4.4. Недоліки та суперечності нормативно-правових актів, що регулюють податкове адміністрування в Україні

Сучасна українська економічна наукова думка визначає податко- ве адміністрування, як систему науково обґрунтованих методичних дій щодо технічного регламентування та регулювання економічних відносин в оподаткуванні, тобто, як форму прийняття управлінських рішень, сис- тему методів, форм і прийомів регулювання економічних відносин у сфе- рі оподаткування для реалізації податкової політики держави.

Дії владних та управлінських структур стосовно податкового адміні-

стрування спрямовані на розподіл наявних фінансових ресурсів у певних пропорціях між державним та приватним секторами економіки для реа- лізації урядом своїх функцій. Ці дії здійснюються на підставі наявного законодавства, що регламентує податкове адміністрування.

В Україні діє кілька сотень законодавчих нормативних документів з питань оподаткування, котрі разом з іншими документами, є правовою базою податкового адміністрування.

До їх числа належать закони, що встановлюють загальні норми по- даткового адміністрування та його організаційну структуру, зокрема:

–    Закон   України   «Про  систему  оподаткування»  №1251-ХІІ   від

25.06.1991 р., до якого з моменту прийняття на даний час було внесе- но 33 зміни та доповнення, викладення в новій редакції, тощо;

–          Закон України «Про державну податкову службу в Україні» № 509- ХІІ від 04.12.1990 р., до якого з моменту прийняття на даний час було внесено 21 зміна та доповнення, викладення в новій редакції;

–          Закон  України  «Про  порядок  погашення зобов’язань платників податків  перед бюджетами та державними цільовими  фондами»

№ 2181-ІІІ від 21 грудня 2000 р. до якого з моменту прийняття на да- ний час було внесено 20 змін та доповнень.

Окремі  положення, які  регламентують податкове адмініструван- ня, містяться в законодавчих актах, що регулюють порядок справляння окремих податків і зборів, наприклад:

–    Закон України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від

03.04.1997 р,до якого з моменту прийняття на даний час було внесено

123 зміни та доповнення, викладення в новій редакції, тощо;

–          Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 334/94- ВР від 28.12.1994 р., до якого з моменту прийняття на даний час було внесено 116 змін та доповнення, викладення в новій редакції, тощо;

–    Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889-IV від

22.05.2003 р., до якого з моменту прийняття на даний час було внесе- но 17 змін та доповнень.

Адміністрування єдиного податку, що справляється із суб’єктів ма- лого підприємництва регламентується Указами  Президента України


«Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів ма- лого підприємництва» № 727/98 від 03.07.1998 р. та «Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року «Про спрощену сис- тему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва»

№ 746/99 від 28.06.1999 р.

Наведений кількісний  перелік змін та доповнень, а також — викла- день у новій редакції законодавчих актів, які регулюють податкове адмі- ністрування, засвідчує факт постійної динаміки податкової системи, яка, з одного боку, є закономірною реакцією на зміни, що відбуваються під час ринкової трансформації суспільства, а з іншого боку, свідчить про недо- сконалість податкового законодавства, відсутність його універсальності та залежність від суб’єктивного впливу.

Окрім того, навіть виходячи з наведеного невеликого переліку зако- нодавчих актів, що певною мірою регламентують податкове адміністру- вання, можна стверджувати про значну розпорошеність його норм, а де- тальний аналіз свідчить про їх неузгодженість між собою. Чимало норм мають неоднозначне тлумачення при їх застосуванні, що негативно по- значається на діяльності підприємницьких структур, знижує привабли- вість української економіки для іноземних інвесторів.

Унаслідок наявності у законодавчих актах норм непрямої дії значна кількість питань у сфері податкового адміністрування регулюється під- законними актами.

Організація взаємовідносин суб’єктів оподаткування на основі досяг- нення компромісу в комплексі з оптимальним вибором загальної стратегії формування податкової політики та пріоритетів макроекономічного регу- лювання визначається українським вченими-економістами в якості пере- думови позитивних зрушень у реформуванні податкової сфери.

