Додаток Ставки податку на доходи фізичних осіб у РФ


Додаток 3


 

 

Види доходу

Ставка подат- ку%

Доходи, за винятком приведених нижче

13

Вартість будь-яких виграшів і призів, що отримуються в кон- курсах, що проводяться в іграх і інших заходах в цілях рекла- ми товарів, робіт і послуг, в частині перевищення розмірів, вка- заних в пункті 28 статей 217 Податкового Кодексу Російської Федерації.

 

35

Страхові виплати по договорах добровільного страхування в частині перевищення розмірів, вказаних в пункті 2 статті 213

Податкові Кодекси Російської Федерації.

 

35

Процентні доходи по внесках в банках в частині перевищення суми, розрахованої виходячи із ставки рефінансування Цен- трального банку Російської Федерації, що діє протягом періо- ду, за який нараховані відсотки, по рублевих внесках (за винят- ком термінових пенсійних внесків, внесених на термін не менше шести місяців) і 9% річних по внесках в іноземній валюті.

 

35

Суми економії на відсотках при отриманні платниками подат- ків  позикових (кредитових)  засобів в частині перевищення розмірів, вказаних в пункті 2 статті 212 Податкові Кодекси Ро- сійської Федерації, за винятком доходів у вигляді матеріальної вигоди, отриманої від економії на відсотках за користування платниками податків цільовими позиками (кредитами), отри- маними від кредитових і інших організацій Російської Феде- рації і фактично витраченими ними на нове будівництво або придбання на території Російської Федерації житлового бу- динку, квартири або долі (долей) в них, на підставі докумен- тів, підтверджуючих цільове використання таких засобів.

 

35

Доходи, що отримуються фізичними особами, податковими резидентами Російської Федерації, що ними не являються.

 

30

Доходи від пайової участі в діяльності організацій, отримані у вигляді дивідендів.

 

9

Доходи у вигляді відсотків по облігаціях з іпотечним покрит- тям, емітованим до 1 січня 2007 року, а також доходи засно- вників довірчого управління іпотечним покриттям, отримані на підставі придбання іпотечних сертифікатів участі, виданих іпотечним покриттям, що управляє, до 1 січня 2007 року.

 

9