4.3. Цілі оцінки потенціалу підприємства

 

Ціль оцінки - визначення якої-небудь оцінної вартості, що необхідно клієнтові для ухвалення рішення.

У проведенні оцінних робіт зацікавлені різні сторони: від державних структур до приватних осіб; контрольно-ревізійні ор­гани, управлінські структури, кредитні організації, страхові ком­панії, податкові фірми й інші організації, приватні власники біз­несу, інвестори.

Сторони, зацікавлені в проведенні оцінних робіт, прагнучи реалізувати свої економічні інтереси, визначають мету оцінки. Оцінку проводять з метою:

-підвищення ефективності поточного керування підприємст­вом, фірмою;

-визначення вартості цінних паперів у випадку купівлі-продажу акцій підприємств на фондовому ринку. Для при­йняття обґрунтованого інвестиційного рішення необхідно оцінити власність підприємства і частку цієї власності, що приходиться на пакет акцій, що здобувається, а також мож­ливі майбутні доходи від бізнесу;

визначення вартості підприємства у випадку його купівлі-продажу цілком або вроздріб. Коли власник підприємства вирішує продати свій бізнес, виникає необхідність визна­чення ринкової вартості підприємства або частини його ак­тивів. У ринковій економіці часто буває необхідно оцінити підприємство для підписання договору, що встановлює час­тки співвласників у випадку розірвання договору або смерті одного з партнерів;

-реструктуризації підприємства: ліквідація підприємства, злиття, поглинання або виділення самостійних підприємств зі складу холдингу припускає проведення його ринкової оцінки, тому що необхідно визначити ціну покупки або ви­купу акцій, конвертації, величину премії, що виплачується акціонерам фірми, яка поглинається;

-розробки плану розвитку підприємства. У процесі стратегі­чного планування важливо оцінити майбутні доходи фірми, ступінь її стійкості і цінність іміджу;

визначення кредитоспроможності підприємства і вартості застави при кредитуванні. У даному випадку оцінка потріб­на в силу того, що величина вартості активів за бухгалтер­ською звітністю може різко відрізнятися від їхньої ринкової вартості;

страхування, у процесі якого виникає необхідність визна­чення вартості активів у випадку втрат;

-оподатковування. При визначенні податку необхідно прове­сти об'єктивну оцінку підприємства;

-прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Інфляція спотворює фінансову звітність підприємства, тому періоди­чна переоцінка майна незалежними оцінювачами дозволяє підвищити реалістичність фінансової звітності, що є базою для прийняття фінансових рішень; -здійснення інвестиційного проекту розвитку бізнесу. У цьому випадку для його обґрунтування необхідно знати ви­хідну вартість підприємства в цілому, його власного капіта­лу, активів, бізнесу. Якщо ж об'єктом угоди купівлі-продажу, кредитування, стра­хування, оренди або лізингу, внесення паю є який-небудь еле­мент майна підприємства, а також якщо визначається податок на майно тощо, тоді окремо оцінюється необхідний об'єкт, напри­клад нерухомість, машини й устаткування, нематеріальні активи.

Оцінка вартості розвитку майна підприємства проводиться у випадках:

продажу якоїсь частини нерухомості за тієї або іншої при­чини: щоб позбутися земельних ділянок, будинків, спору­джень які не використовуються; розплатитися з кредито­рами у випадку некредитоспрможності; розплатитися з партнерами при нанесенні їм збитку відповідно до рішен­ня суду і т.ін.;

одержання кредиту під заставу частини нерухомості;

страхування нерухомого майна і визначення в зв'язку з цим вартості майна, яке підлягає страхуванню;

передачі нерухомості в оренду;

визначення податкової бази для нарахування податку на майно;

оформлення частини нерухомості у якості внеску до стату­тного капіталу іншого створюваного підприємства;

оцінки при розробці бізнес-плану з реалізації якого-небудь інвестиційного проекту;

оцінки нерухомого майна як проміжного етапу в загальній оцінці вартості підприємства при використанні витратного підходу.

Оцінка вартості устаткування необхідна в наступних випа­дках:

продажу деяких одиниць устаткування, приладів і осна­щення з ряду причин: щоб позбутися непотрібного, фізич­но або морально застарілого устаткування; розплатитися з кредиторами при неплатоспроможності; замінити устат­кування більш прогресивним за економічними і екологіч­ними критеріями;

оформлення застави під якусь частину рухомого майна для забезпечення угод і кредиту;

страхування рухомого майна;

передачі машин і устаткування в оренду;

організації лізингу машин і устаткування;

визначення податкової бази для основних засобів при на­рахуванні податку на майно;

оформлення машин і устаткування як внесок до статутно­го капіталу іншого підприємства;

оцінки вартості машин і устаткування при реалізації інвес­тиційного проекту.

Оцінка вартості фірмового знака або інших засобів індиві­дуалізації підприємства і його продукції (послуг) здійснюється:

при їхній перекупці, придбанні іншою фірмою;

при наданні франшизи новим компаньйонам, коли розши­рюється ринок збуту і збільшується обсяг продажів;

при встановленні збитку, нанесеного діловій репутації пі­дприємства незаконними діями з боку інших підприємств;

при використанні їх як внеску до статутного капіталу;

5)         при визначенні вартості нематеріальних активів, гудвілу
для загальної оцінки вартості підприємства.

Таким чином, обґрунтованість і вірогідність оцінки багато в чому залежать від того, наскільки правильно визначена область використання оцінки: купівля-продаж, одержання кредиту, стра­хування, оподатковування, реструктуризація та ін.