3.5.2. Порядок справляння місцевих податків і зборів

Розглянемо більш детально порядок справляння деяких місцевих обов’язкових платежів.

Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджет- них установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських


підприємств. Об’єктом оподаткування є річний фонд оплати праці, об- числений виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів гро- мадян. Чисельність працюючих при розрахунку комунального податку визначається як середньооблікова чисельність штатних працівників об- лікового складу. Гранична ставка податку не повинна перевищувати 10% від об’єкта оподаткування.

Ринковий збір — це плата за торгові місця на ринках, що справляєть- ся з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську і про- мислову продукцію та інші товари. Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі. Його граничний розмір не повинен перевищувати 20% міні- мальної заробітної плати для громадян і трьох мінімальних заробітних плат для юридичних осіб залежно від ринку, його територіального розміщення та виду продукції (товару). Облік платників веде адміністрація ринку.

Об’єктом податку з реклами є вартість послуг за встановлення та роз- міщення реклами. Платниками є юридичні особи та громадяни. Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які пере- дають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу: на вулицях, магістралях, майданах, бу- динках, транспорті та в інших місцях.

Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка за розміщення реклами на тривалий час.

В Києві справляється згідно з Положенням «Про податок з реклами»

від 17.05.94 № 96, затвердженим Київською міською радою.

Замовники сплачують податок під час оплати робіт (послуг)  з ви- готовлення реклами. Податок з реклами, одержаний виробниками ре- кламної продукції  при розрахунках з рекламодавцем, позначається у розрахункових документах окремим рядком. Перерахування податку до бюджету здійснюється щомісячно до місцевого бюджету за місцезнахо- дженням платника.

Збір за право використання місцевої символіки у Києві був введений з

1 квітня 1994 року рішенням Київської міської ради від 15 лютого 1994 р. Цим рішенням було передбачено, що дозвіл (ліцензія)  на використан- ня символіки м. Києва юридичним особам і громадянам у комерційних цілях і у назвах підприємств і організацій видається Комітетом охоро- ни і реставрації пам’ятників історії, культури і історичного середовища м. Києва Київської міської державної адміністрації строком на 12 міся- ці з дня видачі.

Збір з юридичних осіб стягується у розмірі 0,1% вартості виробленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг з використанням символі-


ки м. Києва (за вирахуванням ПДВ). Сплата збору юридичними особами здійснюється щоквартально.

Для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю і у ко- мерційних цілях  використовують символіку  м. Києва, розмір річно- го збору складає п’ять НМДГ.  Ця сума вноситься один раз на рік перед одержанням дозволу (ліцензії).

Київською міською державною адміністрацією затверджений перелік назв об’єктів і історичних пам’яток, які відносяться до місцевої символі- ки; він включає 194 назви, у тому числі Андріївська церква, Андріївський узвіз, Антонівські печери, аптекарський сад, Арсенал (Київський),  Архі- єрейський гай, Аскольдову могилу і т.д.


 

Місцеві податки і збори в Україні


Таблиця 3.8


 

п/п

Податки і збори

 

Платники

Об’єкт оподаткування

 

Розмір ставки

1

2

3

4

5

1

Податок з реклами

Юридичні і фі- зичні особи

Вартість послуг за встановлення і роз- міщення реклами

Не повинен пере- вищувати 0,1% вар- тості послуг за роз- міщення одноразової реклами та 0,5% за розміщення реклами на тривалий час.

2

Кому- нальний податок

Юридичні особи, крім бюджетних установ, організа- цій, планово- дотаційних та сільськогосподар- ських підпри- ємств.

Річний фонд оплати праці, обчислений виходячи з розміру офіційно встановле- ного НМДГ  (неза- лежно від фактично виплаченої заробіт- ної плати), помно- женого на серерд- ньоблікову чисель- ність працюючих за звітний період

Не повинен пере- вищувати 10% річ- ного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру НМДГ  і серердньо- облікової чисель- ності працюючих

3

Збір за припар- кування автотран- спорту

Юридичні особи та громадяни, які паркують автомо- білі в спеціально обладнаних або відведених для цього місцях

Плата за парковку автотранспорту із розрахунку за одну годину паркування

Не повинен переви- щувати 3% НМДГ

в спеціально об- ладнаних місцях і

1% — у відведених місцях.


Продовження  табл. 3.8

 

4

Ринковий збір

Юридичні і фі- зичні особи, які реалізують сіль- ськогосподарську, промислову про- дукцію та інші то- вари на ринках

Плата за торгові міс- ця на ринках і в па- вільйонах, на кри- тих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з авто- машин, візків, мото- циклів, ручних віз- ків

Не повинен пере- вищувати 20% міні- мальної заробітної плати для громадян і трьох мінімальних заробітних плат для юридичних осіб

5

Збір за видачу ордера на квартиру

Одержувачі орде- ра на квартиру

Плата за послуги, пов’язані з видачею документа, що дає право на заселення квартири.

Не повинен пе- ревищувати 30% НМДГ, що діє на

час оформлення ор- дера на квартиру

6

Курорт- ний збір

Громадяни, які тимчасово пере- бувають у курорт- ній місцевості

Плата за послуги при реєстрації гро- мадян установами, відповідальними за дотримання правил паспортної системи

Не більше 10% НМДГ

7

Збір за участь у бігах на іподромі

Юридичні особи та громадяни, які виставляють своїх коней на змагання комерційного ха- рактеру.

