РОЗДІЛ VI.  ПРАКТИКУМ З ОПОДАТКУВАННЯ

Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

Змістовий модуль 1: Теоретичні основи оподаткування

Завдання 1. Охарактеризуйте систему оподаткування юридичних та фізичних осіб:

—        прямі податки;

—        непрямі податки;

—        внески до державних цільових фондів;

—        інші податки, збори, платежі.

Завдання 2. Проаналізуйте вплив податків та інших  обов’язкових платежів на фінансову діяльність відомого вам суб’єкта господарювання.

Тестовий контроль.

1. З пе реліку податків, зборів (обов’язкових платежів) виберіть ті, які відносяться до прямих податків.

а) податок на додану вартість;

б) плата за землю;

в) податок на рекламу;

г) податок на прибуток підприємств.

2. З переліку податків, зборів (обов’язкових платежів) виберіть ті, які відносять до непрямих податків.

а) мито;

б) податок на додану вартість;

в) плата за землю;

г) податок на рекламу.

3. Базова ставка оподаткування — це:

а) найвища ставка податку;

б) мінімальна ставка оподаткування;

в) ставка податку без урахування особливостей суб’єкта оподатку- вання чи видів здійснюваної діяльності;

г) пропорційна ставка.

4. Визначте елементи податку:

а) податкові канікули;

б) суб’єкт оподаткування; в) об’єкт оподаткування; г) джерело податку.


5. Визначте джерело податку:

а) капітал;

б) земля;

в) власність;

г) незалежність

6. З переліку податків, зборів (обов’язкових платежів) виберіть ті, які належать до місцевих платежів.

а) податок на рекламу;

б) плата за землю;

в) збір за використання місцевої символіки;

г) податок на промисел.

7. Визначте принципи побудови податкової системи:

а) наукові, загальні та особливі;

б) адміністративна простота, системність, справедливість, достатність;

в) загальні та особливі;

г) ваш варіант.

8. Закон України «Про систему оподаткування» був прийнятий:

а) 25 червня 1990 року; б) 25 червня 1991 року; в) 26 серпня 1991 року; г) 7 травня 2001 року.

9. Податкова система України характеризується такими рівнями:

а) загальнодержавний, місцевий;

б) загальнодержавний, республіканський, місцевий;

в) республіканський, місцевий;

г) федеральний та місцевий.

10. До факторів які негативно вплинули на розвиток податкової сис- теми України можна віднести:

а) збільшення доходів фізичних та юридичних осіб;

б) зменшення обсягів тінізації економіки;

в) низький рівень інфляції;

г) недосконалість податкового законодавства.

11. Податкова політика — це:

а) сукупність дій, рішень, напрямків діяльності держави у сфері опо- даткування;

б) сукупність податків, зборів, обов’язкових платежів;


в) сукупність платників податків та об’єктів оподаткування;

г) ДПА та ДПІ України.

12. Виділяють такі принципи податкової політики:

а) зручності, визначеності, адміністративної простоти, гнучкості, со- ціальної справедливості;

б) рівнонапруженості, адміністративної простоти, соціальної спра- ведливості, економічної ефективності, стабільності;

в) рівнонапруженості, соціальної справедливості, гнучкості, еконо- мічної ефективності, стабільності;

г) адміністративної простоти, гнучкості, соціальної справедливості;

Змістовий модуль 2: Міжнародні аспекти податкування

Тестові завдання

 

п/п

 

Запитання

 

Варіанти відповідей

 

1.

Вплив непря- мих податків на рівень цін у

країні залежить від:

а) частки товарів (послуг), що підлягають опо- даткуванню цими видами податків;

б) розміру податкових ставок; в) методу стягнення податків; г) всі відповіді вірні.

 

2.

До функцій податку на при- буток можна віднести:

а) фіскальну; б) регулюючу; в) стимулюючу;

г) всі відповіді вірні.

 

3.

Вперше пода- ток на додану вартість було запроваджено у:

а) Німеччині;

б) Франції;

в) Великобританії;

г) Росії.

 

4.

 

ПДВ у Франції не оподаткову- ється:

а) благодійна діяльність; медицина та медичне обслуговування;

б) усі види страхування;

в) сільськогосподарське виробництво, виробниц- тво продуктів харчування для дітей;

г) варіант а) і б);

д) варіант а) і в).

 

5.

Основними міс- цевими подат- ками у Велико- британії є:

а) корпоративний податок; податок на спадщину б) податок на майно;

в) податок на спадщину;

г) варіант а), б), в).


п/п

 

Запитання

 

Варіанти відповідей

 

6.

Яка шкала по- датку на прибу- ток корпорацій використову- ється в США

а) пропорційна; б) прогресивна; в) регресивна;

г) фіксована.

 

7.

Федеральні акцизні збори в США встанов- лені на:

а) алкогольні і тютюнові вироби;

б) шоколад і кава;

в) на дороги і повітряні перевезення;

г) ваш варіант            .

 

8.

На якому рівні податкової сис- теми США зби- рається податок на спадщину?

а) на федеральному;

б) на місцевому;

в) на рівні штатів;

г) ваш варіант            .

 

9.

Найвища став- ка податку на майно в США встановлюєть- ся, якщо:

а) вартість майна перевищує 5 млн. доларів;

б) вартість майна не перевищує 2,5 млн. доларів;

в) вартість майна перевищує 2,5 млн. доларів;

г) ваш варіант            .

 

10.

Які ставки по- датку на прибу- ток корпорацій у Великобританії?

а) 0%, 19%, 30%;

б) 30%;

в)10%, 20%, 35%;

г) ваш варіант            .

 

11.

Ставка податку на прибуток кор- порацій у Фран- ції становить:

а) 25%; б) 35% в) 39%;

г) 33,33%.

 

12.

 

Платниками податку на при- буток є:

а) суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські підприємства, організації, установи; б) фізичні та юридичні особи — нерезиденти;

в) все вище перераховане.

 

13.

 

Податки — обов’язкові вне- ски до бюдже- ту відповідного рівня, що:

а) мають регулярний характер, цільовий напря- мок використання, розміри і терміни яких регла- ментуються податковим законодавством;

б) стягуються на умовах індивідуальної безекві- валентності, регулярно, не передбачають цільо- вого напрямку використання;

в) передбачають плату за використання ресурсів, індивідуальну безоплатність, не мають примусо- вого характеру.


п/п

 

Запитання

 

Варіанти відповідей

 

14.

