4.1. Актуальність оцінки

 

Потреба у визначенні ринкової вартості потенціалу підпри­ємства не вичерпується операціями купівлі-продажу.

Актуальність проведення оцінки підприємства, його потенці­алу обумовлена рядом нових процесів, властивих ринковим умо­вам господарювання, а саме:

процеси приватизації;

виникнення фондового ринку;

розвиток системи страхування;

перехід комерційних банків до видачі кредитів під заставу майна (іпотечне кредитування);

при численних і складних варіантах реалізації вартості майнових прав - акціонуванні, залученні нових пайовиків і випуску додаткових акцій, відрахуванні податків, викорис­танні прав спадкування.

Ці процеси формують потребу в новій послузі - оцінці варто­сті потенціалу підприємства, визначенні ринкової вартості його капіталу.

Капітал підприємства - товар унікальний і складний за стру­ктурою. Його природу значною мірою визначають конкретні фа­ктори. Тому необхідна комплексна оцінка капіталу з урахуванням усіх відповідних внутрішніх і зовнішніх умов його розвитку.

Акцентуючи актуальність оцінки потенціалу, слід відзначити, що визначення ринкової вартості потенціалу підприємства сприяє:

підготовці до боротьби за виживання на конкурентному ри­нку;

дає реалістичне уявлення про потенційні можливості підп­риємства;

служить підставою для формування його стратегії;

виявляє альтернативні підходи і визначає, який з них забез­печить компанії максимальну ефективність, а отже, і більш високу ринкову ціну.