Додаток 1 до листа ДПА України

від 28 лютого 2007 р. N 4082/7/17-0217

Перелік

сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»

(до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2006 року)

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи –

платника податку      Ідентифікаційний номер платника

податку           Резидентство                       

 

 

Витрати, фактично понесені платником податку протягом 2006 року

 

Код рядка

Реквізити документів, які підтверджують витрати

 

Сума

(грн)

1

2

3

4

Сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим ор- ганізаціям, зареєстрованим в Україні, у роз- мірі, що перевищує два відсотки, але не є більшим п’яти відсотків від суми його за- гального оподатковуваного доходу, отрима- ного протягом звітного податкового року

 

01

 

 

Сума коштів, сплачених платником подат- ку  на користь закладів освіти для компен- сації вартості середньої професійної або ви- щої форми навчання такого платника подат- ку, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення,  але не більше суми, розмір якої не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податково- го року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень, у розрахунку за кож- ний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. У 2006 році цей розмір становив 680 грн. на місяць (483 грн. х 1,4)

 

02

 

 


 

Сума витрат платника податку на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхо- вих премій та пенсійних внесків страховику- резиденту, недержавному  пенсійному фон- ду, установі  банку  за договорами довго- строкового страхування життя,  недержав- ного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фон- дом, а також внесків на банківський пенсій- ний депозитний рахунок, на пенсійні вкла- ди як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, яка не перевищує (у розрахунку за кожний з по- вних чи неповних місяців звітного податко- вого року, протягом яких діяв договір стра- хування):

 

03

 

 

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пен- сійним  фондом платника податку або на банківський пенсійний депозитний рахунок чи за їх сукупністю — суму, визначену у роз- мірі, що не перевищує суми місячного міні- мального прожиткового рівня для працез- датної особи, встановленого на 1 січня звіт- ного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень, у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протя- гом яких діяв договір страхування. У 2006 році цей розмір становив 680 грн. на місяць (483 грн. х 1,4);

 

 

 

б) при страхуванні члена сім’ї платника по- датку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пен- сійним фондом або на банківський пенсій- ний депозитний рахунок на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю — 50 відсо- тків суми, визначеної у підпункті а) у розра- хунку на кожного застрахованого члена сім’ї ( у 2006 році — 340 грн.)

 

 

 

Суми витрат платника податку із: (р. 04.1 +

04.2)

 

04

 

Х

 

штучного запліднення незалежно від того, перебуває він у відносинах шлюбу з доно- ром чи ні

 

04.1

 

 


 

оплати вартості державних послуг, включа- ючи сплату державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини

 

04.2

 

 

Частину суми процентів за іпотечним кре- дитом, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно із статтею 10 Закону 889

 

05

 

 

Всього витрат (06 = 01 + 02 + 03 + 04+ 05)

06

 

 

 

Наведена інформація є достовірною


особистий підпис фізичної особи — платника податку


особистий підпис особи, уповно- важеної на заповнення декларації


«          »          2007 р.            «          »          2007 р.


 

 

 

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

 

Сума

1

2

3

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

 

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

 

приріст балансової вартості запасів

01.2 К1

 

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3 К2

 

прибуток від операцій з цінними паперами, фондови- ми та товарними деривативами

 

01.4 К3

 

прибуток від операцій з землею

01.5 К1

 

інші доходи, крім визначених у 01.1 ÷ 01.5

01.6

 

Коригування валових доходів, у тому числі: (± 02.1 ± 02.2 + 02.3)

 

02

 

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, пос- луг)

 

02.1

 

самостійно виявлені помилки за результатами мину- лих податкових періодів

 

02.2

 


 

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3 К4

 

Скоригований валовий дохід (01 ± 02)

03

 

Валові витрати, у тому числі:

04

 

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

 

04.1

 

убуток балансової вартості запасів

04.2 К1

 

витрати на оплату праці

04.3

 

сума страхового збору (внесків) до фондів державно- го загальнообов’язкового страхування