 

Податкові ор- гани Швеції не відають питан- нями:

a) веденням актів цивільного стану;

б) переписом населення;

в) організацією та проведенням загальнодержав- них свят;

г) сприянням у проведенні загальних виборів.

 

15.

Найбільшу част- ку надходжень

до бюджету

Швеції складає:

а) податок на додану вартість;

б) прибутковий податок;

в) податок на заробітну плату;

г)  податок на майно.

 

16.

У Німеччині нерозподілений прибуток опо- датковується за ставкою

а) вищою ніж розподілений прибуток;

б) нижчою ніж розподілений;

в) за такою ж самою ставкою.

 

17.

Найвища став- ка податку на майно в США встановлюється залежно від

а) розміру майна;

б) ступеня спорідненості;

в) варіант а і б.

 

18.

Яку функцію повинен вико- нувати податок на доходи гро- мадян?

а) фіскальну; б) регулюючу; в) стимулюючу;

г) ваш варіант            .

 

19.

Термін подачі податкових де- кларацій для більшості гро- мадян встанов- лений у США:

a) місяць, б) квартал, в) рік.

 

20.

 

Зі скількох та яких саме час- тин склада- ється податко- ва декларація в Швеції ?

а) з однієї частини — підприємство сплачує одра- зу в одній декларації всі необхідні податки;

б) з двох частин, одна з яких  призначена для ПДВ, інша — для соціальних внесків і прибутко- вого податку;

в) з двох частин, одна з яких призначена для податку на заробітну плату, інша — для соціальних внесків; г) з трьох частин, одна з яких  призначена для ПДВ, друга — для соціальних внесків, третя — для прибуткового податку.


 

п/п

 

Запитання

 

Варіанти відповідей

 

21.

 

Виберіть пра- вильну відпо- відь, що таке податки.

а) податки — це знаряддя перерозподілу  доходів юридичних і фізичних осіб у державі;

б) податки — це знаряддя акумулювання коштів на рахунках бюджету;

в) податки — вилучення частини доходів грома- дян на потреби держави;

г) податки — це плата за суспільні блага і послу- ги, що надаються державою;

д) всі вірні.

 

22.

Хто встановив математичну за- лежність дохо- дів бюджету від ставок податків?

а) А. Сміт;

б) Д. Кейнс;

в) А. Лаффер;

г) Д. Рікардо.

 

23.

Знайдіть пра- вильний пере- лік функцій по- датків.

а) Демократична, гнучка, безжалісна; б) Етична, конституційна, контрольна; в) Соціальна, моральна, галопуюча;

г) Фіскальна, соціальна, регулююча.

 

24.

 

Назвіть засно- вника теорії по- датків.

а) А. Сміт;

б) Д. Кейнс; в) А. Канара; г) Д. Рікардо.

 

25.

 

Які рівні

має податко- ва структура США?

а) рівень штатів, місцевий рівень, міжконтинен- тальний рівень;

б) федеральний рівень, рівень штатів, муніци- пальний рівень;

в) президентський рівень, рівень штатів, муніци- пальний рівень;

г)  федеральний  рівень, транснаціональний рі- вень, муніципальний рівень.

 

26.

 

Основні джере- ла надходжень до бюджету в США.

а) індивідуальний податок з громадян, податок на прибуток корпорацій, внески на соціальне страхування;

б) індивідуальний податок з громадян, податок на землю, внески на соціальне страхування;

в) індивідуальний податок з громадян, податок на прибуток корпорацій, податок на рекламу;

г) індивідуальний податок з громадян, податок на прибуток корпорацій, внески на соціальне страху- вання, збір за паркування,  податки на продаж.


 

п/п

 

Запитання

 

Варіанти відповідей

 

27.

В яких штатах Америки немає прибуткового податку на при- ватних осіб?

а) Нью-Йорк, Юта, інші; б) Аляска, Невада, інші; в) Вашингтон, Аляска;

г) Каліфорнія, Техас.

 

28.

 

Податкова сис- тема — це су- купність

а) податків, зборів і платежів;

б) принципів  і методів встановлення зміни чи скасування податків;

в) органів, що забезпечують сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового за- конодавства;

г) зазначене в пунктах а, б, в.

 

29.

Служба вну- трішніх доходів США склада- ється із …… го- ловних депар- таментів.

а) двох;

б) трьох;

в) чотирьох;

г) п’яти.

 

30.

Найбільша пи- тома вага серед податків Консо- лідованого бю- джету Велико- британії припа- дає на

а) прибутковий податок;

б) ПДВ;

в) податок на прибуток корпорацій;

г) податок на реєстрацію автомобілів.

 

31.

За рахунок яко- го податку від- бувається між бюджетний пе- рерозподіл фі- нансових ресурсів у Ні- меччині?

а) ПДВ;

б) податку з доходів громадян;

в) податку з власників транспортних засобів;

г) пункти а, б.

 

32.

Податкова сис- тема Росії міс- тить у собі по- датки таких рів- нів

а) федеральні;

б) регіональні і місцеві;

в) державні;

г) зазначені у пунктах а і б.


 

п/п

 

Запитання

 

Варіанти відповідей

 

33.

 

Яка стандарт- на ставка ПДВ в Росії?

а) 13%; б) 10%; в) 20%;

г)        %. іншу вказати.

 

34.

 

Які податки на муніципально- му рівні в Ро- сії?

а) земельний податок, податок на майно фізич- них осіб, податок на рекламу, місцеві ліцензійні збори, податок на спадщину і дарування;

б) податок на рекламу, місцеві ліцензійні збори, податок на спадщину і дарування;

в) прибутковий податок, податок на майно фі- зичних осіб, податок на рекламу, місцеві ліцен- зійні збори, податок на спадщину і дарування;

г) податок на майно фізичних осіб, податок на ре- кламу, місцеві ліцензійні збори.

 

35.

До характерних рис французь- кої податкової системи не від- носиться:

а) соціальна спрямованість;

б) широка система пільг і знижок;

в) закритість для міжнародних податкових угод;

г) перевага непрямих податків.

 

36.

 

Основна ставка ПДВ у Франції складає

а) 18,5%; б) 5,5%; в) 19,6%; г) 7%.

 

37.

Який з вказа- них видів діяль- ності остаточ-

но звільняється від ПДВ?

а) фінансова і банківська справа;

б) медицина і медичне обслуговування;

в) здача в оренду приміщень для будь-якого виду економічної діяльності;

г) варіанти а) і б).

 

38.

