ТЕМА 3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Конкурентоспроможність: основні категорії і поняття [23].

Системні характеристики функціонального (організацій-

ного) потенціалу [23].

Категорія «конкурентоспроможність потенціалу» і її ак-

туальність в умовах ринку.

Формування конкурентоспроможності потенціалу на базі

конкурентних переваг [23].

Визначення конкурентоспроможності потенціалу мето­дом, заснованим на теорії ефективної конкуренції [5].

Оцінка конкурентного статусу фірми методом конкурен-

тних переваг [5].

Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспро-

можності потенціалу [5].