 

04.4

 

сума внесків на довгострокове страхування життя, не- державне пенсійне забезпечення

 

04.5

 

сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім визначених у 04.4

 

04.6 Р1

 

витрати, пов’язані з виконанням довгострокових до- говорів

 

04.7 К2

 

добровільне перерахування коштів, передача товарів

(робіт, послуг)

 

04.8 Р2

 

від’ємне значення об’єкта оподаткування попередньо- го податкового року

 

04.9

 

витрати на поліпшення основних фондів та нафтога- зових свердловин

 

04.10 К1

 

85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), при- дбаних у офшорних нерезидентів

 

04.11 Р3

 

сума витрат зі страхування (крім витрат з довгостро- кового страхування життя та недержавного пенсійно- го забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації)

 

04.12

К1/1

 

інші витрати, крім визначених у 04.1 ÷ 04.12

04.13

 

Коригування валових витрат, у тому числі: (± 05.1 ±

05.2 + 05.3)

 

05

 

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, по- слуг)

 

05.1

 

самостійно виявлені помилки за результатами мину- лих податкових періодів

 

05.2

 

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3 К4

 

Скориговані валові витрати (04 ± 05)

06

 


 

1

2

3

Сума амортизаційних відрахувань

07 К1

 

Об’єкт оподаткування позитивний (+) від’ємний (–) ((± 03 — (± 06) — 07)

 

08

 

Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003

09

 

Прибуток, звільнений від оподаткування

10 К5

 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (08 — 09 — 10)

 

11

 

за базовою ставкою

11.1

 

за пільговою ставкою*         %

11.2

 

Нарахована сума податку**, у тому числі:

12

 

за базовою ставкою

12.1

 

за пільговою ставкою

12.2

 

Зменшення нарахованої суми податку

13 К6

 

Податкове зобов’язання звітного періоду** (12 — 13)

14

 

Сума нарахованого податку за попередній податковий пері- од поточного року

 

15

 

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових пе- ріодів (переплати)***

 

16

 

Сума податку до сплати (позитивне значення 14 — 15 — 16)

17

 

 

* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.

** У разі позитивного значення.

*** Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових пе- ріодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний       18 рахунок платника податку в банку-резиденті

Додаткові показники.

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (при- бутків), у тому числі:

 

19

 

 

з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів

19.1

К7

 

з нерезидентів (крім 19.3)

19.2

 

з фрахту

19.3

 

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирів- няних до них платежів

 

20

 


 

Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами

 

21

 

Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв’язку з виправ- ленням помилок

 

22

 

Пеня, нарахована у зв’язку з урегулюванням сумнівної (без- надійної) заборгованості

23

К4

 

До декларації додаються (потрібне позначити):

 

 

Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат


Таблиця 3


 

 

Об’єкти поліпшення

 

Код ряд- ка

Сукупна ба- лансова вар- тість на по- чаток звітно- го року

 

Сума на звітний рік (лі- міт)

Фактичні обсяги поліпшень наростаючим підсумком

 

1 квар- тал

 

Пів- річчя

 

3 квар- тали

 

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Основні фонди

 

4.10

 

 

 

 

 

 


 

Прибуток від продажу землі


 

Таблиця 4


 

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток від продажу землі, у тому числі: (01.5.1 — 01.5.2 х 01.5.3)

 

01.5

 

сума доходу, отримана при продажу землі

01.5.1

 

сума витрат, пов’язана із купівлею землі

01.5.2

 

коефіцієнт індексації витрат, визначений за нормами підпункту 8.3.3 Закону

 

01.5.3

 


 

Витрати зі страхування


 

Таблиця 5


 

Показники

Код рядка

 

Сума

1

2

3

Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгостроково- го страхування життя та недержавного пенсійного забезпе- чення, зазначених у р. 04.5 декларації), у тому числі:

 

04.12

 

сума витрат за обов’язковими видами страхування

04.12.1

 