В той же час, звертається увага на ситуативний характер взаємовід- носин фіску та платників податків, що суперечить задекларованому кур- су на гармонізацію цих взаємовідносин.

Таким чином, можна визначити, на нашу думку, головний недолік чинного законодавства, яке регламентує та регулює податкове адміні- стрування, як форму прийняття управлінських рішень в сфері оподат- кування, а саме — відсутність його науково-теоретичного обґрунтування, розробка та реалізація цього законодавства без належного усвідомлення його соціально-економічних наслідків. Проілюстрована відсутність ста- більності в законодавчій базі засвідчує розвиток податкового адміністру- вання емпіричним шляхом без здійснення обґрунтованих прогнозів сто- совно впливу складових податкового адміністрування на ділову актив- ність в бізнесовому середовищі та рівень життя населення.

Виходячи з цього, слід проаналізувати основні недоліки законодав- чої бази податкового адміністрування та врахувати їх при вдосконаленні чинного законодавства.


На нашу думку, до таких недоліків слід віднести такі:

1.   Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, не дає розгор- нутого тлумачення питань оподаткування. Але у розділі II «Права, свободи та обов’язки людини й громадянина» Конституції України є стаття 67, яка містить положення про те, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, встановлених зако- ном. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за міс- цем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за ми- нулий рік у порядку, встановленому Законом. Виходячи з частини першої даної статті можна вважати, що суб’єктами сплати є фізичні і юридичні особи, оскільки вживається слово «кожен», і тоді, в прин- ципі, можна зробити висновок, що ця частина статті безпосередньо закріплена законодавчо відповідними законами України. Але, з іншо- го боку, розміщення даної статті у розділі II вказує, що її суб’єктами є лише фізичні особи. В той же час, ст. 92 Конституції України ви- значається, що система оподаткування, податки і збори визначають- ся виключно законодавством України. Таким чином, незважаючи на відсутність в Конституції України поняття «юридичної особи», пи- тання оподаткування вважається врегульованим Основним Законом. Тому, на нашу думку, законодавство України стосовно оподаткуван- ня фізичних та юридичних осіб повинно містити посилання на згада- ні положення Конституції.

2.   Недосконалість податкового законодавства є першопричиною виник- нення недоліків у процесуальних нормах податкового адміністрування та породження протиріч у нормативно-правовому полі діяльності орга- нів, що здійснюють таке адміністрування. Так, відповідно до пункту 11 статті 14 Закону України «Про систему оподаткування» визначено, що податок на промисел належить до загальнодержавних податків і збо- рів, порядок справляння якого визначено декретом Кабінету Міністрів України «Про податок на промисел»1. Статтями цього Декрету визна- чається, що громадяни, які продають товари, повинні пред’являти при- дбані одноразові патенти як на вимогу податкових органів, так і на ви- могу органів внутрішніх справ. Відповідно, протоколи про вчинення адміністративних правопорушень стосовно застосування норм Декре- ту також мають, наряду з ДПС, органи внутрішніх справ.

У той же час, відповідно до п. 2.1 ст. 2 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та держав- ними цільовими фондами» визначено перелік контролюючих органів, якими є: митні органи, органи Пенсійного фонду України, органи фондів

1  Конституція  України, прийнята на пятій сесії Верховної Ради України  28червня

1996 року із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року

№2222-IV.


загальнообов’язкового  державного пенсійного  страхування та органи державної податкової служби.

Більше того, підпунктом 2.2.2 цієї ж статті визначено, що інші дер- жавні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, досто- вірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), у тому числі за запитами правоохоронних органів.

