ВСТУП

Одним із найважливіших питань сьогодення є розбудова податкової системи, яка повинна сприяти економічному розвитку та забезпечувати зростання добробуту громадян. Створення ефективного податкового ме- ханізму держави визначається правильним вибором стратегічних та по- точних цілей фінансової та податкової політики, оптимальним вибором інструментів державного фіскального впливу щодо досягнення конкрет- них результатів.

Досить ефективним інструментом державного регулювання ринко- вої економіки, що застосовується в усіх розвинених країнах світу протя- гом багатьох десятиріч, є податки. Здійснюючи податкове регулювання економіки, держава шляхом зміни обсягу податкових надходжень, ставок податків, форм і методів оподаткування, застосування податкових пільг може суттєво впливати на процеси розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту між окремими секторами економіки, регіонами та верствами населення.

Одне з найвагоміших прав сучасного парламенту є встановлення по- датків. Більше того, оподаткування — це важливий інструмент держав- ної економічної і соціальної політики, за допомогою якого перерозподі- ляється прибуток, заохочуються інвестиції чи заощадження, регулюєть- ся споживання і використання окремих товарів та досягаються інші цілі державної політики.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки спрямовані на погли- блення співпраці в усіх сферах. Важливе місце у зазначених процесах від- водиться гармонізації податкової системи. Стратегічні євроінтеграційні прагнення України неможливі без чіткої стратегії приєднання до умов функціонування економічного та валютного союзу, обґрунтування меха- нізму співробітництва у сфері оподаткування.

Найбільш вагомим фінансовим регулятором економічних процесів є податки на доходи суб’єктів господарювання. Це не тільки джерело дохо- дів бюджету, а й важливий інструмент регулювання доходів юридичних і фізичних осіб, еластичний важіль впливу на їхню поведінку.

Сучасні проблеми оподаткування знайшли відображення у науко- вих працях багатьох українських вчених-економістів — В. Андрущенка, О. Василика, В. Вишневського, М. Дем’яненка, Т. Єфіменко, Ю. Іванова, А. Крисоватого, А. Соколовської, Л. Тарангул, В. Федосова та інших. Де- тальний аналіз літературних джерел свідчить, що переважна більшість ключових теоретичних положень проблем оподаткування розроблена до- сить ґрунтовно і заслуговує на ретельне вивчення. Проте процес фінансо- вої глобалізації висуває певні вимоги до урядів, насамперед до державної податкової політики, яка має бути спрямована на підвищення конкурен-


тоспроможності вітчизняної економіки та створення умов для інтеграції суб’єктів господарювання у світову економіку.

На сьогодні в Україні  належним чином не визначені також шляхи оптимізації податкових відносин держави з суб’єктами господарювання. Зокрема, у зв’язку з розробкою Податкового кодексу залишаються дис- кусійними  багато питань теоретико-методологічного плану, не затиха- ють суперечки щодо економічної природи, сутності та класифікації по- датків, їх функції і ролі в економічній системі держави.

Діюча система оподаткування має суттєві недоліки, серед яких неста- більність податкового законодавства, часті зміни об’єктів оподаткування і правил розрахунку податків, велика кількість податкових пільг і винят- ків, що порушують принципи рівності і справедливості цього процесу. Значна кількість податкових пільг зумовила необґрунтований перероз- поділ ВВП, створила неоднакові економічні умови для господарювання.

Це призвело до формування тіньового сектора економіки та масо- вого ухилення від сплати податків. Негативно вплинули на результати господарської діяльності підприємств великі нарахування на фонд опла- ти праці, які на сьогодні відповідають рівню Швеції. Податкова система України потребує негайних змін, адже недосконала політика в цій сфе- рі не тільки не сприяє економічному зростанню, а є стримуючим факто- ром розвитку як підприємництва, так і народного господарства в цілому.

Для підвищення дієвості податкової системи в Україні необхідно по- силити наукове обґрунтування податкової політики, спрямованої на ста- білізацію процесу оподаткування доходів суб’єктів господарювання. Ви- рішення цих проблем дозволить створити механізм, який сприятиме за- безпеченню фінансової стабільності в Україні. Цим обумовлюється акту- альність підготовки даного навчального посібника.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних за- кладів, які вивчають нормативну дисципліну «Податкова система». У ньо- му подані зміст лекцій курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів над темами курсу, тестові і розрахункові завдання, перелік питань для підсумкового контролю знань. Посібник містить приклади розрахунку окремих видів податків у практикумі з курсу «Податкова система», загаль- ний список рекомендованої літератури та довідкову інформацію.

Актуальність підготовки навчального посібника «Податкова систе- ма» визначається інтеграційними процесами в сфері вищої освіти, що зу- мовило нову структуру викладення тем у відповідності до вимог Болон- ського процесу.

Авторський колектив висловлює щиру подяку офіційним рецензен- там, керівництву Київського  національного університету імені Тараса Шевченка за допомогу в підготовці до публікації цієї роботи.

І. О. Лютий