сума витрат за іншими видами страхування, що включа- ються до складу валових витрат платника (не більше зна- чення рядка 06 декларації за звітний період, обчисленого без урахування значення рядка 04.12.2 цієї таблиці х 5 / 95)

 

04.12.2

 


Податковий період 20    року

 

1 квартал

 

 

Півріччя

 

 

3 квартали

 

 

Рік

 

 
Додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Розрахунок амортизації витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин

 

 

Код рядка

 

Показники

 

Первісна вартість

Амортизацій- ні відрахування звітного періо- ду наростаючим підсумком

1

2

3

4

 

1

Витрати, пов’язані з видобутком ко- рисних копалин, крім нафтогазових свердловин*

 

Х

 

 

2

Витрати, пов’язані з видобутком ко- рисних копалин з нафтогазових сверд- ловин*         (2.1 + 2.2 + .... + 2.n)

 

Х

 

2.1

Свердловина**        

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.n

 

 

 

 

07

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума рядків 1–2 графи 4)

 


 

Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат


Таблиця 2.


 

Код рядка

 

Об’єкти поліпшення

 

Сума на звітний

рік (ліміт)

Фактичні обсяги поліпшень наростаючим підсумком

1 квар- тал

Пів- річчя

3 квар- тали

 

Рік

1

2

3

4

5

6

7

1

Свердловина**             

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

04.10

Загальна сума поліпшень, що включається до рядка 04.10 декларації (сума рядків 1 ÷ .n відповідної графи)

 

 

* Надаються довідкові відомості.

** Реквізити свердловини зазначаються платником податку за даними обліку.

Таблиця 3

Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової)

 

 

Код рядка

Окремий об’єкт групи (родовище, кар’єр, шахта, свердловина)

Балансова вартість об’єкта групи на по- чаток звітного року

Обсяг фактич- но видобутих корисних ко- палин за звіт- ний період

Загальний розрахун- ковий об- сяг родо- вища

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 


Податковий період 20    року

 

1 квартал

 

 

Півріччя

 

 

3 квартали

 

 

Рік

 

 
Додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Доходи та витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів

 

 

Показники

Код ряд- ка

 

1 квар- тал

Пів- річ- чя

 

3 квар- тали

 

Рік

1

2

3

4

5

6

Валові доходи від виконання дов- гострокових договорів, у тому чис- лі:       (01.3.1 ± 01.3.2)

 

01.3

 

 

 

 

сума доходу, нарахованого у зв’язку з виконанням довгостроко- вих договорів

 

01.3.1

 

 

 

 

сума збільшення (+) зменшення (-) валових доходів у зв’язку з пере- рахунком податкових зобов’язань за завершеними довгостроковими договорами

 

01.3.2

 

 

 

 

Сумафактичнихвитрат,пов’язаних із виконанням довгострокових до- говорів

 

04.7

 

 

 

 

 


 

Додаткова інформація


Таблиця 2


 

Сума авансів або передоплат, не віднесених для ці- лей оподаткування до складу валового доходу звіт- ного періоду

 

1

 

 

 

 

Кількість договорів, за якими провадився розраху- нок доходів та витрат, у тому числі договори:

 

2

 

 

 

 

за якими продовжується їх виконання

2.1

 

 

 

 

виконання яких завершено

2.2

 

 

 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства


 

Головний бухгалтер


підпис

підпис


прізвище

прізвище


М. П.