 

Принципо-

ва особливість французького прибуткового податку поля- гає в тому, що:

а) певні категорії громадян звільняються від його сплати;

б) податок сплачується лише з доходів, отрима- них у Франції;

в) його сплата здійснюється 5 разів на рік;

г) оподаткуванню підлягають доходи не фізичної особи, а родини.

 

39.

На скільки час- тин поділяєть- ся дохід плат- ника податку у Франції, якщо він має дружи- ну і 2-є дітей?

а) 2; б) 3; в) 4; г) 1.


п/п

 

Запитання

 

Варіанти відповідей

 

40.

В країнах ЄС не оподатковують- ся прибутковим податком дохо- ди, що не пере- вищують

а) прожиткового мінімуму;

б) мінімальної зарплати;

в) мінімальної пенсії;

г) стипендії.

 

41.

 

Податковий авуар — це:

а) податкові та інформаційні центри, що знахо- дяться у підпорядкуванні Головного податково- го управління;

б) компенсація подвійного оподаткування акцій, що обкладаються прибутковим податком як фі- зичні особи та податком на прибуток акціонер- них товариств;

в) можливість для платника ПДВ вибрати: спла- чувати цей податок чи прибутковий;

г) можливість повного звільнення підприємства від оподаткування витрат на підготовку кадрів у районах з високим рівнем безробіття.

 

42.

У якому з еле- ментів оподат- кування най- більше виявля- ється регулюю- ча функція по- датків

а) визначення об’єкта оподаткування, надання податкових пільг;

б) визначення джерела сплати податків;

в) установлення величини ставок податків;

г) установлення термінів сплати податків.

 

43.

За використан- ня якого дже- рела сплати по- датків найбіль- ше виявляєть- ся їх регулююча функція?

а) балансовий прибуток;

б) собівартість продукції;

в) виручка від реалізації продукції; г) прибуток від реалізації продукції; д) амортизаційні відрахування.

 

44.

Яка з методик визначення ста- вок оподатку- вання більш по- зитивно впливає на фінансово- господарську ді- яльність підпри- ємства?

а) в абсолютних сумах з одиниці продукції, що реалізується;

б) у відсотках до об’єкта оподаткування — уні- версальні ставки;

в) у відсотках до об’єкта оподаткування — дифе- ренційовані ставки;

г)         інший варіант.


 

п/п

 

Запитання

 

Варіанти відповідей

 

45.

Який спосіб на- дання податко- вих пільг більш позитивно впли- ває на прояв ре- гулюючої функ- ції податків?

а) пільги для окремих платників податків;

б) пільги щодо окремих об’єктів оподаткування;

в) пільги щодо термінів сплати податків;

г) відшкодування сплачених податків.

 

46.

Яка форма уні- версального ак- цизу викорис- товується у Ка- наді?

а) ПДВ;

б) податок з продажу; в) специфічні акцизи; г) податок з обороту.

 

47.

В якій з перера- хованих країн найнижча гра- нична ставка ПДВ?

а) Німеччина;

б) Франція; в) Швеція; г) Японія.

 

48.

Ставка податку на спадщину у Великобританії становить

а) 10%; б) 20%; в) 30%; г) 40%.

 

49.

Ставка подат- ку на прибуток корпорацій у Великобританії становить

а) залежить від розмірів прибутку і є диференці- йованим;

б) 10%; в) 20%; г) 30%.

 

50.

 

ПДВ у Велико- британії стано- вить

а) 15%;

б) 17,5%;

в) 20%;

г) 23%.

 

51.

 

Ставка ПДВ у США стано- вить

а) 10%; б) 20%; в) 30%;

г) відсутня.

 

52.

Який податок має найбільшу питому вагу у структурі по- даткових над- ходжень США?

а) прибутковий податок з фізичних осіб;

б) ПДВ;

в) прибутковий податок з підприємств;

г) податок на нерухомість.


 

п/п

 

Запитання

 

Варіанти відповідей

 

53.

Створення яко- го об’єднання започаткувало процес гармоні- зації податкових систем Євро- пейських країн

а) Європейське об’єднання з вугілля і сталі;

б) Європейське співтовариство з атомної енергії;

в) ЄС;

г) Європейське економічне співтовариство.

 

54.

За якими мит- ними ставками оподатковуєть- ся більшість то- варів у країнах ЄС.

а) 5–7%;

б) 2,5–4%; в) 10–15%; г) 4,5–6,5%.

 

Змістовий модуль 3: Податки на споживання

Задача 3.1

Загальний обсяг продажу меблів у липні становив 950000 грн (без ПДВ), з них 580000 грн – обсяг експорту. У липні придбано також осно- вні виробничі фонди, які використовуються як для виробництва експорт- ної, так і неекспортної продукції, на суму 500000 грн (без ПДВ).

Визначте суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету.

Задача 3.2

Підприємство 1 січня ввозить на митну територію України товари, контрактна вартість яких становить 50000 доларів США. Крім цього, об- сяг оподатковуваних операцій з продажу товарів у січні становить (без ПДВ) 110000 грн.

Визначте суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету.

Задача 3.3

У січні загальний обсяг продажу продукції власного виробництва під- приємства становить (без ПДВ)  15220 грн. та було придбано матеріали, які відносяться до складу валових витрат на суму (без ПДВ) – 1280 грн.

Підприємство ввозить на митну територію України товари, контрак- тна вартість яких становить 6500 доларів США.

В цьому ж місяці підприємство реалізувало ці товари за 52000 грн. (без ПДВ).

Визначте суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету за січень.


Задача 3.4

Виручка від реалізації заводу ювелірних виробів – 560000 грн з ура- хуванням акцизного збору та податку на додану вартість. Ставка акциз- ного збору даного виду продукції 55 відсотків. Розрахувати суми акциз- ного збору та ПДВ, які повинно сплатити підприємство.

Задача 3.5

Київський лікеро-горілчаний завод планує реалізувати 800 л. горіл- ки, що містить 40 відсотків спирту. Ставка акцизного збору встановлена у грн за один літр 100-відсоткового спирту.

Розрахувати суму акцизного збору.

Змістовий модуль 4: Податки на доходи і прибутки

Задача 4.1

У фірму як структурні підрозділи входять головне підприємство та чотири філії.

Визначте у двох варіантах суму податку на прибуток за наступними показниками кожного структурного підрозділу, тис. грн.

 

 

Елементи прибутку до оподаткування,

Філії

 

Головне підприємство

 

1

 

2

 

3

 

4

Валові доходи

110

200

50

120

200

Валові витрати

80

60

25

20

90

Амортизація

40

10

5

5

100

 

1-й варіант – податок на прибуток філії та головне підприємство сплачують окремо;

2-й варіант – фірма приймає рішення про сплату консолідованого по- датку.