Слід зазначити, що пункт 19.6 статті 19 Закону України «Про поря- док погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та дер- жавними цільовими фондами» усуває означену суперечність, визначаю- чи, що закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не су- перечить нормам цього Закону, однак на практиці непоодинокі випадки, коли на згадані перехресні посилання не звертається увага, в результаті чого застосовуються заходи адміністративного  впливу на платників по- датків органами, які не визначені законодавством, яке регулює податко- ве адміністрування,  зокрема, в наведеному прикладі — органами МВС.

Тому, на нашу думку, питання кодифікації та уніфікації податкового законодавства є одним із найголовніших питань реформування податко- вої системи, що має суттєвий соціально-політичний зміст. Прозоре і чіт- ке законодавство з одного боку не дає можливостей  для зловживань по- садових осіб та платників податків, з іншого — створює прості та спра- ведливі правила взаємовідносин між державними органами та платника- ми податків.

3.   Однією із найбільш актуальних проблем законодавчої бази з точки зору контролю та стягнення податків є проблема неузгодженості тер- мінів, які застосовуються податковим законодавством.

Досі не знайшли чіткого визначення такі базові для процесу оподат- кування поняття, як «виручка від реалізації», «звичайна ціна», «позареа- лізаційний дохід» та багато інших.

Так, наприклад, відповідно до ст. 1 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого під- приємництва» № 727/98 від 03.07.1998 р., виручкою від реалізації продук- ції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Разом з тим, під час перевірок суб’єктів підприємницької діяльнос- ті, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, ор- гани державної податкової служби відносять до бази оподаткування єди- ним податком, по суті, позареалізаційні результати, якими, наприклад є: відсотки банку за зберігання коштів суб’єкта підприємницької діяльнос- ті на поточному рахунку(поточний депозит), пені та неустойки, отрима- ні таким суб’єктом підприємництва  за невиконання контрагентами дого- вірних умов, тощо.


Важливість однозначного визначення поняття «виручка від реаліза- ції», як і інших понять, випливає із самої суті податкового законодавства взагалі та чинного Указу, зокрема, оскільки, наприклад, згадане понят- тя є базовим показником для принципового визначення можливості за- стосування спрощеної системи суб’єктом підприємництва(обмеження в

500 000 грн для приватних підприємців та в 1 млн грн для юридичних осіб — суб’єктів малого підприємництва).

4.   Суттєвим недоліком законодавчої бази податкового адміністрування можна вважати також відмінність між категоріальним  апаратом, що застосовується в бухгалтерському обліку, який суб’єкти підприєм- ницької діяльності ведуть за Національними положеннями (стандар- тами) бухгалтерського обліку та податковим обліком, що здійснюєть- ся відповідно до Закону України « Про оподаткування прибутку». Н(п)СБО, які в своїй основі мають Міжнародні стандарти фінансо-

вої звітності (IFRS), оперують поняттями «дохід», «витрати», «фінансо- вий результат», тоді, як податковий облік — «валовий дохід», «валові ви- трати», «прибуток з метою оподаткування».

Відмінності між бухгалтерським та податкоми обліком призводять до суттєвих ускладнень процедур податкового  адміністрування,  зокрема — податкового контролю, оскільки в час перевірки працівникам податко- вого органу доводиться зіштовхуватися з проблемою особливостей об- лікової політики, яку обрав об’єкт перевірки. Справа в тому, що на від- міну від правил податкового обліку, які досить жорстко виписані Зако- ном України «Про оподаткування прибутку підприємств», Національні положення(стандарти) бухгалтерського обліку дають можливість вибо- ру в частині застосування окремих норм, наприклад: відображення ви- буття запасів в обліку може здійснюватися підприємством за одним із п’яти передбачених способів, в той час, як податковий спосіб передбачає один  — ФІФО (вибуття перших за часом надходження запасів); в бухгал- терському обліку можна застосовувати один з шести (в тому числі — по- датковий) способів нарахування амортизаційних відрахувань основних засобів, в той час, як податковий облік амортизації  передбачає тільки по- датковий спосіб (визначений ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Наявність відмінностей між бухгалтерським та податковим обліком врегульовується введенням у бухгалтерський облік понять «відстроче- ні податкові активи» та «відстрочені податкові зобов’язання», однак слід враховувати, що відповідно до п. 16.4 ст. 16 Закону України «Про оподат- кування прибутку підприємств» у разі коли платник податку вважає за доцільне роз’яснити окремі результати фінансово-господарської діяль- ності, зазначені у податковій декларації з цього податку, такий платник податку може надіслати податковому органу таке пояснення, складене у