Податковий період 20    року

 

1 квартал

 

 

Півріччя

 

 

3 квартали

 

 

Рік

 

 
Додаток К3 до рядка 01.4 декларації

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами

 

 

ПОКАЗНИКИ

Код ряд- ка

 

Сума

Прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами, у тому числі:

(сума позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

01.4

 

Прибуток (+)  або збиток (–)  від операцій з акціями та іншими, ніж  цінні  папери, корпоративними правами, у тому числі:     (1.1 — 1.2 — 1.3)

 

1

 

доходи звітного періоду

1.1

 

витрати звітного періоду

1.2

 

від’ємний фінансовий результат попереднього звітного року

 

1.3

 

Прибуток (+) або збиток (–) від операцій з облігаціями, у тому числі:

(2.1 — 2.2 — 2.3)

 

2

 

доходи звітного періоду

2.1

 

витрати звітного періоду

2.2

 

від’ємний фінансовий результат попереднього звітного року

 

2.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями, у тому числі:

(3.1 — 3.2 — 3.3)

 

3

 

доходи звітного періоду

3.1

 

витрати звітного періоду

3.2

 

від’ємний фінансовий результат попереднього звітного року

 

3.3

 

Прибуток (+) або збиток (–)  від операцій з дериватива- ми, у тому числі:

(4.1 — 4.2 — 4.3)

 

4

 

доходи звітного періоду

4.1

 

витрати звітного періоду

4.2

 


 

від’ємний фінансовий результат попереднього звітного року

 

4.3

 

Прибуток  (+)  або збиток (–)  від операцій з іпотечни- ми сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), у тому числі:

(5.1 — 5.2 — 5.3)

 

5

 

доходи звітного періоду

5.1

 

витрати звітного періоду

5.2

 

від’ємний фінансовий результат попереднього звітного року

 

5.3

 

Прибуток (+) або збиток (–) від операцій із сертифіката- ми фондів операцій з нерухомістю, у тому числі:

(6.1 — 6.2 — 6.3)

 

6

 

доходи звітного періоду

6.1

 

витрати звітного періоду

6.2

 

від’ємний фінансовий результат попереднього звітного року

 

6.3

 

Прибуток (+) або збиток (–)  від операцій з іншими цін- ними паперами, у тому числі:

(7.1 — 7.2 — 7.3)

 

7

 

доходи звітного періоду

7.1

 

витрати звітного періоду

7.2

 

від’ємний фінансовий результат попереднього звітного року

 

7.3

 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства


 

Головний бухгалтер


підпис

підпис


прізвище

прізвище


М. П.


Додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий період 20    року

 

1 квартал

 

 

Півріччя

 

 

3 квартали

 

 

Рік

 

 
Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

 

Показники коригування

Код рядка

Сума

1

2

3

Сума збільшення валових доходів

02.3

 

Сума збільшення валових витрат

05.3

 

Пеня, нарахована у зв’язку з коригуванням

23

 

 


Коригування здійснюється у зв’язку:

з невиконанням умов договору від «         »


 

200_ року,


№        , укладеного  з:

назва сторони (для фізичної особи — П. І. Б.), з якою укладено договір місцезнаходження юридичної особи — сторони,  з якою укладено договір

в якому декларант є  Продавцем     Покупцем      потрібне позначити

Коригування здійснюється на підставі:

таких положень підпунктів 12.1.1, 12.1.2, 12.1.5 Закону:

таких документів:

Наведена інформація є достовірною. Керівник підприємства


 

Головний бухгалтер


підпис

підпис


прізвище

прізвище


М. П.


Податковий період 20    року

 

1 квартал

 

 

Півріччя

 

 

3 квартали

 

 

Рік

 

 
Додаток К5 до рядка 10 декларації

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування

 

 

Показники

Код рядка

 

Сума

1

2

3

Прибуток, звільнений від оподаткування, у тому числі*: (10.1 + 10.2 + 10.3)

 

10

 

на підставі «А»          (А1 — А2 — А3)

10.1

 

Доходи від діяльності, що не оподатковується на підста- ві «А», у тому числі:

 

А1

 

приріст балансової вартості запасів

А1.1

 

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходів рядка

А1, у тому числі:

 

А2

 

убуток балансової вартості запасів

А2.1

 

Амортизаційні відрахування, які відносяться до діяль- ності «А»

 

А3

 

на підставі «Б»          (Б1 — Б2 — Б3)

10.2

 

Доходи від діяльності, що не оподатковується на підста- ві «Б», у тому числі:

 

Б1

 

приріст балансової вартості запасів

Б1.1

 

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходів рядка

Б1, у тому числі:

 

Б2

 

убуток балансової вартості запасів

Б2.2

 

Амортизаційні відрахування, які відносяться до діяльності

«Б»

 

Б3

 

 

* Підставу «Б» надано для прикладу, заповнюється від «А» до «Я» за наявності зако- нодавчих підстав.


