Список використаної і рекомендованої літератури

Законодавча і нормативна література

1.   Конституція України. — К.: Просвіта, 1996. — 80 с.

2.   Закон України  «Про державну податкову службу в Україні»  від

04.12.90 № 509-ХІІ в ред. Закону від 24.12. 93 № 3813-ХІІ із змінами та допов.

3.   Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 № 1251- ХІІ в ред. Закону від 18.02.97 № 77/97-ВР із змінами та допов.

4.   Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та ін- ших самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 № 1963-ХІІ в ред. Закону від 18.02.97 № 75/97-ВР із змінами та допов.

5.   Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.92 № 2097-ХІІ

зі змінами та допов.

6.   Закон України «Про плату за землю» від 03.07.92 № 2535-ХІІ в ред.

Закону від 19.09.96 № 378/96-ВР із змінами та допов.

7.   Закон  України  «Про  оподаткування прибутку  підприємств» від

28.12.94 № 334/94-ВР в ред. Закону від 22.05.97 № 283/97-ВР із змі- нами та допов.

8.   Закон України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15.09.95 № 329/95-ВР із змінами та допов.

9.   Закон України «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби»

від 06.02.96 № 30/96-ВР із змінами та допов.

10. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької ді- яльності» від 23.03.96 № 98/96-ВР із змінами та допов.

11. Закон України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» від 07.05.96 № 178/96-ВР із змінами та допов.

12. Закон України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби» від 24.05.96 № 216/96-ВР із змінами та допов.

13. Закон України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 11.07.96 № 313/96-ВР із змінами та допов.

14. Закон  України   «Про  податок  на  додану вартість» від  03.04.97

№ 168/97-ВР із змінами та допов.

15. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страху- вання» від 26.06.97 № 400/97-ВР із змінами та допов.

16. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від

17.12.98 № 320-XIV із змінами та допов.

17. Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 09.04.99 № 587-XIV із змінами та допов.

18. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне стра- хування від нещасного випадку на виробництві та професійного


захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99

№ 1105-XIV із змінами та допов.

19. Закон України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах про- пуску через державний кордон України» від 04.11.99 № 1212-XIV в ред. Закону від 12.07.01 № 2659-XIV.

20. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне стра- хування на випадок безробіття» від 02.03.00 № 1533-ІІІ із змінами та допов.

21. Закон України  «Про радіочастотний ресурс України»  від 01.06.00

№ 1770-ІІІ із змінами та допов.

22. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників по- датків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від

21.12.00 № 2181-ІІІ із змінами та допов.

23. Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’яз- кового державного соціального страхування» від 11.01.01 № 2213-ІІІ із змінами та допов.

24. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне стра- хування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витрата- ми, зумовленими похованням» від 18.01.01 № 2240-ІІІ  із змінами та допов.

25. Закон України «Про Митний тариф України» від 05.04.01 № 2371-ІІІ

із змінами та допов .

26. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від

20.09.01 № 2740-ІІІ.

27. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.03

№ 889-IV.

28. Указ Президента України  «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98

№ 727/98 в ред Указу від 28.06.99 № 746/99.

29. Послання Президента України  до Верховної Ради України  «Про внутрішнє  і зовнішнє  становище України   у  2002 році».  —  К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України,  2003. —

478 с.

30. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з гро- мадян» від 26.12.1992 №13-92 із змінами та допов.

31. Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від 26.12.92

№ 18-92 із змінами та допов.

32. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93

№ 7-93 із змінами та допов.

33. Декрет Кабінету Міністрів  України «Про податок на промисел» від

17.03.93 № 24-93 із змінами та допов.

34. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від

20.05.93 № 56-93 із змінами та допов.


35. Постанова Кабінету Міністрів  України «Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корис- них копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин» від 12.09.97 № 1014.

36. Постанова Кабінету Міністрів  України «Про затвердження Поряд- ку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду» від 06.07.98

№ 1012.

37. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, ви- конані за рахунок коштів державного бюджету, таі його справляння» від 29.01.99 № 115.

38. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього при- родного середовища і справляння цього збору» від 01.03.99 № 303.

39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормати- вів збору за спеціальне водокористування» від 18.05.99 № 836.

40. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградар- ства, садівництва і хмелярства» від 15.07.05 № 587.

41. Постанова Кабінету Міністрів  України «Про затвердження Поряд- ку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту» від 16.08.99 № 1494.

42. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ставки щомісячних збо- рів за використання радіочастотного ресурсу України» від 31.01.01

№ 77.

43. Постанова Кабінету Міністрів  України «Про затвердження механіз- му справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію» від 24.12.03 № 2002.

44. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у вигля- ді цільової надбавки до тарифу на природний газ» від 11.06.05 № 442.

45. Концепція реформування податкової системи: Розпорядження Кабі- нету Міністрів  України від 19 лютого 2007 р. № 56-р [Електронний ресурс]. —  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi.

46. Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття під- приємницькою діяльністю: затв. наказом ГДПІ України від 21 квітня

1993 р. № 12 в редакції Наказу ДПА України від 16.07.03 № 352.

47. Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита:

затв. Наказом ГДПІ від 22.04.93 № 15.


48. Інструкція   про  порядок  ведення органами  державної податко- вої служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких  здійснюється органами державної податкової служби України: затв. наказом ГДПІ  від 12.05.94 № 37 в ред. наказу ДПА України від 18,07.05 № 276.

49. Інструкція  про порядок обчислення і справляння платежів за ко- ристування надрами для видобутку корисних копалин: затв. спіль- ним наказом Мінекобезпеки України, ДПА  України, Міністерства праці та соціальної політики України, Держкомгеології України від

30.12.97 № 207/472/51/157.

50. Інструкція  про порядок обліку  платників  податків: затв. наказом

ДПА України від 19.02.98р. № 80 із змінами та допов.

51. Інструкція  про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок коштів державного бюджету: затв. спіль- ним наказом Держкомгеології України  і ДПА  України  від 23.06.99

№ 105/309.

52. Інструкція  про порядок обчислення і сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища і справляння цього збору: затв. спільним наказом Мінекобезпеки України і ДПА України від

19.07.99 № 162/379.

53. Інструкція про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту: затв. спільним наказом Міністерства фінансів України, ДПАУ, Мінекономіки, Мінекобезпе- ки України від 01.10.99 № 231/539/118/219.

54. Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби: затв. на- казом ДПА України від 11.06.03. № 290.

55. Інструкція про порядок застосування штрафних (фінансових) санк- цій органами державної податкової служби: затв. наказом ДПА Укра- їни від 17.03.01 № 110.

56. Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її запо- внення і подання: Наказ ДПА України від 30.05.97 № 166 із змінами та допов.

57. Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підпри- ємства та Порядку її складання: затв. наказ ДПА України від 29.03.03

№ 143.

58. Про затвердження форм Розрахунку суми податку з власників тран- спортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх заповнення і подання до ор- гану державної податкової служби : наказ ДПА України від 17.09.01

№ 373.


59. Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання роз- рахунку акцизного збору, затв. Наказом ДПА  України  від 19.03.01

№ 111.

60. Про затвердження форм Зведеного розрахунку земельного подат- ку, Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до ор- гану державної податкової служби: наказ ДПА України від 26.10.01

№ 434.

61. Про затвердження форми звіту про суму нарахованого збору на роз- виток виноградарства, садівництва і хмелярства та Порядку його за- повнення і подання, а також форми довідки про суми зазначеного збору: наказ ДПА України від 28.03.2002 № 133.

62. Указ Президента України «Про Положення про Пенсійний фонд Ук- раїни» № 21/2001 від 01.03.2001 р., з наступними змінами та допов- неннями.

63. Указ Президента України  «Про затвердження Положення про Де- ржавну податкову адміністрацію» № 886/2000 від 13.07.2000 р., з на- ступними змінами та доповненнями.

64. Указ  Президента України  «Про спрощену систему оподаткування обліку і звіту».

Навчальна література

1.         Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довід- ник. — К.: Експерт-Про, 2000. — 492 с.

2.         Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За редакцією В.Д.Базилевича. — 3-тє вид., випр. — К.: Знання, 2006. — 623 с.

2.         Білик  М.Д., Золотько І.А. Податкова система України. — метод. посібник для самост. вивчен. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. –192 с.

3.         Василик О.Д. Податкова система України:  Навч. посібник: Для студ. екон. спец. вищих закл. освіти / Українська держ. фінансова академія.  — К.: ВАТ «Поліграфкнига»,  2004. — 447 с.

4.         Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування подат- кової системи // Економіст. 1998. — № 7–9. — С. 120–123.

5.         Глухов В.В., Дольдэ И.В. Налоги: теория и практика. — СПб.: Спец. лит., 1996. — 285 с.

6.         Грідчіна М.В., Тропіна В.Б. та ін. Податкова система: Навч. по- сіб. — К.: МАУП, 2007. — 160 с.

7.         Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Навчаль- ний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 184 с.

8.         Джеффри Д. Сакс, Фелипе Лорен Б. Макроэкономика. Глобальный подход. — М.: Дело, 1996. — 224 с.


9.         Дікань  Л.В., Воінова Т.С. Податкова система: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т / Л.М. Сєдова (відп.ред.).  — Х.: ХДЕУ, 2002. — 251 с.

10.       Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — К. : А.С.К., 2003. — 620 с.

11.       Іванов Ю.Б., Тищенко О.М. Сучасні проблеми податкової політи- ки: Учбов. посібник — Харків: ИД «Інжект», 2006. — 327 с.