альним законом з питань оподаткування, який установлює порядок по- гашення зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов’язкових плате- жів), включаючи збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараху- вання і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платни- ків податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфе- рі зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення.

Разом з тим, відповідно до Наказу Міністерства фінансів України

№ 604 від 21.12.2001 р. «Про бюджетну класифікацію та її запроваджен- ня», введено бюджетну класифікацію доходів згідно якої нараховується понад 50 видів неподаткових доходів(частина прибутку(доходу, що вилу- чається до бюджету та дивіденди нараховані на акції(частки, паї) госпо- дарських товариств, що знаходяться у державній власності; рентна пла- та, плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державно- го майна, державне мито, адміністративні штрафи та інші санкції, тощо).

Таким чином, податкові органи не мають правових підстав застосову- вати до платників неподаткових платежів ні штрафні санкції, ні процеду- ри примусового стягнення, ні притягати винних у порушенні законодав- ства до кримінальної відповідальності.

6.   Практика прийняття і застосування підзаконних податкових актів, про яку йшлося вище, на нашу думку, наряду з іншими причинами, викликана відсутністю в українському нормотворенні практики екс- пертної оцінки законодавчих актів, моделювання їх в умовах прак- тичного застосування, апробації на окремих підприємствах чи регіо- нах, що суттєво спростили би процедури податкового адмініструван- ня та значно здешевили б їх.

Так, за даними інформаційно-аналітичної системи «Ліга-Закон», на- приклад застосування норм Закону України «Про податок на додану вар- тість» регламентує понад 3045 постанов Уряду, інструкцій, положень, по- рядків, податкових роз’яснень, листів та інших документів міністерств та відомств. Аналогічно Закон України «Про оподаткування прибутку під- приємств» — 299, Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фонда- ми» — 1275, Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» — 708.

7.   Податкове нормотворення в Україні, зокрема у сфері податкового ад- міністрування превалює до прийняття норм загального характеру за- мість встановлення положень прямої дії, що породжує неоднознач- не їх трактування, викликає різні методологічні підходи в їх застосу- ванні, породжує судові спори, що в підсумку призводить як до пря- мих, так і непрямих втрат бюджетів та цільових державних фондів.


Наприклад, Закон України «Про порядок погашення зобов’язань плат- ників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» відсилає до 25 Законів України, 10 нормативно-правових актів Кабіне- ту Міністрів України, 3 наказів ДПА України, так само Закон України

«Про податок з доходів фізичних осіб»  — посилається на 69 документів, Закон України «Про державну податкову службу» на 12 документів.

8.   Неврегульованість на законодавчому рівні та суперечливість бага- тьох питань процесуальних норм податкового законодавства значно знижує результативність заходів податкового контролю, що засто- совуються контролюючими органами. Так, пункт 10 статті 11 Зако- ну України «Про державну податкову службу в Україні» надає право податковим органам надавати відстрочення та розстрочення подат- кових зобов’язань, вирішувати питання щодо податкового компромі- су, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу в по- рядку, передбаченому законом.

У той самий час пункт 1 статті 50 Бюджетного кодексу України вста- новлює, що Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету і має виключне право надання відстрочок по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) на умовах податково- го кредиту за поданнями органів стягнення на термін до трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду.

