1.1. Потенціал підприємства як економічна категорія

 

У ринкових умовах категорія «потенціал підприємства» здо­буває особливу актуальність як одна з основних характеристик стабільності підприємства і, головне, можливостей його подаль­шого розвитку.

В економічній літературі не існує однозначного трактування поняття «потенціал підприємства». Складність і недостатня роз­робка цієї категорії стали причиною безлічі точок зору її тлума­чення і визначення [3, 7, 8].

Нині домінує однобічне трактування сутності потенціалу:

1. «Ресурсний підхід»:

а)         сукупність ресурсів без урахування їхніх взаємозв'язків і
участі в процесі виробництва;

б)         сукупність ресурсів, здатних виробляти визначену кіль-
кість матеріальних благ;

в)         враховуються різні ресурси (тобто відокремлюється певна
група ресурсів):

тільки основні виробничі фонди і потужності;

виробничі фонди і кваліфіковані кадри;

виробничий апарат, рівень технології, природні ресурси і матеріально-сировинний баланс, система комунікацій, техніка, організація і система отримання, переробки і переміщення інфо­рмації, науково-технічний потенціал і кадри сфери виробництва, їхня кваліфікація і загальна підготовка;

Виробничий потенціал як синонім виробничої потужності -тобто під виробничим потенціалом розуміється максимально мо­жливий річний, добовий обсяг випуску продукції.

Потенціал підприємства - можливість виробничих сил за­безпечувати визначений ефект, тобто результативний підхід.

Аналіз перших двох точок зору приводить до висновку, що виробничий потенціал є сукупністю ресурсів, кількісні і якісні параметри яких, а також їхня інтеграція, визначають виробничу здатність підприємства. Однак при такому підході потенціал під­приємства, визначаючи можливість випуску продукції, не може служити мірою корисного ефекту. Третя точка зору саме припус­кає розуміння потенціалу підприємства винятково як міри корис­ного ефекту.

Найбільш аргументоване розуміння потенціалу підприємства є актуальним не тільки для науки, а й для практичних цілей, оскі­льки уявлення про його зміст формує адекватний підхід до його оцінки, керування і розвитку.

Потенціал - це сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних), навичок і можливостей ке­рівників, фахівців та інших категорій виробничого персоналу для виконання робіт (послуг), одержання максимального доходу або прибутку і забезпечення функціонування й розвитку підприємст­ва або — сукупність економічних ресурсів і виробничих можли­востей фірми, що можуть бути використані для досягнення цілей фірми і її розвитку.