7.1. Місце оцінки машин і устаткування в загальній системі оцінки майнового комплексу підприємств

 

Машини й устаткування, які називають також активною час­тиною основних фондів, складають технологічну основу будь-якого підприємства, будучи істотною частиною його майнового комплексу.

Об'єктом оцінки можуть виступати:

одна окремо узята машина або устаткування (типовий ви­падок - визначення страхової вартості, купівля-продаж, передача в оренду);

безліч умовно незалежних одна від одної одиниць машин і устаткування (типовий випадок - переоцінка основних фондів);

виробничо-технічні системи: комплекс машин і устаткуван­ня з обліком наявних виробничо-технологічних зв'язків (типовий випадок - при ліквідації підприємства, коли майно розпродається так, щоб на його основі потенційний покупець міг організувати виробництво; при оцінці машин і устаткування як частини оцінки ринкової вартості всіх активів).

У першому випадку оцінка йде «розсипом», у другому - «по­током», у третьому - має місце системна оцінка.

Усе різноманіття конкретних цілей і мотивів оцінки машин і устаткування може бути зведене до трьох різних непересічних ці­льових настанов:

1) незалежна від інших видів майна оцінка машин і устатку­вання. Наприклад, при визначенні ринкової вартості окремих ви­дів машин і устаткування з метою їхньої купівлі-продажу, здачі в оренду, лізинг, у заставу;

оцінка машин і устаткування як один з етапів оцінки (пере­оцінки) основних фондів;

оцінка машин і устаткування як один з етапів оцінки підп­риємства в цілому.

В другому і третьому випадку виникає проблема розмежу­вання машин і устаткування як об'єктів оцінки, з одного боку, й будинків і споруд - з іншого. Необхідність такого розмежування викликається розходженням технології і методів оцінки вартості цих елементів основних фондів, методів оцінки їхнього зносу та знецінювання.