3.3.5. Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Збір за забруднення  навколишнього природного середовища включе- ний до переліку загальнодержавних податків і зборів, що справляються в Україні. Єдині правила встановлення нормативів цього збору викладе- ні у постанові Кабінету Міністрів  України «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишньої  природно- го середовища і справляння цього збору» від 1.03.99 № 303.

Даний збір стягується за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення, злив забруднених речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщення відходів. Нормативи збору встановлені в залежності від виду забруднюючих речовин і класу небезпеки відходів у гривнях за тонну.

Перелік платників збору встановлюють Мінприроди України разом з органами місцевого самоврядування або місцевими державними адмі- ністраціями.

Суму збору платники визначають самостійно на основі затверджених лімітів, фактичних обсягів викидів, скидів і розміщення відходів, норма- тивів і коригувальних коефіцієнтів до них, встановлених в залежності від чисельності жителів населеного пункту  і його народногосподарського значення; в залежності від виду басейнів морів і рік, місця (зони) роз- міщення відходів (в межах населених пунктів або на визначеній відста- ні від них).

Державні органи встановлюють ліміти викидів, скидів і розміщен- ня відходів; за понадлімітні обсяги збір обчислюється і сплачується в п’ятикратному розмірі.

Розрахунки збору, базовим податковим (звітним) періодом для якого є квартал, подаються платниками органам державної податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцем податкової реєстрації платни- ка. Сплачується збір протягом 10 календарних днів, наступних за остан- нім днем граничного строку подання розрахунку.

Суми збору, які справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди та розміщені відходи в межах лімітів, відносяться на валові витрати платника. Фізичні особи — суб’єкти підприємницької ді- яльності включають збір до складу витрат виробництва.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть види платежів за використання природних ресурсів.

2. Механізм формування ставок платежів за використання природ- них ресурсів.

3. Основні елементи платежів за використання природних ресурсів.