3.2. Системні характеристики функціонального (організаційного) потенціалу

 

До характеристик, що забезпечують визначений рівень ефек­тивності і конкурентоспроможності потенціалу підприємства, ві­дносять:

композиційність - необхідність узгодження цілей органі­зації: вони повинні бути спрямовані на підтримку основної мети більш загального характеру;

пропорційність - необхідність визначеного співвідношення між частинами цілого, їхня відповідність і залежність. Забезпечення пропорційності компонентів потенціалу за різними параметрами сприяє збільшенню синергетичного ефекту;

структурна стійкість цілого (системи) визначається най­меншою його частковою стійкістю (елементів системи). Приклад: ланцюг, що складається з ланок різної міцності. Він витримає ту напругу, що сприймає найбільш слабка за міцністю ланка;

онтогенез - кожна система проходить усі стадії життєвого циклу. При рішенні будь-яких питань забезпечення конкурентос­проможності потенціалу підприємства варто враховувати взаємо­зв'язки й інтеграційні процеси на всіх стадіях життєвого циклу об'єкта;

синергізм - сума властивостей системи більше суми влас­тивостей її компонентів. Синергетичний ефект - додатковий ефект творчої взаємодії компонентів;

упорядкованість інформації. Упорядкованість можна ви­знати повною, якщо при її оцінці враховані три аспекти:

 

встановлено границі системи та її структуру;

визначено змінні компоненти системи;

сформульовано порядок взаємодії компонентів системи із зовнішнім середовищем, форми, методи і засоби отриман­ня, обробки, збереження і передачі інформації;

єдність аналізу і синтезу - діалектична єдність процесів структуризації, деталізації, спеціалізації, тобто аналізу, зі зворот­ними процесами поєднання, укрупнення, універсалізації, тобто синтезу. Аналіз дає значення, синтез - розуміння. Перший дозво­ляє описати систему, другий - пояснити її;

8) самозбереження - будь-яка система прагне зберегти себе як цілісне утворення і , отже, ощадливіше витрачати свої ресурси.

Організаційний потенціал визначено нами як систему. Він безпосередньо пов'язаний із усіма перерахованими моделями по­тенціалів підприємства.

На основі сукупності і взаємодії всіх моделей організаційний потенціал повинний реалізувати себе за допомогою створення і функціонування системи забезпечення конкурентоспроможно­сті потенціалу фірми (СЗКП).

Внутрішня структура СЗКП складається з п'яти підсистем: наукового супроводу, цільової, що забезпечує, керованої та ке­руючої (рис. 7).

 

Зовнішнє


середовище

 

 

5. Керуюча підсистема

 

Вхід1. Підсистема наукового супроводу


}


Вихід

 

 

4. _ Керована підсистема

 

Зворотний


зв'язок

 

 

 

Рис. 7. Структура системи забезпечення конкурентоспроможності потенціалу фірми

 

1. Компонентами наукового супроводу СЗКП є: основні еко­номічні закони функціонування ринкових відносин, закони орга­нізації, наукові підходи до керування, специфічні принципи керу­вання.

Компонентами цільової підсистеми потенціалу підприємс­тва є

 

підвищення якості зовнішнього середовища, товарів і пос­луг, ресурсозбереження, комплексний розвиток виробництва;

забезпечення оптимального сполучення всіх ресурсів і мо­делей у структурі потенціалу, їхньої взаємодії, а так само забез­печення конкурентної переваги кожної складової потенціалу під­приємства.

Компонентами підсистеми, що забезпечує, СЗКП є:

правове забезпечення створення, функціонування і розвитку підприємства;

-           забезпечення виробничого процесу матеріально-технічними, фінансовими, інформаційними та всіма іншими ви­дами необхідних ресурсів.

Для забезпечення конкурентоспроможного виходу СЗКП не­обхідно насамперед забезпечити СЗКП конкурентоспроможними компонентами входу системи.

Компонентами керованої підсистеми СЗКП є:

базові і стратегічні, виробничі та інноваційні, економічні, фі­нансові, маркетинговий потенціали.

Компонентами керуючої підсистеми СЗКП є:

кадровий потенціал, організаційний і управлінський потенці­ал, система управлінських рішень у СЗКП.

Компонентами зворотного зв'язку є: конкурентний імідж фірми, конкурентоспроможність продукції, місце і статус фірми на ринку.