 

Підстави для застосування пільги


Таблиця 2


 

 

Підстава

Норма Закону

України

Підпункт

(частина)

 

Пункт

 

Стаття

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

Я

 

 

 

 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства


 

Головний бухгалтер


підпис

підпис


прізвище

прізвище


М. П.


Податковий період 20    року

 

1 квартал

 

 

Півріччя

 

 

3 квартали

 

 

Рік

 

 
Додаток К6 до рядка 13 декларації

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Зменшення нарахованої суми податку


Таблиця 1


 

 

Показники

Код рядка

 

Сума

1

2

3

Зменшення податкових зобов’язань, у тому числі: (сума з р. 13.1 до р. 13.4 + р. 13.5.1)

 

13

 

вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку

 

13.1*

 

податок, сплачений з прибутку (крім пасивного), отрима- ного за кордоном (не більший за визначений граничний розмір заліку)

 

13.2

 

податок, сплачений з пасивного прибутку за кордоном, у разі наявності міжнародного договору

 

13.3

 

сума податку, нарахованого платником за місцезнахо- дженням його філії (у разі сплати консолідованого по- датку)

 

13.4

 

сума сплачених авансових внесків при виплаті дивіден- дів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих податкових періодів, у тому числі:

 

13.5

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку

13.5.1

 

залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звіт- ні періоди

 

13.5.2

 


Таблиця 2

Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій

 

 

Підрозділи плат- ника податку

 

Код рядка

 

Валові витра- ти

 

Амор- тиза- ція

 

Сума гр. 3 + гр. 4

Питома вага гр.

5: гр. 5 р.

12

Нарахована сума подат- ку** гр. 7 р.

12 х гр. 6

1

2

3

4

5

6

7

Платник податку за консолідова- ною декларацією

 

12

 

 

 

 

Х

 

Філії платника податку в цілому, у тому числі:

 

13.4***

 

 

 

 

 

Філія

13.4.1

 

 

 

 

 

Філія

13.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філія

13.4.n

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Розрахунок вартості придбаних торгових патентів, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку

 

 

Показники

Код рядка

 

Сума

1

2

3

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді, що враховується у змен- шення податкового зобов’язання (А + Б + В + Г)

 

13.1*

 

Валові доходи, отримані від здійснення торговельної діяльності, у тому числі:

 

А1

 

приріст балансової вартості запасів

А1.1

 

Валові витрати, понесені у зв’язку з отриманням вало- вих доходів, зазначених у рядку А1, у тому числі:

 

А2

 

убуток балансової вартості запасів

А2.1

 

від’ємне значення об’єкта оподаткування попередньо- го податкового року

 

А2.2****

 

Сума амортизаційних відрахувань за основними фон- дами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення торговельної діяльності

 

А3

 


 

Об’єкт оподаткування: позитивний (+), від’ємний (–) (А1 — А2 — А3)

 

А4

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення торго- вельної діяльності (позитивне значення /А4 Х 0,25/)

 

А5

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником по- датку у звітному періоді на здійснення торговельної діяльності

 

А6

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником по- датку у звітному періоді на здійснення торговельної діяльності, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку (А6, але не більше зна- чення А5)

 

А

 

Валові доходи, отримані від здійснення діяльності з надання побутових послуг, у тому числі:

 

Б1

 

приріст балансової вартості запасів

Б1.1

 

 

Валові витрати, понесені у зв’язку з отриманням вало- вих доходів, зазначених у рядку Б1, у тому числі:

