3.6.11. Судовий збір

Судовий збір з’явивися у переліку загальнодержавних податків і збо- рів у зв’язку із введенням в дію Цивільно-процесуального кодексу Укра- їни у 2004 році. Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнен- ня від сплати встановлюються законом. До набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору, цей платіж при зверненні до суду сплачується у порядку і розмірах, встановлених зако- нодавством для державного мита.

Питання для самоконтролю

1. Види місцевих податків і зборів.

2. Порядок справляння місцевих податків і зборів.

3. Плата за торговий патент: платники та порядок справляння.

4. Зміст, призначення і порядок справляння державного мита.