Окрім того, згідно з ст. 14 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільо- вими фондами» встановлено порядок, визначено підстави та умови роз- строчення та відстрочення податкових зобов’язань визначено, що такі рі- шення стосовно загальнодержавних податків і зборів приймаються керів- ником податкового органу та затверджуються його керівником (першим заступником керівника) вищого рівня, стосовно місцевих податків — ке- рівником податкового органу (його заступником) та має бути затвердже- не фінансовим органом місцевого органу виконавчої влади, до бюджету якого зараховуються такі місцеві податки чи збори.

Таким чином, відсутність єдиних правових норм з питання надання відстрочок та розстрочок викликає не тільки правові проблеми,  але і є підґрунтям до виникнення зловживань та корупційних проявів у діяль- ності окремих посадових осіб, а у підсумку — до певних втрат бюджет- них надходжень.

9.   Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів державної податкової служби, які здійснюють адміністрування по- датків і зборів, про наявність протиріч між нормами різних законо- давчих документів, які на практиці призводять до виникнення спір- них питань між держаними органами та платниками податків, що у результаті спонукає до виникнення недоплат у бюджет та цільові


фонди. Досить часто і судові органи невизначеність у законодавстві трактують на користь платника податків, що також не сприяє напо- вненню бюджету.

Так, наприклад, існує протиріччя у визначенні переліку контролю- ючих органів між нормами Закону України  «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільо- вими фондами» та Указу Президента України «Про деякі заходи з дере- гулювання підприємницької діяльності».

Указом, зокрема, визначено, що контролюючими органами, які ма- ють право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово- господарської діяльності суб’єктів підприємницької  діяльності, є: ор- гани державної податкової служби — стосовно  сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, не- податкових платежів; митні органи — стосовно  сплати ввізного мита, ак- цизного збору та податку на додану вартість, які справляються у разі вве- зення (пересилання) товарів на митну територію України в момент пере- тинання митного кордону; органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи державної податкової служби в межах їх компетенції — стосовно бюджетних позик, позик та кредитів, га- рантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та суб- сидій, інших бюджетних асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а та- кож належного виконання державних контрактів, проавансованих за ра- хунок бюджетних коштів.

Таким чином, наявна суперечність норм Указу вищенаведеним нор- мам п. 2.1. ст. 2 нормам Закону України  «Про порядок погашення зо- бов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільови- ми фондами».

Спостерігається також суперечливе визначення «органів стягнення». Бюджетний кодекс України у пункті  30 статті 2 органами стягнення ви- значає податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до зако- ну надано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов’язкових пла- тежів) та інших надходжень. Пункт 3 статті 5 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001

№ 121/2001 зазначає про надання органам Пенсійного фонду права «стягу- вати у безспірному порядку не внесені своєчасно суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування разом з нарахованою пенею». У той са- мий час пункт  2.3.1 статті 2 Закону України  «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільови- ми фондами» визначає, що органами, уповноваженими здійснювати захо- ди з погашення податкового боргу, є виключно податкові органи.

10. Існує суперечність між багатьма нормами Закону України «Про дер- жавну податкову службу в Україні» та Положенням про Державну


податкову адміністрацію, згідно з яким до функцій Державної по- даткової адміністрації України, не передбачених Законом, віднесено такі: координація діяльності органів державної податкової служби та організація їх взаємодії з фінансовими органами, органами Держав- ного казначейства України,  органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно- ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установа- ми банків; здійснення зв’язків з податковими службами іноземних держав і міжнародними податковими організаціями, вивчення до- свіду організації діяльності податкових служб цих держав і розроб- ка пропозицій щодо його практичного використання в діяльності дер- жавної податкової служби України; здійснення відповідно до закону оперативно-розшукової діяльності, провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проведення дізна- ння та досудового слідства у межах своєї компетенції, вжиття захо- дів щодо відшкодування завданих державі збитків; виявлення причи- ни і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вжиття заходів щодо їх усунення; вжиття за- ходів щодо боротьби з приховуванням неоподатковуваних доходів, незаконним вивезенням за межі України неоподаткованих капіталів, відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом, забезпечення виявлення фактів приховування від оподаткування або маскування незаконного походження доходів, їх справжнього характеру і джерел набуття, місцезнаходження і переміщення, розміру, використання.

