2.2. Концепція синергізму

 

Ефект синергії полягає в тому, що створюються умови, при яких ефект від суми більший, ніж сума ефектів складових елеме­нтів [9, 11]:

або ефект «2+2=5»;

або коли доходи від спільного використання ресурсів пере­вищують суму доходів від використання тих же ресурсів окремо один від одного.

Концепція синергізму базується на способі оцінки, що дозво­ляє:

виконувати оцінку сильних і слабких сторін;

виявляти синергетичні характеристики фірми, якими вона може скористатися для пошуку нових можливостей;

вимірювати синергетичний потенціал можливого варіанту стратегічного розвитку.

Зміст концепції синергізму.

Нехай річний обсяг продажів кожного товару складає S. По­точні витрати - О і містять у собі оплату праці, матеріалів, накла­дні витрати, витрати на керування й амортизацію. Для виробниц­тва і реалізації товару, придбання устаткування і створення дис-триб'юторської мережі потрібні інвестиції в розмірі I.

Рівень повернення інвестицій (ROI) по товару Р1 дорівнює:

ROI

Аналогічна формула справедлива і для інших товарів Р2,

Рз-Рп.

Якщо всі товари ніяк не пов'язані між собою, загальний обсяг продажів фірми складе:

So — Si + S2 + ■■■+ S„... Аналогічно поточні витрати й обсяги інвестицій:

Оо = Oj + 02 + ...+ Оп; Іо = Ij +12 + In. Загальне повернення інвестицій складе:

ROI. .

1 о

Дана формула справедлива, коли поточні витрати й інвестиції ніяк не пов'язані один з одним. Це дозволяє знаходити їхню зага­льну суму простим додаванням. На практиці подібна ситуація ви­никає в інвестиційних компаніях, що займаються не залежними один від іншого цінними паперами, або в конгломератах, у яких відсутня взаємодія між окремими підрозділами. Загальна рента­бельність компанії обчислюється шляхом визначення середньої арифметичної рентабельності частин, що її утворюють.

У більшості компаній існує ефект масштабу, який полягає в то­му, що велике виробництво з визначеним обсягом продажів має більш низькі витрати виробництва одиниці продукції, ніж декілька дрібних, що мають у сукупності той же обсяг продажів. Аналогічно й обсяг інвестицій у великій фірмі може бути менше, ніж проста су­ма окремих інвестицій:

якщо S c = S о, то      О с < ПРО 0 ; І c < І o,

де показники з індексом «с» відповідають одній «інтегрова­ній» фірмі, а з індексом «о» — різним фірмам. У результаті поте­нційне повернення інвестицій в інтегрованій фірмі більше, ніж сукупне повернення інвестицій, отримане від вкладення тієї ж суми грошей у відповідні товари в декількох незалежних фірмах:

(ROI) c > (ROI) o.

Такого ж результату можна досягти і при однаковому обсязі інвестицій. Тоді:

I c = I o;  S c > S о; О с < ПРО о

При тому самому обсязі інвестицій фірма, що виробляє весь спектр товарів, може дістати більш значний прибуток або мати менші витрати, ніж кілька окремих конкуруючих компаній.

Фірма, яка оптимізує синергізм, має високу гнучкість у вибо­рі конкурентної позиції. Вона може завоювати велику частку ри­нку завдяки низьким цінам, може дозволити собі витратити біль­ше коштів на дослідження і розробки, ніж конкуренти, може мак-симізувати норму повернення інвестицій і тим самим залучити до себе інвесторів.

 

Типи синергізму.

Класифікація типів синергізму проводиться по ряду складо­вих.

Синергізм продажів (маркетинговий синергізм) — резуль­тат ефективного використання єдиних каналів реалізації, єдиного центру керування процесом продажів і стимулювання збуту.

Має місце, коли для декількох товарів використовуються ті ж самі канали розподілу, керування процесом продажів походить з єдиного центру, використовуються одні складські приміщення, весь асортимент продукції реалізується спільно, що підвищує ефективність роботи торговельного персоналу. Загальна реклама, стимулювання збуту, наявна репутація — усе це сприяє збільшен­ню доходу, отриманого на одну вкладену грошову одиницю.

Оперативний синергізм — результат більш ефективного використання основних засобів і персоналу, розподілу накладних витрат, спільного проведення навчання, великих закупок.

Інвестиційний синергізм — з'являється внаслідок спільного використання виробничих потужностей, загальних запасів сиро­вини, переносу досліджень і розробок з одного виробу на інший, загальної технологічної бази, спільної обробки виробів, викорис­тання того самого устаткування.

Синергізм менеджменту — результат будь-якого поліп­шення керівництва у всіх структурних підрозділах. Будь-яке по­ліпшення в керівництві позитивно позначається на всьому підп­риємстві.