3.6.3. Внески до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до Закону України  «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» є декілька джерел формування коштів Фонду. Але тут мова піде про збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (по- чатковому, регулярному, спеціальному), яким шляхом внесення змін до Закону України у 2001 році був поповнений перелік загальнодержав- них податків і зборів. Платниками цього збору є учасники Фонду, а саме: банки — юридичні особи, які зареєстровані у Державному реєстрі банків. Кошти Фонду слугують для отримання вкладниками гаранто- ваної суми відшкодування коштів за вкладами у разі виникнення їх не- доступності.

Початковий збір до Фонду в розмірі 1% зареєстрованого статутного капіталу банку перераховується банками — учасниками Фонду на його рахунок протягом 30 календарних днів з дня одержання банківської лі- цензії на здійснення банківської діяльності.

Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється його учас- никами Фонду двічі на рік по 0,25% загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що пере- дує поточному, та 30 червня поточного року. Перерахування збору здій- снюється щоквартально рівними частками до 15 числа місяця, наступно- го за звітним періодом.

Сплата спеціального збору до Фонду здійснюється, якщо поточні до- ходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі сво- їх зобов’язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів,


спрямованих на відшкодування коштів вкладникам банків — учасників Фонду. Спеціальний збір вноситься у строки та згідно з умовами, вста- новленими адміністративною радою.

Загальний розмір спеціальних зборів протягом року не повинен пере- вищувати розміру щорічного регулярного збору.