Задача 4.2

Визначити суму податку на прибуток за наведеними даними, тис. грн: Продаж товарів (з ПДВ) – 350000;

Дохід від операцій торгівлі цінними паперами – 20000; Сума сплачених дивідендів платником податку – 35000;

Сума страхування ризику для здійснення статутної діяльності – 90; Сума сплачених сировини, комплектуючих, запчастин (з ПДВ)  –

100000;

Витрати на поточний ремонт – 20000;


Балансова вартість основних фондів на початок року – 80000; Сума сплачених штрафів, пені – 800;

Сума заробітної плати та відрахування на обов’язкове пенсійне і соці- альне страхування – 50000;

Амортизація – 5000;

Придбання основних фондів – 20000.

Задача 4.3

У звітному кварталі (II кв.) підприємство мало такі фактичні витрати:

 

Показник діяльності

Сума, грн

12 квітня з банківського рахунку списано кошти на оплату матеріалів для виробничих потреб. Матеріали не одержані

 

4500,00

30 березня з каси підприємства під звіт видані кошти на при- дбання товарів. Товари оприбутковані на склад 10 квітня

 

12750,00

28 березня були оприбутковані ТМЦ  для виробничих по- треб. Оплата відбулась 3 квітня

 

10825,00

Оплачено чек на придбання товарів 20 травня. Товари не отримані

 

1675,00

30 березня нараховано заробітну плату персоналу та суму внесків до державних цільових фондів за березень

 

4125,00

2 квітня виплачено заробітну плату за березень

3000,00

30 квітня нараховано заробітну плату персоналу та суму вне- сків до державних цільових фондів за квітень

 

5500,00

5 травня виплачено заробітну плату за квітень

4000,00

30 квітня нараховано і 5 травня перераховано до бюджету суму податку з доходів фізичних осіб за квітень

 

400,00

15 травня перераховано до бюджету плату за землю

200,00

14 травня придбано торговий патент для здійснення роз- дрібної торгівлі

 

2000,00

10 квітня сплачено державне мито за подання позову до ар- бітражного суду

 

400,00

 

Визначте, чи включаються до складу валових витрат виробництва та обігу II кв. фактичні витрати підприємства.

Задача 4.4

Обрахуйте суми страхових внесків (зборів) до соціальних фондів, розмір заробітку, на який нараховуються страхові внески (збори) та ви- значте податок з доходів фізичних осіб:


 

№ п/п

 

П.І.Б

 

Нараховано заробітку, грн

Розмір заробітку, на який нараховуються страхові внески, грн

Сума страхових внесків (зборів), грн

До Фонду загальнообо- в’язкового держав- ного страхування на випадок безробіття

До Фонду соц. стра- хування у зв’язку з тимчасовою втра- тою працездатності

 

До Пенсійного фонду

Працівників

 

Роботодавця

 

Працівників

 

Роботодавця

Працівників

Роботодавця

1

Литвин І.Н.

2900

 

 

 

 

 

 

2

Лазур А.Д.

5850

 

 

 

 

 

 

3

Кот С.

300

 

 

 

 

 

 

4

Кравець О.Н.

650

 

 

 

 

 

 

5

Лев С.

2400

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Задача 5.1


Змістовий модуль 5: Інші податки


На 1 січня 2001 року юридична особа має зареєстровані в Україні такі транспортні засоби:

—        2 легкові автомобілі з об’ємом циліндрів двигуна 2500 куб. см;

—        1 вантажний автомобіль з об’ємом циліндрів 5500 куб. см;

—        2 автомобілі по 10 сидячих місць, включаючи водія з об’ємом двигуна 3000 куб. см.

Визначити суму податку з власника транспортних засобів за звітний період.

Задача 5.2

Грошова оцінка земель населеного пункту не проведена. Юридична особа має земельну ділянку загальною площею 960 кв. м.

Визначити розмір плати за землю, якщо в населеному пункті прожи- ває 1,3 млн. чол.


Задача 5.3

У  будинку, що знаходиться в Подільському районі, розташований офіс підприємства-землекористувача.

Будинок займає земельну ділянку площею 300 кв. м., частка користу- вача 150 кв. м.

Визначити розмір плати за землю землекористувача, використовуючи дані відповідних рішень Київради та враховуючи локальні коефіцієнти.

Задача 5.4

МП  із кількістю  працюючих 10 чол. займається наданням послуг. Воно отримало 18000 грн виручки (з ПДВ). Витрати (з ПДВ) становлять: оренда – 150 грн; інформпослуги – 100 грн; канцтовари – 80 грн; нарахо- вана зарплата – 5000 грн; плата за патенти – 120 грн.

Розрахуйте суму сплачених податків за звичайною та за спрощеною системою оподаткування.

Задача 5.5

Підприємство Київпромбуд з іноземними інвестиціями, яке у ве- ресні налічувало 250 працюючих, в III кв. мало виручку від продажу

100000 грн.

Вкажіть суму сплачених місцевих податків та зборів.

Завдання 5.6

Підприємство використовує воду річки,  яка належить до басейну р. Дніпро на північ від м. Києва. Для нього затверджено ліміт у обсязі

1700 м3. Фактично використано 1800 м3. Норматив збору за використан- ня зазначених водних ресурсів встановлений у розмірі 5,04 коп. за м3.

Розрахувати розмір плати за спеціальне використання

Приклад рішення:

1. За використання водних ресурсі у межах встановленого ліміту  роз- мір плати за воду становить:

1700 м3×0,0504 грн + (1800 м3 — 1700 м3) × 0,0504 грн × 5 = 110,88 грн.

Завдання 5.7

Теплоелектростанція  розташована в басейні р. Південний Буг. За звітний період обсяг води, що пройшов через турбіни, становить 44,2 млн. м3. Норматив збору — 5,54 коп. за м3.

Визначити розмір платежу за використання водних ресурсів.

Завдання 5.8

Виробниче об’єднання має на своєму балансі вантажний річковий флот (самохідний та несамохідний). У першому півріччі власник водно-


го транспорту експлуатував вантажний флот 1000500 тоннажо-діб, а па- сажирський флот — 10000 місце-діб.  Нормативи збору за користування водами для потреб водного транспорту становлять 1,75 коп за 1 тоннаж- добу експлуатації для вантажного самохідного і несамохідного транспор- ту, що експлуатується, та 0,20 коп. за 1 місце-добу експлуатації для паса- жирського флоту, що експлуатується.

