3.6. Інші податки та збори 3.6.1. Плата за торговий патент

До числа загальнодержавних податків і зборів відноситься  плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності. Вона стягуєть- ся відповідно до Закону України «Про патентування деяких видів підпри- ємницької діяльності». Патентуванню підлягає торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кре- дитних карток, діяльність у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг.

Торговий патент видається органами державної податкової служби за плату суб’єктам підприємницької діяльності за місцем їх проживання або за місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів.

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльнос- ті встановлюється органами місцевого самоврядування в залежності від місцезнаходження пункту продажу товарів та його асортименту перелі- ку. Вартість торгового патенту за календарний  місяць встановлюється у таких межах:

-           у м. Києві, обласних  центрах  — від 60 до 320 грн;

-           у м. Севастополі, містах обласного підпорядкування і районних цен- трах — від 30 до 160 грн;

-           на території інших населених пунктів — до 80 гривень.

У аналогічному порядку і за такої ж вартості придбаваються патенти на здійснення діяльності з надання побутових послуг.

Термін дії торгового патенту із зазначених вище видів діяльнос- ті складає 12 календарних місяців. Можна придбати короткостроковий


патент на здійснення торговельної діяльності: на 1–15 днів; плата за 1 день — 10 грн.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяль- ності та діяльності з надання побутових послуг провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному.

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валют- ними цінностями встановлюється у фіксованому розмірі 960 грн за ка- лендарний місяць. Термін дії такого торгового патенту, як і для надан- ня послуг у сфері грального бізнесу, становить 36 календарних місяців, а оплата його вартості здійснюється щоквартально до 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Для надання послуг у сфері грального бізнесу розміри плати за торго- вий патент залежать від його виду: чи це гральний автомат, чи гральний стіл з кільцем рулетки, чи використання столу для більярду тощо.

Законом передбачена торговельна діяльність без придбання торгово- го патенту виключно з використанням визначених Законом товарів ві- тчизняного виробництва, наприклад, хліба і хлібобулочних виробів, бо- рошна пшеничного та житнього, солі, цукру, олії соняшникової і куку- рудзяної, молока і молочної продукції та ін.

Для торгівлі деякими іншими видами вітчизняних товарів (їхній пе- релік наведено у Законі) видається пільговий торговий патент. Законом також визначені види діяльності, які не підлягають патентуванню. Напри- клад, реалізація суб’єктом підприємницької діяльності продукції власно- го виробництва фізичним особам, які перебувають з ним у трудових від- носинах; через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адмі- ністративні приміщення цього суб’єкта; діяльність у торгово-виробничій сфері (громадське харчування) на підприємствах, в установах, організаці- ях, навчальних закладах, які здійснюють обслуговування виключно пра- цівників цих підприємств, установ, організацій, учнів і студентів.