3.6.5. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмілярства

Платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хміляр- ства є суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власнос- ті та підпорядкування, які реалізують у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво.

Об’єктом оподаткування є виручка, одержувана від реалізації зазна- ченої продукції. Ставка збору становить 1% від об’єкта оподаткування. Платники сплачують збір на спеціальний рахунок Державного казна- чейства України  щомісяця у строки, визначені законом для місячно- го звітного періоду. 30% нарахованих сум збору залишаються на спе- ціальних рахунках управлінь Державного казначейства України в Ав- тономній Республіці Крим та в областях і використовуються на розви- ток виноградарства, садівництва та хмілярства, 70% нарахованих сум збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначей- ства України. Розпорядниками цих коштів є органи виконавчої влади,


які здійснюють державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмілярства. Механізм справляння збору та порядок використання цих коштів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Дія Закону Украї- ни «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмілярства» згід- но з його нормами має бути припинена 31 грудня 2009 року.