Визначити розмір платежу за використання водних ресурсів.

Завдання 5.9

Ставкове рибне господарство знаходиться у Приазовському районі. Для нього затверджено ліміт у обсязі 500 тис м3. Норматив збору — 12,

1 коп. за м3. Розрахувати розмір плати за використання водних ресурсів.

Завдання 5.10

Сільськогосподарське підприємство розташоване  у  Закарпатській області. За звітний період підприємство використало 1050 м3 підземних водних ресурсів. Ліміт використання водних ресурсів  — 12000 м3. Нор- матив збору — 5,29 коп. за м3 . Розрахувати  суму платежу за використан- ня водних ресурсів.

Завдання 5.11

Установа, яка повністю утримується за рахунок бюджету, розташова- на у населеному пункті (чисельність — 420 тис. чоловік), займає загаль- ну площу 8 га. На її території функціонує госпрозрахункове підприєм- ство, яке займає 1 га.

Розрахувати суму земельного податку, якщо його ставка становить

12,0 коп. за 1 м2.

Приклад рішення:

Згідно із законодавством України установи, які повністю утримують- ся за рахунок бюджету, звільняються від сплати. Якщо підприємства, установи та організації, що користуються пільгами щодо земельного по- датку, мають у підпорядкуванні  госпрозрахункові підприємства або зда- ють у тимчасове користування (оренду) земельні ділянки, окремі будів- лі або їх частини, податок за земельні ділянки, зайняті цими госпрозра- хунковими, сплачується у встановлених розмірах на загальних підставах.

Отже у нашому випадку до розрахунку  береться 1 га. Таким чином, розмір земельного податку  складає: 10 000 м2 ×0,12 грн. = 1200 грн.

Завдання 5.12

Підприємство розташоване в Києві і займає площу 2 га. Має спор- тивну базу за межами міста у населеному пункті з чисельністю населен- ня 15 тис. чол.

Визначити суму земельного податку.


Завдання 5.13

Навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету і знахо- диться у населеному пункті з чисельністю населення 300 тис. чол., займає площу 40 га і має у підпорядкуванні госпрозрахунковий підрозділ, який займає окреме приміщення і земельну ділянку — 4 га.

Визначити розмір плати за землю.

Завдання 5.14

Лісозаготівельний комбінат, який розташований у населеному пунк- ті з чисельністю населення 215 чоловік, займає 2,2 га земель під виробни- чі комплекси. Крім того, за межами населеного пункту знаходяться його лісорозробки — 1,5 млн м2, спортивний майданчик — 0,2 га, деревооброб- ний комбінат — 2,0 га, заказник — 1,5 га.

Розрахувати земельний податок.

Завдання 5.15

Громадянин проживає у населеному пункті  ( чисельністю населен- ня — 510 чол.) і має присадибну ділянку площею 0,8 га. Розрахувати суму земельного податку та зазначити, на кого покладається обов’язок нараху- вання цього платежу.

Завдання 5.16

Газета «Вечірній Київ» використовує місцеву символіку при оформ- ленні видання та надає послуги з реклами на тривалий час. Доходи від ре- алізації газети за звітний період склали 14920 грн. Вартість послуг від ре- клами — 24640 грн.

Визначити суму збору за використання місцевої символіки та пода- ток на рекламу.

Приклад рішення:

1. Визначаємо розмір збору за використання місцевої символіки, гра- ничний розмір ставки якого, згідно з Декретом КМУ «Про місцеві подат- ки і збори», для юридичних осіб не повинен перевищувати 0,1 відсотка вар- тості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з викорис- танням місцевої символіки:

14 920 грн. × 0,1 : 100 = 14,92 грн.

2. Розраховуємо податок з реклами, граничний розмір ставки якого не повинен перевищувати 0,5 відсотка вартості послуг за розміщення рекла- ми на тривалий час:

24 640 грн. × 0,5 : 100 =123,2 грн.


Завдання 5.17

Організація здійснює паркування 9 автомобілів своїх працівників у відведених для цього місцях з 8.00 до 18.00 год. При цьому троє працівни- ків є учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Яку суму збору за паркування автомобілів перерахує організація?

Завдання 5.18

На підприємстві постійно працює 16 чоловік. В березні 5 чоловік було направлено у відрядження  за межі області строком на 1 місяць.

Розрахувати комунальний податок за вказаний період.

Завдання 5.19

Міська рада прийняла рішення про запровадження на території міс- та комунального податку. Була встановлена ставка податку — 8% та пе- редбачено, що пільги будуть надаватися тільки індивідуальним платни- кам після розгляду їх заяв.

Чи правомірне рішення районної Ради? Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 5.20

На підприємстві середньооблікова чисельність працюючих стано- вить 68 осіб.

Яку суму комунального податку зазначене підприємство перерахує до місцевого бюджету?

Завдання 5.21

На підприємстві протягом липня обліковується 120 осіб, у тому числі

5 працюючих  за сумісництвом.  У серпні вибуло 5 осіб та було прийнято 4 сумісники. У вересні було прийнято на роботу 3 особи.

Визначити суму комунального податку.

Завдання 5.22

До суду надійшла заява від громадянина про розірвання шлюбу і роз- поділ майна, вартість якого оцінюється у 40 000 грн. Розрахувати розмір державного мита, яке він повинен сплатити.

Приклад рішення:

Відповідно до Декрету КМУ  «Про державне мито» розмір ставки мита із позовних заяв про розірвання шлюбу і поділу майна при розірван- ні шлюбу становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподаткову- ваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних міні- мумів доходів громадян.

Отже сплаті підлягає мито у розмірі: 40 000 грн × 1 : 100 = 400 грн.


Завдання 5.23

У нотаріальну контору було подано документи на засвідчення пра- вильності документів. Визначити суму державного мита, якщо загальний обсяг документів складає 10 сторінок?

Завдання 5.24

У нотаріальну контору було подано документи громадянином А. для оформлення посвідчення відчуження гаража сину на суму 5000 грн. Яку суму державного мита повинен сплатити при цьому громадянин?

Завдання 5.25

До господарського суду надійшла заява про відшкодування майнових збитків підприємством на суму 80 000 грн. Яким буде державне мито за цією заявою?

Завдання 5.26

У нотаріальну контору було подано документи на видачу свідоцтва про право на спадщину у сумі 15 000 грн. Визначити розмір державного мита, який підлягає сплаті за вчинення зазначених юридичних дій?

