3.6.6. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, встановлюється для транспортних засобів вітчизня- них і зарубіжних власників, які перетинають державний кордон Укра- їни. Збір є платою за здійснення у зазначених пунктах митного контр- олю при транзиті вантажів і транспортних засобів; санітарного, ветери- нарного, фітосанітарного, радіологічного і екологічного контролю ванта- жів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільни- ми дорогами України, а також за проїзд автомобільних транспортних за- собів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових на- вантажень та (або) габаритних параметрів.

Ставки єдиного збору за здійснення контролю вантажів і транспорт- них засобів встановлені (в залежності від місткості або загальної маси транспортного засобу з вантажем) в межах від 2 до 10 євро, за проїзд ав- томобільними дорогами України за кожний кілометр проїзду від 0,02 до

0,78 євро. Збір введено з метою спрощення процедури проходження ван- тажів і транспортних засобів через усі види контролю, які здійснюються у пунктах пропуску через державний кордон України.