4.8. Комплексна рейтингова оцінка потенціалу

 

Оцінка потенціалу підприємства здійснюється шляхом порів­няльної комплексної рейтингової оцінки за допомогою системи показників (критеріїв) за такими розділами:

- по першому розділу - «Виробництво, розподіл і збут проду­кції» - необхідно проаналізувати:

обсяг, структуру і темпи виробництва, фонди виробництва, наявний парк оснащення і ступінь його використання, місцезна­ходження виробництва і наявність інфраструктури, екологію ви­робництва, стан продажу та інші критерії;

по другому розділу - «Організаційна структура і менедж­мент» - надається аналітична оцінка: організації і системі керу­вання, кількісному і якісному складові робітників, рівневі мене­джменту і внутрифірмовій культурі;

третій розділ - «Маркетинг» - передбачає дослідження: ри­нку, товарів, каналів збуту, інновацій, комунікаційних зв'язків, реклами, маркетингових планів і програм;

у четвертому розділі - «Фінанси» - аналізується фінансовий стан підприємства за допомогою різноманітних коефіцієнтів (ре­нтабельності, ефективності, залежності, ліквідності та ін.).

В основі розрахунку кінцевої рейтингової оцінки лежить по­рівняння підприємств за кожним критерієм приведених розділів з умовним еталонним підприємством або з підприємством, що по­казує найкращий результат.

Таким чином, базою для одержання рейтингової оцінки стану і рівня використання підприємницького потенціалу підприємства є не суб'єктивне представлення експертів, а найвищі результати, що були досягнуті в реальній ринковій конкуренції всієї сукупно­сті об'єктів, які порівнюються.

Цей підхід відповідає практиці ринкової конкуренції, де ко­жен самостійний товаровиробник націлений на те, щоб за всіма показниками діяльності перевершити свого конкурента.

Алгоритм порівняльної рейтингової оцінки потенціалу під­приємства може бути поданий у виді послідовності таких дій.

Вихідні дані надаються у виді матриці (а,у), тобто таблиці, де по рядках записані номери показників (і= 1, 2, 3,..., п), а по стовпцях - назви підприємств, які ранжируються (]= 1, 2, 3,..., т).

По кожному показнику визначається краще значення і здійснюється ранжирування підприємств із визначенням зайнято­го ними місця.

Для кожного підприємства визначається сума місць (Р), отриманих у ході ранжирування за формулою:

п

р = І а,.

і=1

4. Отримана в ході ранжирування сума місць (Р) трансформу­ється у довжину вектора, що утворює квадрат потенціалу підпри­ємства (рис. 9).

Квадрат потенціалу підприємства має чотири зони відповідно до розділів (к), що застосовані в розглянутій системі показників, і чотири вектори (В), що утворюють його.

 

 


1 вектор 100

Отже, довжину вектора, що утворює квадрат потенціалу під­приємства (Вк, де: к=1,2,3,4), знаходимо за допомогою формули:

Бк = 100 - (Р] - п) -^-г-, п(т -1)

де Вк — величина вектора, що характеризує к-й розділ; Рт — сума місць І-підприємства, отримана в ході ранжиру-вання;

п - число показників ранжирування;

т - число підприємств, які було проаналізовано.

5. Після визначення довжини усіх векторів створюється квадрат потенціалу підприємства і формулюються відповідні висновки.

Порівняльна комплексна рейтингова оцінка на базі графоана­літичного методу «квадрат потенціалу» свідчить, що підприєм­ницький потенціал - це складна, поліструктурна і динамічна сис­тема. Вона має свої закономірності формування і розвитку, від уміння використовування яких у значній мірі залежить ефектив­ність виробничо-господарської діяльності підприємства і його конкурентоспроможність.

Об'єктивна оцінка потенційних можливостей підприємства, а також параметрів і характеристик його підприємницького потен­ціалу має велике значення для прийняття своєчасних управлінсь­ких рішень.

 

Питання для перевірки

Актуальність оцінки.

Особливості потенціалу підприємства як об'єкта оцінки.

Необхідність і цілі оцінки потенціалу підприємства.

Види вартості, обумовлені при оцінці.

Фактори, що впливають на величину оцінної вартості.

Принципи оцінки.

Методика вартісної оцінки елементів потенціалу підпри­ємства.

Комплексна рейтингова оцінка потенціалу.

 

Дайте визначення

Вартість - це ...

Ринкова вартість - це ...

Нормативна вартість - це ...

Інвестиційна вартість - це ...

Страхова вартість - це ...

Оподатковувана вартість - це ...

Утилізаційна вартість - це ...

Вартість відтворення - це ...

Вартість заміщення - це ...

 

Балансова вартість - це ...

Відбудовна вартість - це ...

Вартість діючого підприємства - це ...

Вартість окремих активів - це ...

Ліквідаційна вартість - це ...

Заставна вартість - це ...

Ефективна вартість - це ...

Ціна - це ...

Собівартість - це ...