До прав Державної податкової адміністрації України, не передбаче- них Законом, норми Положення віднесли такі: одержувати безоплатно від органів виконавчої влади необхідну інформацію, повязану з обчис- ленням та сплатою податків, інших платежів у випадках, передбачених законодавством,  а також дані, необхідні для використання їх у проведен- ні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, ор- ганізацій усіх форм власності; використовувати  податкову заставу як за- сіб забезпечення погашення платником податків, інших платежів подат- кової заборгованості, а також в інших випадках, передбачених законом; здійснювати відповідно до законодавства податковий контроль за дохо- дами, одержаними фізичними особами, витратами, а також встановлюва- ти порядок такого контролю.

Серед прав Державної податкової адміністрації України, що прямо суперечать Закону, виділяється підпункт  3 пункту  5 Положення, який дозволяє встановлювати періодичність податкових перевірок ДПА Укра- їни, у той час, коли частина друга пункту 1 статті 11 Закону підставою для встановлення періодичності податкових перевірок визначає чинне законодавство.


До  законодавчо не врегульованих проблемних питань діяльності контролюючих органів можна віднести питання взаємодії між органами податкового контролю, яка на сьогодні регламентується лише спільними наказами та угодами, у той час, коли необхідно законодавчо встановити обов’язкові норми співпраці, що дозволить покращити координацію дій контролюючих органів, уникнути дублювання функцій, визначити поря- док використання відомчих інформаційних баз даних і на цій основі зде- шевити виконання державних функцій податкового адміністрування.

Таким чином, підсумовуючи , можна зробити такі висновки:

–          законодавство, що регулює податкове адміністрування, права та обо- вязки державних органів, що здійснюють його, значно розпороше- не між значною кількістю нормативних актів, детальний аналіз яких свідчить про їх неузгодженість між собою. Чимало норм мають нео- днозначне тлумачення при їх застосуванні, що негативно впливає на стан бюджетних надходжень та не сприяє розвитку підприємництва і здійсненню інвестицій;

–          процесуальні норми податкового адміністрування в значній мірі но- сять суперечливий характер, що спричинено наявністю в законодав- чій базі великої кількості норм непрямої дії та, відповідно — підзако- нодавчих актів, які суб’єктивно трактують ті чи інші положення чин- ного податкового законодавства;

–          неврегульованість процесуальних норм призводить до низької ефек- тивності податкового контролю, що підсилюється дією відсутності од- нозначності та наукової обґрунтованості у визначенні термінів, якими оперує податкове законодавство та значними розбіжностями в базі на основі якої здійснюється перевірка(бухгалтерський облік) та базі на якій будується визначення об’єкта оподаткування(податковий облік). Тобто, виходячи з наведеного,  податкове законодавство потребує комплексного реформування з точки зору стабілізації податкової систе- ми, впорядкування відносин між платником податків та державою в осо-

бі податкових органів.

Стабілізація податкової системи повинна проявитися в чіткій  коди- фікації податкового законодавства, а норми та положення, що регулю- ють оподаткування та податкове адміністрування повинні бути чіткими та упорядкованими. На нашу думку, основою такої стабілізації повинен стати Податковий кодекс, проект якого підготовано Урядом та зараз ак- тивно обговорюється громадськістю.

Питання для самоконтролю

1. Основні суперечності та недоліки діючої системи податкового ад- міністрування.

2. Проблеми апеляції та оскарження рішень податкових органів.

3. Шляхи  удосконалення нормативно-правової бази процесу оскар- ження рішень