4.7. Методика вартісної оцінки складових елементів потенціалу підприємства при його формуванні

 

1.         Фондовий потенціал (ФП) визначається за формулою:

ФП=Ф* Ен,

де: Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкла­день.

Потенціал оборотних фондів (ОП).

ОП=М* Км,

де: М - річний обсяг матеріалів;

Км - коефіцієнт вибірки продукції з ресурсної маси, що визна­чається відношенням вартості матеріальних ресурсів, які використані на виробництво продукції, до загальної вар­тості матеріальних ресурсів, спожитих підприємством.

Потенціал нематеріальних активів (НП):

НП = £ (Не * Ен),

 

де: Не - експертна оцінка вартості нематеріальних активів і вар­тість землі, що визначається за методикою, прийнятої на державному рівні.

Матеріально-технічний потенціал визначається:

МТП = ФП+ ОП+ НП.

При розрахунку трудового потенціалу спочатку проводить­ся оцінка живої праці (тобто одного середньоспискового праців­ника) встановленням його фондового аналога у вартісному ви­значенні за формулою:

А = Пп*(АФо / АПп),

де: А - оцінка одиниці живої праці;

Пп - продуктивність праці одного працівника;

АФо - збільшення фондоозброєності праці одного працівника

в базовому періоді; АПп - збільшення продуктивності праці одного працівника в базовому періоді.

Величина трудового потенціалу (ТП) буде визначатися за фо­рмулою:

ТП=А* Ч*Нт,

де: Ч - середньорічна чисельність промислово-виробничого пер­соналу;

Нт - коефіцієнт реалізації трудового потенціалу, що прийма­ється на рівні нормативу ефективності капітальних вкла­день.

Загальний розмір ресурсного потенціалу (РП) визначається як сума його складових частин:

РП=ФП+ ОП+ НІ7+ ТП,

Управлінський (УП), інноваційний (ІП) і маркетинговий (МП) потенціали визначаються сумою витрат на їхнє формуван­ня, які здійснювалися протягом року, що відбирається для аналі­зу.

Розмір виробничого потенціалу (ВП) розраховується за фо­рмулою:

ПВП = РП + ІП = ФП + ОП + НП + ТП + ІП,

Обсяг потенціалу підприємства (ПП) - це інтегральний по­казник:

ПП=ПрП+УП +МП,

10.       Коефіцієнт ефективності використання потенціалу підп-
риємства визначається:

К е пп. = ЕП / ПП,

де: ЕП - економічний показник діяльності підприємства: виручка від реалізації, прибуток, повна собівартість товарної продукції.