12.       Калмыков Ю. Налоговая система Франции // Экон. газ. — 1989. —

№ 41.

13.       Карпов В.В. Устранение двойного налогообложения. — М.: Эконо- мика и финансы,  1997. — 800 с.

14.       Кавторєва Я. Податок з доходів фізичних осіб: від «А» до «Я» / Я.Кавторєва, А. Клименко. — Х.: Вид будинок «Фактор», 2004. —

218 с.

15.       Конрад Ю., Лукина И. Налоговая политика в Украине: подходы и перспективы // Экономика Украины. — 1996. — № 11.

16.       Кордюкова И.А.,  Чернобай А.В.  Теоретические и  прикладные аспекты развития и управления налогообложением / Донецкая госакадемия управления. — Донецк, 2001. — 124 с.

17.       Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: Карт-бланш, 2004. — 331 с.

18.       Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики. — Тернопіль: Карт-Бланш, 2005. —

371 с.

19.       Кудрова Б.В. Основные черты консервативного поворота в госу- дарственном регулировании экономики США  // Изв. АН СРСР. Сер экон. — 1998. — № 4.

20.       Куцин М.А. та інш Сучасна теорія та практика оподаткування. Х.: Прапор, 2001. — 512 с.

21.       Кучерявенко М.В. Налоговое право. — Х.: Консул, 1997. — 482 с.

22.       Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). — К.: МАУП, 2003. — 223 с.

23.       Литвиненко Я.В. Тропіна В.Б. Податкова система. Методичні вка- зівки  і завдання для самостійного вивчення дисципліни. —  К.: МАУП, 2006. — 120 с.

24.       Лютий І.О., Дрига А.Б., Петренко М.О. Податки на споживання в економіці України. — К.: Знання, 2005. — 335 с.

25.       Мала українсько-російська енциклопедія з податків: Підприєм- ництво. Економіка. Митниця. Податки. Фінанси. Банки. Право / В.Жадько (упоряд). — К.: ПП «Павлушка», 2000. — 736 с.


26.       Мещерякова О. Налоговые системы развитых стран мира: Справ. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 240 с.

27.       Миллер О. Теория предложения и налоговая политика США  // МЭиМО. — 1989. — № 7.

28.       Миляков  Н.В. Налоги и налогообложение: Курс  лекций. — М.: ИНФРА-М, 1999. – 348 с.

29.       Налоги / В.В.Буряковский, В.Я.Кармазин и др. — Днепропетровск: Пороги, 1998. — 612 с.

30.       Налоги: Учеб. пособие / Под ред. Д.Г.Черника. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 400 с.

31.       Никитин С., Глазова Е., Степанова М. Налоги в странах рыночной экономики и в России // МЭиМО. — 1996. — № 4.

32.       Опарин В.М. Проблемы гармонизации налоговой системы Укра- ины. Налогоообложение: проблемы науки и практики, — Харьков: Инжект, 2007. — 231 с.

33.       Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. — К.: КНЕУ,

1999. — 164 с.

34.       Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Нав. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. М.Я.Азарова.  — К.: ДІЯ, 2000. — 320 с.

35.       Податкова система: Навч. посіб. / М.В.Грідчіна, В.Б.Тропіна та ін. — К.: МАУП, 2007. — 160 с.

36.       Податкова система України / За ред В.М. Федосова.  — К.: Либідь,

1994. — 464 с.

37.       Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики нало- гов. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 192 с.

38.       Рудяк Ю. Как облагаются выплаты работникам: налог с доходов физ лиц, взносы на пенсионное и социальное страхование / Ю.Ру- дяк, М. Пустовит. — 2 изд, перераб и доп. — Х.: Изд-й дом «Фак- тор», 2004. — 216 с.

39.       Система податкових пільг в Україні у контексті європейського до- свіду / Соколовська А.М., Єфименко Т.І. Луніна І.О., Зятковський В.І, Тропіна В.Б.та ін. — К.: НДФІ, 2006. — 320 с.

40.       Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення. — К.: НДФІ, 2001. — 372 с.

41.       Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія та практика становлення. — К. : Знання-Прес,  2004. — 454 с.

42.       Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава  — по- датки — бізнес.  — К.: Либідь, 1992. — 328 с.

43.       Фінансове право: Підруч. / За ред. Л.К. Воронової.  — Х.: Консул,

1998. — 496 с.


44.       Черник Д.Г., Починок А.П., Морозов В.П. Основы налоговой сис- темы: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва.: ЮНИТИ — ДАНА, 2000. — 511 с.

45.       Черник  Д.Г. Налоги  в рыночной экономике. —  М.:  Финансы.

ЮНИТИ, 1997. — 384 с.

46.       Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економі- ки. — Київ, 2000. — 218 с.

47.       Юткина   Т.Ф.   Налоги  и  налогообложение: Учебник.   —   М.: ИНФРА-М, 1998. — 495 с.