ЗМІСТ

вступ  з

ТЕМА 1. ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ

ПІДПРИЄМСТВА    5

Потенціал підприємства як економічна категорія            5

Основні характеристики і структура потенціалу підприємства 6

Тенденції зміни оптимізації структури потенціалу підприємства          9

Місце і роль виробничого потенціалу в суспільному виробництві        11

Моделі потенціалів   12

Стратегічний потенціал фірми        17

Питання для перевірки        18

ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 20

Потенціал підприємства як економічна система  20

Концепція синергізму          25

Формування економічного потенціалу підприємства      28

Формування виробничого потенціалу. Поняття виробничої функ-
ції і виробничої потужності 32

ТЕМА 3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ

ПІДПРИЄМСТВА    40

Конкурентоспроможність: основні категорії і поняття    40

Системні характеристики функціонального (організаційного) по-
тенціалу         42

Категорія «конкурентоспроможність потенціалу» і її актуальність

в умовах ринку         44

Формування конкурентоспроможності потенціалу на базі конку-
рентних переваг        46

Визначення конкурентоспроможності потенціалу методом, засно-
ваним на теорії ефективної конкуренції    49

3.6 Оцінка конкурентного статусу фірми методом конкурентних пере-
ваг       56

3.7.      Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності
потенціалу     57

ТЕМА 4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА            60

Актуальність оцінки 60

Особливості потенціалу підприємства як об'єкта оцінки            61

Цілі оцінки потенціалу підприємства        63

Види вартості, які визначаються при оцінці         67

Фактори, що впливають на величину оцінної вартості   71

Принципи оцінки бізнесу    73

Методика вартісної оцінки складових елементів потенціалу підп-
риємства при його формуванні       79

Комплексна рейтингова оцінка потенціалу          80

ТЕМА 5. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА            84

Часова оцінка грошових потоків    84

Складний відсоток (накопичена або майбутня вартість одиниці,
компаундинг)            86

Дисконтування (поточна вартість одиниці (реверсії))     87

Поточна вартість ануїтету (поточна вартість одиничного ануїтету)      88

Періодичний внесок на погашення кредиту (внесок на амортиза-
цію грошової одиниці)         91

Майбутня вартість ануїтету (накопичування одиниці за період)            93

Періодичний внесок у фонд накопичування (фактор фонду відш-

кодування)     94

Взаємозв'язок між різними функціями       96

Загальна характеристика методів оцінки   97

 

Метод дисконтованих грошових потоків  100

Коефіцієнт капіталізації       105

Порівняльний підхід в оцінці          113

Витратний підхід      120

ТЕМА 6. ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ (ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ,

БУДИНКІВ І СПОРУД)      123

6.1.      Доходний підхід       124

Метод капіталізації   124

Метод дисконтованих грошових потоків  129

6.2.      Порівняльний (ринковий) підхід    130

Метод порівняння продажів            130

Метод валового рентного мультиплікатора          134

 

Витратний підхід при оцінці нерухомості 135

Економіка землі - теорія залишку   138

 

Оцінка вартості земельної ділянки 139

Метод техніки залишку для землі   140

Метод середньозваженого коефіцієнта капіталізації        142

Метод порівняння продажів            145

Метод капіталізації   145

Метод розподілу земельної ділянки при визначенні вартості     146

6.5.      Оцінка вартості будинків і споруд 146

Метод порівняльної одиниці           147

Метод поелементного розрахунку (розбивки на компоненти)   147

Індексний спосіб оцінки      148

Визначення зносу будинків і споруд          148

ТЕМА 7. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАШИН

І УСТАТКУВАННЯ 157

Місце оцінки машин і устаткування в загальній системі оцінки
майнового комплексу підприємств            157

Особливості машин і устаткування як об'єктів оцінки    157

Методи оцінки машин і устаткування       160

ТЕМА 8. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ І МЕТОДИ ЇХНЬОЇ

ОЦІНКИ        167

Види нематеріальних активів         167

Застосування дохідного підходу в оцінці нематеріальних активів         171

Оцінка об'єктів промислової власності      176

Застосування витратного підходу в оцінці нематеріальних активів      183

ТЕМА 9. ПОТЕНЦІАЛ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА      189

Потенціал маркетингу: визначення, актуальність, мета  189

Зміст потенціалу маркетингу підприємства          190

Зміст потенціалу маркетингового інструментарію           194

Обґрунтування функцій компонентів потенціалу маркетингового
інструментарію         198

Оцінка використання потенціалу маркетингового інструментарію
промисловими підприємствами     201

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ     204


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В., Кокотько М.Є, Костенко Т.Д., Герасимов А.А.

 

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА

Навчальний посібник

 

Керівник видавничих проектів - Б.А.Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

 

Підписано до друку 08.06.2007. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 13.

 

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

 

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006