АННОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

 

К.А. Пріб В.І. Федько

 

Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень

 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2007

ББК 65.261.4я73 П 76

УДК 336.22(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1041 від 02.07.2007 р.)

Рецензенти:

Опарін М.В. - доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Київсь­кого національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Коденська М.Ю. - доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, головний науковий співробітник відділу інвестицій Національного науко­вого центру „Інститут аграрної економіки" УААН;

Фліссак Н.П. - державний радник податкової служби ІІ рангу, начальник Уп­равління нормотворчої роботи та взаємодії з органами влади ДПА України.

 

Пріб К.А., Федько В.І. П 76 Податкова система України: термінологія і формулювання основних поло­жень. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 320 с.

 

ISBN 978-966-364-531-5

У навчальному посібнику у словниковій формі викладено основні положення податкової системи України, які відповідають сучасному тлумаченню термінів у законодавстві, наробкам провідних учених-економістів. Доповнено тематичним по­кажчиком та довідковими матеріалами, списком рекомендованої літератури. Запро­понований підхід сприяє вивченню теоретичного матеріалу, виробленню практич­них навиків роботи у сфері оподаткування, підготовці студентів до перевірки їхніх знань під час проміжного та підсумкового контролю, зокрема у тестовій формі.

Навчальний посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та усіх, хто цікавиться питаннями оподат­кування.

ББК 65.261.4я73

 

© Пріб К.А., Федько В.І., 2007 © Центр учбової літератури, 2007