Завдання 5.27

Яку суму державного мита необхідно сплатити за реєстрацію інфор- мації про емісію цінних паперів на суму 10 000 грн та про проведення аук- ціону за фактичної вартості реалізованих об’єктів 20 000 грн?


 

Варіант 1


Підсумкові контрольні завдання


1. Податковий період — календарний  рік. Потрібно визначити суму скоригованого валового доходу, виходячи з таких даних:

За звітний період отримано доходів від продажу товарів — 15000 грн. (з ПДВ).

Отримана безповоротна фінансова допомога — 7000 грн,

Пеня, одержана підприємством за недопостачання йому продукції згідно договору — 2000 грн;

Сума дивідендів від резидента склала 3000 грн.

2. Підприємство  — завод ювелірних виробів, виробило ювелірну про- дукцію собівартість , якої становила 50000 грн, розрахунковий прибу- ток — 15000 грн, ставка акцизного збору — 55%. Визначити суму акциз- ного збору і ціну реалізації.

Варіант 2

1. Податковий період встановлений з 1.01.08–31.12.08 р. Потрібно ви- значити, чи включаються у вказаний період валові витрати і розрахувати їх загальну суму, виходячи з таких даних:

•           З банківського рахунку 23.01.08 року списані кошти на оплату мате- ріалів для виробничих потреб — 4240 грн.

•           З каси підприємства видана готівка 20.12.2007 для придбання това- рів — 15740 грн.

•           Оприбутковані товари 20.12.2007 для виробничих потреб — 32720 грн, а оплачені  — 15.01.08 р.

•           Оформлений товарний чек 15 квітня 2008 року для придбання това- рів на суму –15240 грн.

2. Підприємство  — завод ювелірних виробів, виробило ювелірну про- дукцію, собівартість якої становила 150000 грн, розрахунковий прибу- ток — 50000 грн, ставка акцизного збору — 35%. Визначити суму акциз- ного збору і ціну реалізації.

Варіант 3

1. Податковий період встановлений з 1.01.08–31.12.08 р. Потрібно ви- значити, чи збільшується у вказаний період валовий дохід і розрахувати його загальну суму, виходячи з таких даних:

•           Зараховано на р/р 16.06.08 року кошти в оплату товарів ( не відванта- жені) — 27820 грн.

•           Оприбуткована готівка в касі 24.02.08 року за реалізовані товари —

34240 грн (товари відвантажені 10.12.2007 року).

•           Реалізовані картки для придбання продукції 10.01.08 року на суму

5240 грн (продукція реалізована в термін з 15.02.08 по 31.12.08 р.).


•           Оплачені товари з бюджетних коштів 28.12.2007 року і зараховані ко- шти на р/р платника податку 3.01.06 року — 23320 грн.

2. Фірма «Регіон», яка є юридичною  особою придбала в цьому році за кордоном 2 автомобілі. Перший автомобіль «Аudі» 2005 року випуску за

15000 доларів і новий автомобіль «Лада» за 6000 доларів. Об’єм циліндра двигуна «Аudі» — 2500 куб. см, «Лада» — 1200 куб.см. Обрахувати суму податків, які необхідно сплатити при митному оформленні цих автомобі- лів, якщо відомо що ставки ввізного мита встановлені в розмірі для авто


«Аudі» —


євро за 1 куб. см, для авто «Лада» —


за 1 куб. см об’єму


циліндрів двигуна, митні збори обраховуються за ставкою 0,2% до митної вартості автомобілів згідно декларації, ставка акцизного збору по «Аudі»


—        євро за 1 куб. см., по авто «Лада» —


євро за 1 куб. см об’єму ци-


ліндра двигуна. Курс долара США на дату митного оформлення складає

            грн за 1 долар США, курс євро —              грн.

Варіант 4

1. Наведені нижче пункти відмітити словом «так» — ті, що підляга- ють включенню до валового доходу, та словом «ні» — що не включають- ся для визначення скоригованого доходу:

1) Сума переплати по ПДВ, яку не повернуто платнику з бюджету на момент подання декларації про податок на прибуток — 20 тис. грн.

2) Кошти, одержані відділом реєстрації держадміністрації за надання послуг з державної реєстрації підприємств — 10 тис. грн.

3) Кошти, одержані фірмою, яка надає послуги з реєстрації підпри- ємств у держадміністрації, держстаті, податковій адміністрації  — 50 тис. грн.

4) Амортизація витрат по основних фондах — 100 тис. грн.

2. Сформувати ціну виробу з ПДВ  та вирахувати податкове зобо- в’язання, податковий кредит та суму ПДВ до сплати, якщо завод реалі- зував в листопаді поточного року 3000 одиниць виробів. Витрати на оди- ницю продукції становили 140 грн, прибуток 32 грн проведено оплату по- стачальникам за сировину, матеріали, комплектуючі в сумі 12000 грн, в тому числі ПДВ грн.

Варіант 5

1.Наведені нижче пункти відмітити словом  «так»  — ті, що підлягають включенню до валового доходу, та словом «ні» — що не включаються для визначення скоригованого доходу за ІІІ квартал 2008 року:

1) Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок 01.07.08 р. за про- дукцію відвантажену 25.06.08 р. — 17 тис. грн.

2) Пеня, одержана підприємством в ІІІ кварталі 2008 року за недопо- стачання йому продукції згідно договору — 2 тис. грн.


3) Пеня, сплачена підприємством в ІІ кварталі 2008 року в дохід бю- джету за несвоєчасні розрахунки з бюджетом — 1.0 тис. грн.

4) Проценти, отримані підприємством в ІІ кварталі 2008 року від бан- ку за зберігання коштів на депозитному рахунку і помилково не включені до оподатковуваних доходів у І півріччі — 20 тис. грн.

2. Підприємство у звітному періоду реалізувало підакцизну продук- цію на суму 18 000 грн. Також у цей період було повернуто неякісну про- дукцію на суму 5 000 грн і цю суму підприємство повернуло на розрахун- ковий рахунок замовнику. Ставка акцизного збору — 23%. Знайти суму ПДВ та акцизного збору, що сплатить підприємство до бюджету.

3. За першу декаду березня 2008 року тютюнова компанія ВАТ При- луки виробила сигарети з фільтром 1000 п, собівартість яких становить

20 тис. грн, розрахунковий прибуток склав  — 5,0 тис. грн (Ставка Аз — 8%

та 11,5 грн. За 1000 сигарет з фільтром).

Визначити ціну реалізації та акцизний збір.

Варіант 6

1. Розрахувати податок на прибуток від виграшу юридичної особи в лотерею, якщо сума виграшу становить 800 грн.

