3.3.3. Збір за спеціальне користування надр

Платниками введеного у 1994 р. збору за спеціальне користування надр при видобутку корисних копалин є усі суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють різні види експлуатації надр у межах терито- рії України, її континентального  шельфу, спеціальної (морської) еконо- мічної зони на основі спеціальних дозволів (ліцензій).

Плата за користування надрами для видобування корисних копа- лин справляється за обсяги погашених у надрах балансових та позаба- лансових запасів (обсяги видобутих) корисних копалин і нараховується за нормативами плати, які встановлюються для кожного виду корисних копалин (групи корисних копалин, близьких за призначенням) як базо- ві або диференційовані  в залежності від геологічних особливостей і умов експлуатації родовищ.