АННОТАЦІЯ

О.К. ДОБИКІНА, В.С. РИЖИКОВ, С.В. КАСЬЯНЮК, М.Є. КОКОТЬКО, Т.Д. КОСТЕНКО, А.А. ГЕРАСИМОВ

 

Потенціал підприємства: формування та оцінка

Київ - 2007

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


УДК 658.5(075.8) ББК 65.290я73

У 67

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист М1.4/18-Г-554 від 13.04.2007 р.)

Рецензенти:

Панков В.А. - доктор економічних наук, професор, голова правління ЗАТ НКМЗ, генеральний директор;

Ковальов В.М. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Еко­номіка і менеджмент», Українська інженерно-педагогічна академія;

Ситнік Л.С. - доктор економічних наук, професор, професор кафедри «Ме­неджмент», Донецький національний університет.

Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В., Кокотько М.Є, Костенко Т.Д., Герасимов А.А.

Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 208 с.

ISBN 978-966-364-508-7

Гудвіл підприємства, який формується на основі економічного потенціалу підприємства, а також постійне зростання конкурентного потенціалу - основні фак­тори, обумовлені ринковим середовищем, які стають головними елементами страте­гічної концепції фірми, що націлена на стабільне функціонування і подальший роз­виток у ринкових умовах, а також трансформації поточних результатів в площину забезпечення конкурентних переваг, реалізація яких залежить від рівня формуван­ня та використання потенціалу підприємства в цілому. У підсумку названі аспекти створюють основу формування ринкової оцінки підприємства.

У посібнику акцентована актуальність формування та оцінки потенціалу підприє­мства (бізнесу) в ринкових умовах господарювання. Дане цілісне уявлення про сутність потенціалу, його формування, склад, структуру, закономірності розвитку, що, в остаточному підсумку, сприяють формуванню високого конкурентного іміджу підприємства і нарощуванню його потенціалу й ринкової вартості. Особливу увагу приділено змісту основних теоретичних, методичних та практичних питань вартіс­ної концепції оцінки потенціалу та його складових елементів.

Важливим моментом є те, що теоретичні аспекти супроводжуються практични­ми прикладами і ситуаціями, що сприяє якісному засвоєнню теоретичного матеріа­лу та набуттю досвіду оцінки вартості потенціалу.

Посібник розроблено відповідно до нормативної програми дисципліни «Потен­ціал підприємства: формування та оцінка». Призначений для студентів вищих на­вчальних закладів, що навчаються за напрямком «Економіка і підприємництво», та інших економічних фахів.

 

ISBN 978-966-364-508-7       © ДДМА, 2007

© Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В., Кокотько М.Є, Костенко Т.Д., Герасимов А.А. © Центр учбової літератури, 2007