2. Підприємство ввозить ювелірну продукцію, контрактна вартість якої — 120000$.  Визначити суму акцизного збору, мита та ПДВ, які під- лягають сплаті до бюджету.

3. Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або податко- вого відшкодування, при таких умовах по підприємству:

1) Відвантажено продукцію по контракту №1 на суму 10 000 грн з

ПДВ.

2) У попередньому кварталі оплачена продукція по контракту № 1 на суму 5000 грн з ПДВ.

3) Перераховано постачальнику за отриману у звітному кварталі про- дукцію 2500 грн з ПДВ.


Подпись: го менедж-Зразки тестових завдань для підсумкового контролю

 

 

Навчаль- ний еле- мент

 

Тестові завдання

(варіанти позначаються латинськими літерами)

 

1

 

Податки

Податки — обов’язкові платежі до бюджету відповідно- го рівня, що:

а) не передбачають спеціального еквіваленту, мають ре- гулярний характер, цільовий напрямок використання; b) стягуються на умовах індивідуальної безеквівалент- ності, регулярно;

не передбачають цільового напрямку використання;

c) передбачають плату за використання ресурсів, інди- відуальну безоплатність, не мають примусового харак- теру.

Основними  елементами оподаткування  є:  суб’єкт, об’єкт, ставки, пільги, джерело, база оподаткування, по- даткова квота, а також:

а) санкції за порушення податкового законодавства;

b) рівень оподаткування;

c) вільні економічні зони.

Податки класифікуються на:

а) прямі і непрямі, окладні та розкладні; податки на до- ходи, майно і споживання;

b) ті, що сплачуються юридичними , фізичними особа- ми, і юридичними і фізичнимми особами; в грошовій та в натуральній формі; з доходу, прибутку, йдуть на собі- вартість;

c) всі вище перераховані та на загальнодержавні і міс- цеві.

 

2

 

Податковий менеджмент

Чи  правильне твердження, що  податковий менедж- мент – це сукупність  взаємопов’язаних дій, методів і прийомів, що направлені на керування податковими відносинами з метою оптимізації податкових платежів: а) так;

b) ні;

с) частково.

 

3

Складові податково-

менту

Складовими податкового менеджменту є:

а) порядок нарахування і сплати податків;

b) облік планування та контроль податкових платежів;

c) всі відповіді вірні.


 

 

4

 

Суб’єкт, об’єкт та ставки податку на прибуток

Платниками податку є:

а) суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громад- ські підприємства, організації, установи;

b) фізичні та юридичні особи — нерезиденти;

c) все вищеперераховане та окремі філії.

Назвіть доходи, що не включаються до складу скориго- ваного доходу при обчисленні прибутку до оподатку- вання:

а) доходи громадян у вигляді дивідендів, які одержані на митній території України;

b) доходи від врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованостей;

c) штрафи, що надходять підприємству.

Вкажіть витрати, що частково включаються до складу валових витрат:

а)  сума витрат пов’язаних з поліпшенням основних фондів;

b) сума коштів, внесена до страхових резервів;

c)  сума витрат, пов’єязаних з придбанням основних фондів.

Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду при обчисленні оподатковуваного прибутку  визначається виходячи з:

а) балансової вартості основних фондів на початок пері- оду, що передував звітному;

b) балансової вартості основних фондів на кінець звіт- ного періоду;

c) балансової вартості на початок звітного періоду.

 

 

Податок на прибуток сплачується за ставками:

а) 25%,15%, 10%,3%; b) 25%,15%,6%,3%; c) 25%,15%5%,3%.

 

 

Вкажіть коефіцієнт, на базі якого визначається консолі- дований податок на прибуток:

a) питома вага валових доходів і витрат філії у загаль- ній сумі валових доходів, витрат та амортизації платни- ка податку;

b) питома вага валових витрат та амортизаційних відра- хувань філії у загальній сумі валових витрат та аморти- заційних відрахувань платника податку;

c) всі відповіді невірні.


Подпись: засобів

 

5

 

Механізм сплати податку з доходів фізичних осіб

Що виступає об’єктом оподаткування податком з дохо- дів фізичних осіб для резидентів?

a) доходи з джерелом їх походження в Україні;

b) доходи, отримані за межами України;

c) всі відповіді вірні.

 

6

Порядок сплати податку з власни- ків транспортих

Вкажіть,  від чого залежить розмір ставки податку із власників транспортних засобів:

a) вартість легкового автомобіля;

b) об’єм двигуна;

c) модель та термін служби автомобіля.

 

 

Від сплати податку з власників легкового автомобіля транспортних засобів звільняються:

a) сільськогосподарські підприємства;

b) власники транспортних засобів об’єм двигуна якого більш ніж 50 куб. см.;

c) підприємства автомобільного транспорту зайнятих перевезенням пасажирів, на які визначено тарифи опла- ти проїзду.

 

7

 

Порядок сплати податку на землю

Плата за землю диференціюється для:

a) земель сільськогосподарського   призначення та зе- мель населених пунктів;

b) земель грошову оцінку яких встановлено та не вста- новлено;

c) всі відповіді вірні.

Вкажіть  фактори (локальні),  що впливають на суму сплаченого податку на землю:

а)  функціонально-планувальні, інженерно-геологічні, інженерно інфраструктурні, історико-культурні факто- ри, природно-ландшафтні, санітарно-гігієнічні;

b)  функціонально-планувальні, інженерно-геологічні, інженерно інфраструктурні, історико-культурні факто- ри, природно-ландшафтні, дендрологічні;

c)  функціонально-планувальні, інженерно-геологічні, інженерно інфраструктурні, історико-культурні факто- ри, природно-ландшафтні, місцезнаходження земельної ділянки.


Подпись: страхових

 

8

 

Податок на до- дану вартість

Податок на додану вартість, що перераховується до бю- джету визначається за наступною формулою:

a) ПДВ = База оподаткування х 20%;

b) ПДВ = Податкове зобов’язання  — Податковий кре- дит;

c) ПДВ = бюджетне відшкодування.

 

 

Типи бюджетного відшкодування з бюджету:

a) експортне відшкодування;

b) по товарах, продаж яких здійснюється в Україні, що оподатковуються за ставкою 0%;

c) всі вищевказані та відшкодування по товарах, що оподатковуються на загальних підставах.

Сума податку на додану вартість нараховується за фор- мулами, де СПДВ  — сума ПДВ; Са — сума акцизного збору; В — митна вартість; М — мито;  Мз — митні збори; П — ставка податку на додану вартість (20%):

a) СПДВ = (В + М + Са) х П/100;

b) СПДВ = (В + М + Мз + Са) х П/100;

c) СПДВ = (В + Мз + Са) х П/100.

