ВСТУП

 

Дисципліна «Потенціал підприємства: формування та оцінка» є нормативною, тобто обов'язковою для вивчення студентами, що навчаються за програмами фахівців напрямку "Економіка вироб­ництва".

Перехід нашої держави до ринкової економіки потребує пог­либленого розвитку ряду нових напрямків науки і практики. Процес приватизації, виникнення фондового ринку, розвиток си­стеми страхування, перехід комерційних банків до видачі креди­тів під заставу майна формують потребу в новій послузі - оцінці вартості підприємства (бізнесу), визначенні ринкової вартості йо­го капіталу.

Потреба у визначенні ринкової вартості підприємства не ви­черпується операціями купівлі-продажу. Зростає потреба в оцінці бізнесу підприємств при численних і складних варіантах реаліза­ції вартості майнових прав - акціонуванні, притягненні нових па­йовиків і випуску додаткових акцій, страхуванні майна, одержан­ні кредиту під заставу майна, обчисленні податків, використанні прав спадкування.

Визначення ринкової вартості підприємства сприяє його ада­птації до боротьби за виживання на конкурентному ринку, дає реалістичне уявлення про потенційні можливості підприємства. Процес оцінки бізнесу підприємств служить підставою для фор­мування його стратегії. Він виявляє альтернативні підходи і ви­значає, який із них забезпечить компанії максимальну ефектив­ність, а отже, і більш високу ринкову ціну.

Держава, продаючи економічні об'єкти за мінімальними ці­нами, втрачає право на присвоєння майбутніх прибутків, притому найчастіше втрачають ці права і дійсні власники підприємств - їх працівники. Тому не враховувати майбутні прибутки від власнос­ті при її продажу неправомірно. Проте оцінка бізнесу підпри­ємств тільки на основі майбутніх прибутків також може бути по­милкова. Очевидно, що інвестора в першу чергу цікавлять майбу­тні прибутки, а не необхідні витрати на створення об'єкта. У силу цього проведення оцінки бізнесу підприємства потребує викорис­тання всього багатостороннього комплексу підходів до неї: із по­гляду витрат на створення підприємства, його майбутньої прибу­тковості і ціни продажу капіталу аналогічних підприємств на ри­нку. Тому вигідніше усього будувати бізнес оцінної діяльності, з'єднуючись із фінансовими менеджерами, аудиторами, економі­стами.

Для того, щоб оцінка вартості підприємства була достовір­ною і точною, необхідно строго дотримуватись технології оцінки. Технологія містить у собі ряд послідовних етапів: визначення цілі і функції оцінки, розробка плану оцінки об'єкта, визначення най­кращого і найбільш ефективного засобу використання об'єкта, збір і аналіз необхідної інформації.

Ці та багато інших питань теорії і практики визначення рин­кової вартості підприємства (бізнесу) знайшли відбиток у цьому навчальному курсі.

Наданий курс базується на законодавстві України, а також на таких навчальних дисциплінах, як «Економіка підприємства», «Економетрія», "Стратегічний менеджмент", "Виробничий мене­джмент", «Маркетинг», та інших, що спрямовані на знання у сфері управління підприємством в сучасних умовах.