 

Б2

 

убуток балансової вартості запасів

Б2.1

 

від’ємне значення об’єкта оподаткування попередньо- го податкового року

 

Б2.2****

 

Сума амортизаційних відрахувань за основними фон- дами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення діяльності з надання побутових послуг

 

Б3

 

Об’єкт оподаткування: позитивний (+), від’ємний (–) (Б1 — Б2 — Б3)

 

Б4

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяль- ності з надання побутових послуг (позитивне значен- ня /Б4 Х 0,25/)

 

Б5

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником по- датку у звітному періоді на здійснення діяльності з на- дання побутових послуг

 

Б6

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником по- датку у звітному періоді на здійснення діяльності з на- дання побутових послуг, що враховується у зменшен- ня податкового зобов’язання платника податку (Б6, але не більше значення Б5)

 

Б

 

Валові доходи, отримані від здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями, у тому числі:

 

В1

 


 

приріст балансової вартості запасів

В1.1

 

Валові витрати, понесені у зв’язку з отриманням вало- вих доходів, зазначених у рядку В1, у тому числі:

 

В2

 

убуток балансової вартості запасів

В2.1

 

від’ємне значення об’єкта оподаткування попередньо- го податкового року

 

В2.2****

 

Сума амортизаційних  відрахувань за основними фон- дами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення діяльності з торгівлі готівковими ва- лютними цінностями

 

В3

 

Об’єкт оподаткування: позитивний (+), від’ємний (–) (В1 — В2 — В3)

 

В4

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяль- ності з торгівлі готівковими валютними цінностями (позитивне значення /В4 Х 0,25/)

 

В5

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником по- датку у звітному періоді на здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями

 

В6

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльнос- ті з торгівлі готівковими валютними цінностями, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку (В6, але не більше значення В5)

 

В

 

Валові доходи, отримані від здійснення операцій з на- дання послуг у сфері грального бізнесу, у тому числі:

 

Г1

 

приріст балансової вартості запасів

Г1.1

 

Валові витрати, понесені у зв’язку з отриманням вало- вих доходів, зазначених у рядку Г1, у тому числі:

 

Г2

 

убуток балансової вартості запасів

Г2.1

 

від’ємне значення об’єкта оподаткування попередньо- го податкового року

 

Г2.2****

 

Сума амортизаційних  відрахувань за основними фон- дами, що повністю та/або частково використовують- ся для здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

 

Г3

 

Об’єкт оподаткування: позитивний (+), від’ємний (–) (Г1 — Г2 — Г3)

 

Г4

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення опера- цій з надання послуг у сфері грального бізнесу (пози- тивне значення /Г4 Х 0,25/)

 

Г5

 


 

Вартість торгових патентів, придбаних платником по- датку у звітному періоді на здійснення діяльності з на- дання послуг у сфері грального бізнесу

 

Г6

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником по- датку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, що врахо- вується у зменшення податкового зобов’язання плат- ника податку (Г6, але не більше значення Г5)

 

Г

 

 

* Сума рядка 13.1 табл. 3 відображається у рядку 13.1 табл. 1.

** У рядку 12 графи 7 відображається показник рядка 12 декларації, зменшений на суму рядків 13.1–13.3 та 13.5.1 табл. 1 цього додатка.

*** Сума рядка 13.4 графи 7 табл. 2 відображається у рядку 13.4 табл. 1.

**** Уперше може бути заповнено в цьому додатку, який подається разом з деклара- цією за перший квартал 2006 року, та відображене від’ємне значення об’єкта оподаткуван- ня 2005 року.

Наведена інформація є достовірною. Керівник підприємства


 

Головний бухгалтер


підпис

підпис


прізвище

прізвище


М. П.


