1.2. Основні характеристики і структура потенціалу підприємства

 

Основні характеристики потенціалу:

наявність кількісних і якісних характеристик;

складність структури і необхідність спеціальної методології для його визначення;

динамічність, обумовлена залежність від фактора часу.

Структура потенціалу підприємства

 

У найбільш загальній постановці елементами виробничого потенціалу можна вважати всі ресурси, що яким-небудь чином пов'язані з функціонуванням і розвитком підприємства [7, 8].

Всі елементи функціонують одночасно й у сукупності. Отже, закономірності розвитку потенціалу можуть бути розкриті не як окремо взяті закономірності розвитку його складових, а тільки як їхнє сполучення. Тому найбільш об'єктивним методом дослі­дження складу елементів виробничого потенціалу підприємства як складної системи являється системний підхід.

Потенціал будь-якого рівня ієрархії (підприємство, цех, ді­льниця) включає:

Технічні ресурси - виробниче устаткування, матеріали.

Енергетичні ресурси.

Технологічні ресурси - динамічність методів технології, наявність конкурентноспроможних ідей, наукові напра-цювання.

Кадрові ресурси - кваліфікаційний, демографічний склад прауівників, їхня здатність адаптуватися до зміни цілей по­тенціалу підприємства; підприємницька здатність.

Просторові ресурси - характер виробничих приміщень, те­риторії підприємства, комунікацій, можливості розширення.

Ресурси організаційної структури системи керування - харак­тер і гнучкість керуючої системи, швидкість проходження керуючих впливів.

Інформаційні ресурси — характер розташовуваної інформа­ції про сам потенціал підприємства і зовнішнє середовище, можливість її розширення і підвищення вірогідності.

Фінансові ресурси — стан активів, ліквідність, наявність кредитних ліній.

Кожний із зазначених видів ресурсів являє собою сукупність можливостей досягнення цілей потенціалу підприємства.

Із закономірності цілісності систем випливає, що в результаті взаємодії всіх складових системи ресурсів потенціалу досягається ефект цілісності, тобто виникають нові властивості, якими кожен окремий вид ресурсу не володіє.

Наприклад, не можна вчасно вивести на потрібний сегмент ринку товар, що відповідає його вимогам, не володіючи відповід­ними ресурсами усіх видів: можливостями устаткування, техно­логії, кваліфікаційним потенціалом. І навпаки, кожен окремий ресурс не може бути реалізований цілком поза зв'язком з іншими ресурсами: можливості устаткування не можуть бути реалізовані без відповідної кваліфікації працюючих, без відповідної кількості і якості інформації.

За функціональною ознакою всі елементи потенціалу підпри­ємства класифікуються так:

елементи, що беруть безпосередню участь у виготовленні продукції і формують основне виробництво, утворюють активну частину потенціалу;

елементи, що утворюють сферу технічного обслуговування виробництва, тобто побічно беруть участь у випуску продукції або сприяють йому - складають пасивну частину виробничого потенціалу. До сфери технічного обслуговування основного ви­робництва відносять інструментальне, енергетичне, ремонтне, транспортне і складське господарства, контроль якості.

 

Співвідношення категорій „Потенціал підприємства", „Продуктивні сили" і „Виробнича потужність"

 

Виробничий потенціал якісно відрізняється від продуктив­них сил: - продуктивні сили - це діючий виробничий потенціал, його реалізація. Виробничий же потенціал - це передумова, умо­ва створення матеріальних благ. Потенційні ресурси можуть на практиці не збігатися з ресурсами, приведеними в дію [8]. Крім того, потенціал крім продуктивних сил включає також елементи, що визначають форми взаємозв'язку між продуктивними силами (технологія, інформація).

Таким чином, потенціал за своїм змістом значно ширше продуктивних сил. Разом з тим він відображає продуктивні сили в процесі взаємодії між собою.

Іноді виробничий потенціал асоціюють з виробничою по­тужністю. Однак виробнича потужність відображає здатність тільки матеріальних факторів (знарядь праці) продуктивних сил випускати визначений обсяг і номенклатуру продукції, у той час як виробничий потенціал являє собою сукупність цілого ряду елементів. Його здатність до виробництва продукції, крім устат­кування, залежить також від кількості і якості розташованих тру­дових і енергетичних ресурсів, організації виробництва, праці і керування, знань і кваліфікації персоналу. Отже, виробнича по­тужність є однією з характеристик потенціалу.