4.5. Фактори, що впливають на величину оцінної вартості

 

При визначенні вартості оцінювач бере до уваги різні мікро- і макроекономічні фактори, до числа яких відносяться наступні.

Попит. Попит визначається перевагами споживачів, що за­лежать від того, які доходи приносить даний бізнес власникові, у який час, з якими ризиками це пов'язано, які можливості контро­лю і перепродажу даного бізнесу.

Дохід (прибуток). Дохід, що може одержати власник об'є­кта, залежить від характеру операційної діяльності і можливості дістати прибуток від продажу об'єкта після використання. При­буток від операційної діяльності, у свою чергу, визначається співвідношенням потоків доходів і витрат.

Час. Велике значення для формування вартості підприємс­тва має час одержання доходів.

Одна справа, якщо власник здобуває активи і швидко починає діставати прибуток від їхнього використання, і інша, якщо інвесту­вання і повернення капіталу відділені значним проміжком часу.

Ризик. На величині вартості неминуче позначається і ри­зик як імовірність одержання очікуваних у майбутньому доходів.

Контроль. Одним з найважливіших факторів, що вплива­ють на вартість, є ступінь контролю, що одержує новий власник.

Якщо підприємство купується в індивідуальну приватну вла­сність або якщо здобувається контрольний пакет акцій, то новий власник одержує такі істотні права, як право призначати керую­чих, визначати величину оплати їхньої праці, впливати на стра­тегію і тактику роботи підприємства, продавати або купувати йо­го активи; реструктурувати і навіть ліквідувати дане підприємст­во; приймати рішення про поглинання інших підприємств; ви­значати величину дивідендів та ін. У силу того, що купуються великі права, вартість і ціна, як правило, будуть вище, ніж у ви­падку покупки неконтрольного пакету акцій.

Ліквідність. Одним з найважливіших факторів, що впли­вають при оцінці на вартість підприємства і його майна, є ступінь ліквідності цієї власності. Ринок готовий виплатити премію за активи, що можуть бути швидко переведені в гроші з мінімаль­ним ризиком втрати частини вартості.

Звідси вартість закритих акціонерних товариств повинна бу­ти нижче вартості аналогічних відкритих товариств.

Обмеження. Вартість підприємства реагує на будь-які об­меження, що має бізнес. Наприклад, якщо держава обмежує ціни на продукцію підприємства, то вартість такого бізнесу буде ниж­че, ніж у випадку відсутності обмежень.

Попит на підприємство поряд з корисністю залежить також від платоспроможності потенційних інвесторів, цінності грошей, можливості залучити додатковий капітал на фінансовий ринок. Від­ношення інвестора до рівня прибутковості і ступеня ризику зале­жить навіть від його віку. Більш молоді схильні йти на великий ри­зик заради більш високої прибутковості в майбутньому.

Важливим фактором, що впливає на попит і вартість бізне­су, є наявність альтернативних можливостей для інвестицій.

Попит залежить не тільки від економічних факторів. Важливі також соціальні і політичні фактори, такі як відношення до бізне­су в суспільстві і політична стабільність. Ціни пропозиції в пер­шу чергу визначаються витратами створення аналогічних підпри­ємств у суспільстві. Кількість виставлених на продаж об'єктів та­кож впливає на дохід.

Перспективи розвитку даного бізнесу. Зазвичай вар­тість підприємства у передбанкрутному стані нижче вартості пі­дприємства з аналогічними активами, але фінансово стійкого.

На оцінну вартість будь-якого об'єкта впливає співвід­ношення попиту та пропозиції. Якщо попит перевищує пропо­зицію, то покупці готові оплатити максимальну ціну. Верхня ме­жа ціни попиту визначається поточною вартістю майбутніх при­бутків, що може одержати власник від володіння цим підприємс­твом. Особливо це характерно для галузі, у якій пропозиція об­межена природними можливостями. Звідси випливає, що у випа­дку перевищення попиту над пропозиціями найбільш близькі до максимальної межі ціни на сировинні підприємства. У той же час при перевищенні попиту над пропозиціями можлива поява в де­яких галузях нових підприємств. У довгостроковому плані ціни на ці підприємства можуть трохи впасти.

Якщо пропозиція перевищує попит, то ціни диктує виробник. Мінімальна ціна, за якою він може продати свій бізнес, визнача­ється витратами на його створення.

Отже, основними факторами, що визначають оцінну вартість, є:

-попит;

-дійсний і майбутній прибуток бізнесу, що оцінюється;

витрати на створення аналогічних підприємств;

співвідношення попиту та пропозиції на аналогічні об'єкти; -ризик одержання доходів;

ступінь контролю за бізнесом і ступенем ліквідності активів.