Додаток К7 до рядка 19.1 декларації

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий період 20    року

 

1 квартал

 

 

Півріччя

 

 

3 квартали

 

 

Рік

 

 
Таблиця 1

Розрахунок податку з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів

 

 

Показники

Код рядка

 

Сума

Загальна сума утриманого податку з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів (А1 х СП*)

 

19.1

 

Загальна сума нарахованих процентів

А1

 

 

* СП — ставка податку

Таблиця 2

Розрахунок відрахувань до Державного бюджету України оператора державної лотереї

 

Відрахування до Державного бюджету України (Б1 х Б3, але не менш як (Б1 — Б2) х 0,25)

 

Б

 

Доходи від проведення державної грошової лотереї (продажу лотерейних шансів)

 

Б1

 

Відрахування до призового фонду не менш як (Б1 х 0,5)

Б2

 

Норматив відрахувань до Державного бюджету України,% від

Б1

 

Б3

 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства


 

Головний бухгалтер


підпис

підпис


прізвище

прізвище


М. П.


Звітний рік

2

0

0

 

 

 
Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми нарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включаються до валових витрат

 

 

Показники

Код рядка

 

Сума

1

2

3

Суми нарахованих податків, зборів (обов’язкових  пла- тежів), у тому числі:

 

4.6

 

акцизний збір

4.6.1

 

мито

4.6.2

 

державне мито

4.6.3

 

плата за землю (земельний  податок, а також орендна пла- та за земельні ділянки державної і комунальної власності)

 

4.6.4

 

рентні платежі

4.6.5

 

податок з власників транспортних засобів, самохідних машин і механізмів

 

4.6.6

 

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

 

4.6.7

 

збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тари- фу на природний газ для споживачів усіх форм власності

 

4.6.8

 

збір за геологорозвідувальні  роботи, виконані за рахунок державного бюджету

 

4.6.9

 

збір за спеціальне використання природних ресурсів

4.6.10

 

збір за забруднення навколишнього природного середо- вища

 

4.6.11

 

збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмеляр- ства

 

4.6.12

 

єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

 

4.6.13

 

збір за використання радіочастотного ресурсу України

4.6.14

 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з вар- тості продажу нерухомого майна

 

4.6.15

 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з опе- рацій купівлі-продажу іноземної валюти

 

4.6.16

 


 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з вар- тості продажу ювелірних виробів

 

4.6.17

 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з вар- тості продажу легкових автомобілів

 

4.6.18

 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з вар- тості послуг стільникового зв’язку

 

4.6.19

 

збір за проведення гастрольних заходів

4.6.20

 

судовий збір

4.6.21

 

податок з реклами

4.6.22

 

комунальний податок

4.6.23

 

ринковий збір

4.6.24

 

збір за право використання місцевої символіки

4.6.25

 

збір за право проведення кіно- і телезйомок

4.6.26

 

збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного роз- продажу і лотерей

 

4.6.27

 

збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

 

4.6.28

 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства


 

Головний бухгалтер


підпис

підпис


прізвище

прізвище


М. П.


Додаток Р2 до рядка 04.8 декларації

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звітний рік

2

0

0

 

 

 
Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (ви- конання робіт, надання послуг)

 

 

Показники

Код рядка

 

Сума

1

2

3

Загальна сума витрат платника на добровільне перера- хування коштів, передачу товарів (виконання робіт, на- дання послуг), що включаються до валових витрат (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5)

 

04.8

 

Частина суми, зазначеної у рядку В, що не перевищує суми (А х 0,05), зменшена на суму (А х 0,02)

 

1

 

Сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїн- ських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорно- бильської катастрофи, але не більше 10 відсотків від по- казника, зазначеного в рядку А (підпункт 5.2.3 Закону)

 

2

 

Сума витрат, пов’язаних з безоплатним наданням вугілля

(підпункт 5.2.11 Закону)

 

3

 

Сума коштів (вартість майна), добровільно перерахована (передана) організаціям роботодавців та їх об’єднанням, але не більше 0,2 відсотка від показника, зазначеного в рядку Б (підпункт 5.2.17 Закону)