Плата за участь у бі- гах при реєстрації учасників

Не повинен переви- щувати 3 НМДГ  за кожного коня

8

Збір з осіб, які беруть участь у грі на то- талізато- рі на іпо- дромі

Учасники гри під час придбання ними квитка на участь у грі на то- талізаторі на іпо- дромі.

Надбавки до плати, визначеної за участь у грі

Не повинен переви- щувати 5% від суми цієї надбавки

9

Збір за виграш на бігах на іподромі

Особи, які вигра- ли у грі на тоталі- заторі на іподромі

Сума виграшу на бі- гах на іподромі

Не повинен переви- щувати 6% від суми виграшу


Продовження  табл. 3.8

 

10

Збір за право

на вико- ристан- ня місце- вої сим- воліки

Юридичні особи і громадяни, які використовують місцеву символі- ку з комерційною метою

Вартість виробле- ної продукції, вико- наних робіт, нада- них послуг з вико- ристанням місцевої символіки

Не повинен переви- щувати з юридичних осіб — 0,1% вартості виробленої продук- ції, виконаних робіт, наданих послуг з ви- користанням місце- вої символіки, з гро- мадян, що займа- ються підприєм- ницькою діяльніс- тю, — 5 НМДГ

11

Збір за право на проведен- ня кіно- і телезйо- мок

Комерційні кіно- і телеорганізації, включаючи орга- нізації з іноземни- ми інвестиціями

та зарубіжні орга- нізації, які прово- дять зйомки

Фактичні витрати на проведення за- значених заходів

Не повинен пере- вищувати фактич- них витрат на про- ведення зазначених заходів.

12

Збір за проведен- ня місце- вих аукці- онів, кон- курсного розпрода- жу і лоте- рей

Юридичні особи і громадяни, які мають дозвіл на проведення аукці- онів, конкурсного розпродажу і ло- терей.

Вартість заявлених до місцевих аукці- онів, конкурсного розпродажу товарів виходячи з їх почат- кової ціни або суми, на яку випускається лотерея.

Не повинен пере- вищувати 0,1% вар- тості заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного розпро- дажу товарів або від суми, на яку випус- кається лотерея, але не більше 3 НМДГ

13

Збір за вида-

чу дозво- лу на роз- міщення об’єктів торгівлі

Юридичні особи і громадяни, які реалізують сіль- ськогосподарську, промислову про- дукцію та інші то- вари

Плата за оформлен- ня та видачу дозво- лів на торгівлю у спеціально відведе- них для цього міс- цях.

Не повинен переви- щувати 20 НМДГ для суб’єктів, що постійно здійсню- ють торгівлю у спе- ціально відведених для цього місцях, і 1

НМДГ в день — за одноразову торгівлю.

14

Збір з власників собак

Громадяни  —

власники собак

Кількість собак

Не повинен переви- щувати 10% НМДГ


У Києві діють пільги зі збору за право використання місцевої симво- ліки. Так, від сплати збору звільняються:

-           державні підприємства, які використовують  слово «Київ» для визна- чення свого місцезнаходження;

-           юридичні особи, які виготовляють хлібобулочні вироби;

-           бюджетні установи;

-           Київський метрополітен;

-           громадські і релігійні організації.

Згідно із законом України  «Про систему оподаткування» і Декре- том КМУ «Про місцеві податки і збори» порядок їх сплати встановлю- ється органами місцевого самоврядування. Базовим податковим (звіт- ним) періодом для місцевих податків і зборів, для яких рішенням ор- гану місцевого самоврядування встановлені строки подання розрахун- ків, є той період, за який рішенням зазначеного органу встановлена не- обхідність сплати. Наприклад, у випадку встановлення відповідним ор- ганом місцевого самоврядування необхідності щомісячної сплати кому- нального податку, базовим податковим (звітним)  періодом для даного податку на території вказаного органу є місяць. А далі необхідно керу- ватися, як і для інших податків і зборів, для яких в законах з відповід- них платежів не зазначені конкретні строки подання податкової звіт- ності і сплати, Законом України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами  і державними цільовими фонда- ми», яким встановлені такі строки подання обов’язкової податкової звіт- ності: за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарно- му місяцю, — протягом 20 календарних днів, наступних за останнім ка- лендарним днем звітного (податкового) місяця; календарному кварталу або календарному півріччю — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріч- чя); календарному року — протягом 60 календарних днів за останнім ка- лендарним днем звітного (податкового) року; календарному року для платників податку з доходів фізичних осіб — до 1 квітня року, наступно- го за звітним. Якщо інше не передбачено законом з відповідного подат- ку або збору, платник податку зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій декларації (розрахунку), протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідно- го граничного строку, передбаченого для подання декларації (розрахун- ку) (місяць, квартал, рік).

Відповідальність за порушення вимог податкового законодавства стосовно як місцевих, так і загальнодержавних податків і зборів, визна- чена Законом «Про поряд погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами  і державними цільовими фондами». Якщо протягом встановленого законодавством терміну сплати податків і зборів подат-


кове зобов’язання не було погашено, то після закінчення вказаних стро- ків на суму податкового боргу за кожний календарний день прострочен- ня його сплати нараховується пеня із розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України, яка діяла на день виникнення та- кого податкового боргу або на день його (або частини його) погашення, в залежності від того, яка з величин таких ставок є більшою.


 

рів.


Питання для самоконтролю

1. Зміст і призначення місцевих податків.

2. Види місцевих податків.

3. Досвід зарубіжних країн у запровадженні місцевих податків і збо-

4. Порядок обчислення і сплати місцевих податків в Україні.