елементи ПП, що утворюють його пасивну частину, - це...

Потенціал народного господарства - це ...

Потенціал країни - це ...

Економічний потенціал - це ...

Майновий потенціал - це ...

Відмінність виробничого потенціалу від економічного скла-

дається з...

Фінансовий потенціал визначається ...

Науково-технічний потенціал - це...

Функціональний (організаційний) потенціал - це ...

Базовий потенціал - це ...

С-цикл базового потенціалу включає: (перелічити елементи)...

Стратегічний потенціал - це ...

ПП як об'єкт стратегічного керування - це ...

Ресурсна концепція стратегічного ПП характеризується .