3.7 Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності потенціалу

 

Бенчмаркінг — вивчення, удосконалення і впровадження ме­тодів роботи не тільки кращих конкурентів, а й передових фірм інших неконкуруючих галузей.

Деякою мірою бенчмаркінг асоціюють з поняттями промис­лового шпигунства або маркетингової розвідки (marketing inteligence), що засновані на зборі конфіденційної або напівкон-фіденційної інформації.

Основний девіз бенчмаркінгу - від кращого до найкращого.

Ціль бенчмаркінгу - на основі дослідження надійно встано­вити імовірність успіху підприємства.

Мається досвід використання бенчмаркінгу для встановлення стратегії успіху підприємства. При цьому в центрі уваги знахо­дяться такі питання, як:

хто, яка фірма знаходиться на вершині конкуренції?

чому власне підприємство не є найкращим?

що повинно бути змінене або збережене на підприємстві, щоб стати кращим?

як упровадити відповідну стратегію, щоб стати кращим із кращих?

Різновиди бенчмаркінгу:

внутрішній - здійснюється всередині організації, зіставляю­чи характеристики виробничих одиниць з аналогічними;

конкурентноздатний - здійснюється за допомогою зістав­лення характеристик підприємства з характеристиками кон­курента за продуктом, за процесом, за організаційними аспе­ктами;

функціональний - здійснюється шляхом зіставлення визна­ченої функції двох або більше організацій у секторі;

глобальний - розширення стратегічного бенчмаркінгу, що включає асоціативний бенчмаркінг;

асоціативний бенчмаркінг - бенчмаркінг, що проводиться організаціями, які працюють у вузькому бенчмаркінговом альянсі;

витрат - зіставлення витрат;

характеристики, клієнта, оперативний, стратегічний.

Користь бенчмаркінгу полягає в тому, що виробничі і марке­тингові функції стають найбільш керованими, коли досліджують­ся і впроваджуються на своєму підприємстві кращі методи і тех­нології інших, не власних підприємств або галузей. Це може при­водити до прибуткового підприємництва з високою економічніс­тю, створення корисної конкуренції і задоволення потреб покуп­ців.

Питання для перевірки

Конкурентоспроможність: основні категорії і поняття.

Системні характеристики функціонального (організаційно­го) потенціалу. Система забезпечення конкурентоспромо­жності потенціалу фірми.

Категорія «конкурентоспроможність потенціалу» і її актуа­льність в умовах ринку.

Формування конкурентоспроможності потенціалу на базі конкурентних переваг. Інтегральна оцінка конкурентних переваг моделі потенціалу.

Визначення КСП методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції.

Оцінка конкурентного статусу фірми методом конкурент­них переваг.

Бенчмаркінг як інструмент визначення КСП. Поняття і ви­ди.

 

Дайте визначення

Конкурентоспроможність це ...

Конкуренція - це ...

Конкурентна перевага - це ...

Конкурентоспроможність потенціалу (КСП) - це ...

Зовнішня конкурентна перевага - це ...

Внутрішня конкурентна перевага - це ...

Бенчмаркінг - це ...

Внутрішній бенчмаркінг - це ...

Бенчмаркінг конкурентоспроможності - це ...

 

Функціональний бенчмаркінг - ...

Глобальний бенчмаркінг - ...

Асоціативний бенчмаркінг - ...