 

4

 

Частина суми, зазначеної у рядку Г, що не перевищує суми (А х 0,1), зменшена на суму (А х 0,02)

 

5

 

Оподатковуваний прибуток попереднього звітного року

А

 

Фонд  оплати праці платника податку в розрахунку за звітний рік

 

Б

 

Сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), у тому числі: (В1 + В2)

 

В

 

до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування (підпункт 5.2.2 Закону)

 

В1

 

до неприбуткових організацій, визначених у пункті  7.11

Закону, а також суми коштів, що перераховані юридич- ним особам — засновникам постійно діючого третейсько- го суду (підпункт 5.2.2 Закону)

 

В2

 


Сума коштів та/або вартість майна, добровільно перера- хована (передана) з метою охорони культурної спадщини       Г (підпункт 5.2.13 Закону)

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства


 

Головний бухгалтер


підпис

підпис


прізвище

прізвище


М. П.


Додаток Р3 до рядка 04.11 декларації

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звітний рік

2

0

0

 

 

 
Розрахунок валових витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус

 

 

Код рядка

 

Реквізити договору (контракту), назва та місцезнаходження офшорного нерезидента

Загальні ви- трати з при- дбання товарів (робіт, послуг) в офшорного нерезидента

Витрати, які включають- ся до вало- вих витрат покупця, гр.

3 х 0,85

1

2

3

4

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

04.11

Частина вартості товарів (робіт, послуг), що відображаєть- ся у рядку 04.11 декларації (сума рядків 1 ÷ n гр. 4)

 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства


Головний бухгалтер


підпис

підпис


прізвище

прізвище


М. П.


 

№ з/п

 

Назва філії

Валові витрати

Аморти- заційні відрахування

Усього (гр. 3 + гр. 4)

Питома вага валових витрат і аморти- зацій- них відраху- вань філії у загальних валових витратах і аморти- заційних відраху- ваннях платника податку (гр. 5 / гр. 5 р. 1) (%)

Податкове зобов’я- зання з консолі- дова- ного податку на прибуток підприємства

Податкове зобов’язання з податку на при- буток підприємства (гр. 6 х гр. 7 р. 1: 100)

Податкове зобов’язання з податку на при- буток підприємства за попередній податко- вий період поточного року

Податкове зобов’язання з податку на при- буток підприємства за останній календар- ний квартал звітного періоду (гр. 8 — гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

У         цілому            по підприємству

 

 

 

 

100

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

2

За  місцезнахо- дженням філії

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Самостійне виправлення помилок**:

 

 

A

Нараховано податку за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється (гр. 10 розрахунку, що уточнюється)

 

 

B

Сума податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за                           200_ рік (року), якщо гр. 10 > р. A (гр. 10 — р. A)

 

C

Сума штрафу від суми недоплати (р. B х «розмір штрафу»: 100)

 

 

D

Сума податку (переплата), яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за                           200_ рік (року), якщо гр. 10 < р. A (р. A — гр. 10)

 

 

** Заповнюється у разі уточнення показників розрахунку відповідно до пункту 5.1 статті

5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон № 2181). Сума штрафу (рядок C) нарахо- вується платником самостійно згідно із пунктом 17.2 статті 17 Закону № 2181.


Відповідно до частини третьої пункту  5.1 статті 5 та підпункту  «б» пункту 17.2 статті 17 Закону № 2181 до цього розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за «                  » (минулий(і) період(и)).

Наведена інформація є вірною

 

 

Керівник підприємства

 

(підпис)

 

(прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

 

(прізвище)

 

Керівник філії

 

(підпис)

 

(прізвище)

 

Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

Дата «             »          200_ року

 

Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)

За результатами перевірки розрахунку:

складено акт від «     »          200_ року

порушень (поми- лок) не виявлено

(непотрібне закреслити)

 

«          »          200_ року

Службова особа ДПІ (ДПА)

(підпис, прізвище) прізвище