3.3 Категорія «конкурентоспроможність потенціалу» і її актуальність в умовах ринку.

 

Якщо під конкурентоспроможністю фірми розуміється зда­тність отримувати прибуток на вкладений капітал у короткостро­ковому періоді не нижчий за заданий, то «конкурентний потен­ціал» показує можливість (поточні передумови) зберігати або збільшувати свою конкурентоспроможність у довгостроковому періоді, тобто

конкурентоспроможність потенціалу визначається сукупні­стю параметрів, що визначають можливість (потенціал) і здат­ність системи ефективно функціонувати на ринку (утримувати або збільшувати свою частку на ринку, мати досить високий рі­вень рентабельності) у перспективі.

У структурному аспекті під конкурентоспроможністю по­тенціалу підприємства розуміють сукупність конкурентних пере­ваг базового і всіх складових (моделей) потенціалу фірми.

Рівні конкурентоспроможності всіх складових потенціалу пі­дприємства взаємозалежні і знаходяться у відповідності один з одним.

Якщо, наприклад, виробничий потенціал характеризується відносно невисоким рівнем конкурентоспроможності, то, напев­не, що продукція, яка випускається, також буде характеризувати­ся невисокою конкурентоспроможністю, як наслідок, рівні еко­номічного потенціалу, інноваційного й інших потенціалів у силу відповідності теж будуть невисокі.

Жити в умовах ринку й ігнорувати ринкові закони неможли­во. Оскільки поняття «конкуренція» і « конкурентоспромож­ність» безпосередньо є категоріями ринкової економіки, рушій­ною силою розвитку суспільства, головним інструментом еконо­мії ресурсів, остільки їхня актуальність очевидна.

Формування і підвищення конкурентоспроможності потенці­алу підприємства є необхідною умовою успішного функціону­вання і подальшого стратегічного розвитку підприємства в ціло­му.