3.6.4. Податок на промисел

Податок на промисел включено до переліку загальнодержавних по- датків. Порядок його сплати встановлений Декретом Кабінету Міністрів України «Про податок на промисел», який був введений в дію з 1 липня

1993 р.

Цей податок запроваджувався перш за все з метою поповнення до- хідної бази бюджетів місцевого самоврядування, хоча, як видно з таблиці

3.8, на сьогодні він практично не дає надходжень до бюджету.

Платниками податку на промисел (схема 3.1) є виключно фізичні особи незалежно від їх громадянства і постійного місця проживання :

-    не зареєстровані як суб’єкти підприємництва;

-           здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року, продаж вироблених, перероблених та куплених продукції, речей, товарів (далі — товари).


Платники                   Об’єкт оподаткування


Ставки


 


Фізичні особи


Сумарна вартість товарів


А) 10 %, якщо товари підлягають продажу протягом трьох днів; Б) 20 %, якщо товари підлягають продажу протягом семи днів


 

Рис. 3.1. Податок на промисел

Об’єкт оподаткування — сумарна вартість товарів, яка підлягає про- дажу за ринковими цінами. Для нарахування цієї суми фізична особа по- винна подати до податкової інспекції декларацію, в якій зазначається пе- релік товарів для продажу і їх вартість.

Декларація подається за місцем проживання платника, а громадя- нином, який не має постійного місця проживання в Україні, — за міс- цем продажу товарів. Не підлягає декларуванню і оподаткуванню, напри-


клад, сільськогосподарська продукція, вирощена у особистому підсобно- му господарстві.

Сума податку на промисел залежить від двох факторів:

-           зазначеної в декларації вартості товарів;

-           строку продажу товарів.

Якщо зазначені товари підлягають продажу протягом трьох кален- дарних днів, ставка податку складає 10% їх вартості, зазначеної в декла- рації; якщо ж строк продажу товарів збільшується до семи днів, ставка податку подвоюється. Сума податку не може бути менше розміру однієї мінімальної заробітної плати.

Податок на промисел сплачується у вигляді придбання одноразово- го патенту на торгівлю, вартість якого визначається на підставі вказаної платником сумарної вартості товарів і ставки податку. Мінімальний тер- мін дії одноразового патенту — три календарних дні, максимальний — сім календарних днів.

Громадяни, які  продають товари, повинні  пред’являти на вимо- гу посадових осіб державних податкових інспекцій та органів внутріш- ніх справ одноразові патенти. Якщо продаж товарів здійснюється більше чотирьох разів протягом календарного року , така діяльність вважаєть- ся систематичною і зобов’язує громадян зареєструватися як суб’єкти під- приємництва.

На фізичних осіб, які здійснюють продаж товарів з порушенням вста- новленого порядку, посадовими особами органів податкової служби мо- жуть накладатися адміністративні штрафи у розмірі від 1 до 10 неоподат- ковуваних мінімумів доходів громадян.