 

9

 

Види мита

З метою захисту економічних інтересів України, укра- їнських виробників та у разі ввезення на митну терито- рію України і вивезення за межі цієї території товарів застосовуються:

a) спеціальне мито;

b) антидемпінгове мито;

c) всі вищеперелічені та компенсаційне мито.

 

10

Система спрощеного оподаткування та її склад

Система спрощеного оподаткування включає:

a) єдиний податок, спецпатент, фіксований сільськогос- подарський податок, фіксований податок (патент);

b) єдиний податок, спецпатент, фіксований податок на землю для сільськогосподарських підприємств, торго- вий патент;

c) вищеперераховані відповіді не вірні.

 

11

 

Суми

внесків

Сума страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття

a) працівників — 0,5%, роботодавця –1,3%;

b) працівників — 0,5–1%, роботодавця — 2,1%;

c) працівників — 7%, роботодавця — 2,5%.


 

 

 

Сума страхових внесків (збору) до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездат- ності:

a) працівників — 0,5%–1%  або якщо дохід більше про- житкового мінімуму; роботодавця — 1,5%;

b) працівників 0,25–0,5% більше 150 грн;

роботодавця — 2,5%;

c) працівників 0,3%; роботодавця — 2,5%.

Сума страхових внесків до Пенсійного фонду:

a) працівників та осіб, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, 1%

— нижче 2200 грн, 2% — вище 2200 грн; роботодавця  —

32%;

b) працівників та осіб, які виконують роботи (надають послуги)  згідно з цивільно-правовими договорами —

2% ; роботодавця — 33,2%;

c) працівників 1% — нижче 150 грн, 2% — вище 150 грн;

роботодавця — 31,8%.

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни у вигляді критеріїв отримання оцінки студентом

Модульний та підсумковий контроль

 

 

№ модуля

 

Теми

 

Зміст завдань

Оцінка

(за п’ятибальною системою)

Модульний контроль

№ 1

Змістові модулі

№ 1–3

1. Активність  на семіна- рах.

2.  Виконання  самостій- них завдань.

3.  Виконання   індивіду- альних завдань.

4. Знання ключових  по- нять та термінів.

5. Виконання  модульної контрольної роботи*.

Розраховується як середня за всі види завдань


 

Модульний контроль

№ 2

Змістові модулі

№ 4–5

1. Активність на семінарах.

2. Виконання самостійних завдань.

3.  Виконання   індивіду- альних завдань.

4. Знання ключових  по- нять та термінів.

5. Виконання  модульної контрольної роботи*.

Розраховується як середня за всі види завдань

Модульний контроль

№ 3

Всі теми навчаль- ної дис- ципліни

1.  Виконання  самостій- них завдань.

2.  Виконання   індивіду- альних завдань.

Розраховується як середня за всі види завдань протягом на- вчального семестру

Модульний контроль

№ 4

Всі теми навчаль- ної дис- ципліни

Підсумкова            контрольна робота (іспит)**.

1. Теоретичні питання.

2. Знання ключових  по- нять та термінів.

3. Відповіді на тести.

4. Розрахункові (творчі)

завдання.

Розраховується як середня за всі види завдань

Підсумковий контроль

Розраховується як середня зважена оцінка, де модулі 1–3 мають вагове значення 1, а модуль 4 — вагове значення 2.

 

Примітки.

* Завдання для модульних контрольних робіт додаються окремо.

**  Завдання на підсумкову контрольну роботу (екзаменаційні білети) за- тверджуються на засіданні кафедри не пізніше місяця до початку сесії.


Зразок екзаменаційного білету

1. Роль податку на прибуток підприємств у формуванні доходів бю- джету.

2. Права та обов’язки працівників податкових служб.

3. Податковий період встановлений з 1.01.08–31.12.08 р. Потрібно ви- значити, чи збільшується у вказаний період валовий дохід і розрахувати його загальну суму, виходячи з таких даних:

•           Зараховано на р/р 16.06.08 року кошти в оплату товарів ( не відванта- жені) — 27820 грн.

•           Оприбуткована готівка в касі 24.02.08 року за реалізовані товари —

34240 грн (товари відвантажені 10.12.2007 року).

•           Реалізовані картки для придбання продукції 10.01.08 року на суму

5240 грн (продукція реалізована в термін з 15.02.08 по 31.12.08 р.).

•           Оплачені товари з бюджетних коштів 28.12.2007 року і зараховані ко- шти на р/р платника податку 3.01.08 року — 23320 грн.

4. Підприємство  — завод ювелірних виробів, виробило ювелірну про- дукцію, собівартість якої становила 55000 грн, розрахунковий прибу- ток — 12000 грн, ставка акцизного збору — 35%. Визначити суму акциз- ного збору і ціну реалізації.

5. Тестове завдання:

1. Виділяють такі принципи побудови податкової системи:

а) наукові, загальні та особливі;

б) адміністративна простота, системність, справедливість, достатність;

в) загальні та особливі.

2. Закон України «Про систему оподаткування» був прийнятий:

а) 25 червня 1990 року; б) 25 червня 1991 року; в) 26 серпня 1991 року.

3. Податкова система України характеризується такими рівнями:

а) загальнодержавний, місцевий;

б) загальнодержавний, республіканський, місцевий;

в) республіканський, місцевий.

4. До факторів які негативно вплинули на розвиток податкової систе- ми України можна віднести:

а) збільшення доходів фізичних та юридичних осіб;

б) зменшення обсягів тінізації економіки;

в) низький рівень інфляції;

г) недосконалість податкового законодавства;

д) нестабільність національної валюти.

5. Податкова політика — це:

а) сукупність дій, рішень, напрямків діяльності держави у сфері оподаткування;


б) сукупність податків, зборів, обов’язкових платежів;

в) сукупність платників податків та об’єктів оподаткування.

6. Виділяють такі принципи податкової політики:

а) зручності, визначеності, адміністративної простоти, гнучкості, соціальної справедливості;

б) рівнонапруженості, адміністративної простоти, соціальної спра- ведливості, економічної ефективності, стабільності;

в) рівнонапруженості, соціальної справедливості, гнучкості, еко- номічної ефективності, стабільності.

6. Категорії: податок, податкове зобов’язання, бюджетне відшкоду- вання, податкова система, прямі податки, місцеві податки, платник по- датку, бюджет, пеня.