5.1. Часова оцінка грошових потоків

 

Основний методичний підхід оцінки — часова оцінка грошо­вих потоків.

Часова оцінка грошових потоків необхідна для об'єктивного співставлення грошових сум, що виникають у різний час.

Приведення грошових сум, що виникають у різний час, до порі­внянного виду, називається часовою оцінкою грошових потоків.

Часова оцінка грошових потоків заснована на використанні шести функцій складного відсотка, або шести функцій грошової одиниці:

Складний відсоток (накопичена сума грошової одиниці, або майбутня вартість одиниці).

Дисконтування (поточна вартість одиниці, реверсія).

Поточна вартість ануїтету.

Періодичний внесок на погашення кредиту (внесок на амо­ртизацію одиниці).

Майбутня вартість ануїтету (накопичування грошової оди­ниці за період).

Періодичний внесок у фонд накопичування (фактор фонду відшкодування).

Теорія і практика використання зазначених функцій складно­го відсотку базуються на ряді припущень.

Грошовий потік - це грошові суми, що виникають у визна­ченій хронологічній послідовності.

Грошовий потік, у якому всі суми розрізняються за вели­чиною, називають звичайним грошовим потоком.

Грошовий потік, у якому всі суми рівновеликі, називають ануїтетом.

Суми грошового потоку виникають через однакові промі­жки часу, які називають періодом.

Попередньо розраховані таблиці складного відсотка без коригування застосовні тільки до грошового потоку, що виникає наприкінці періоду.

Дохід, який отримано на інвестований капітал, з господар­ського обороту не вилучається, а приєднується до основного ка­піталу.

Часова оцінка грошових потоків враховує ризики, пов'язані з інвестуванням.

Ризик - це імовірність одержання в майбутньому доходу в межах прогнозної величини.

9.         Рівень ризику повинен мати адекватну ставку доходу на
вкладений капітал.

10.       Ставка доходу на інвестиції - це процентне співвідношен-
ня між чистим доходом і вкладеним капіталом.