3.1.4. Вплив внесків на обов’язкове соціальне страхування на доходи платників

В Україні система соціального страхування складається з пенсійно- го страхування, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездат- ності та витратами, зумовленими народженням та похованням, страху- вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю- вань, страхування на випадок безробіття, медичного страхування. Проте, на сьогоднішній день діють тільки чотири види обов’язкового соціально- го страхування, окрім медичного страхування, запровадження якого су- проводжується серйозними проблемами як законодавчого так і організа- ційного характеру.

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення.

Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є:

1)  суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об’єднання, бюджетні, громадські організації, об’єднання громадян та інші юридичні особи, філії, відділення та інші відокремлені під- розділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи. Об’єктом оподаткування є: фактичні витрати на оплату праці праців- ників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заро- бітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі. Ставка збору у 2008 році — 33,2 від- сотки від об’єкта оподаткування.

Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об’єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 відсотки від об’єкта оподаткування для інших праців- ників такого підприємства (якщо кількість інвалідів становить не менше

50 відсотків загальної чисельності працюючих, збір на обов’язкове дер- жавне пенсійне страхування визначається за ставкою 4 відсотки для всіх працівників).

2)  фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які викорис- товують(не використовують) працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники,  приватні нотаріуси, інші  особи, які  не є суб’єктами підприємницької  діяльності і займаються діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу. Об’єктом оподаткування є сума оподатковуваного доходу (прибутку).

3)  фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору , та фі- зичні особи, які виконують роботи згідно з цивільно-правовими до- говорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники. Об’єктом оподаткування є сума оподатковуваного доходу.

Ставка збору у 2008 році — 2 відсотки від об’єкта оподаткування.


Для платників збору, які мають статус державного службовця або працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засо- бів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про науко- ву і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата Укра- їни», «Про Національний банк України», Митного кодексу України, По- ложення про помічника-консультанта народного депутата України, став- ки збору становлять:

1 відсоток від об’єкта оподаткування, з частини сукупного оподатко- вуваного доходу, що не перевищує 150 гривень; 2 відсотки від об’єкта опо- даткування, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від

151 до 250 гривень; 3 відсотки від об’єкта оподаткування, з частини сукуп- ного оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 гривень; 4 відсотки від об’єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 гривень; 5 відсотків від об’єкта оподаткування, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі понад 501 гривню.

4)  юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу валют. Об’єктом оподаткування є сума операції з купівлі-продажу ва- лют. Ставка  збору — 0,5 відсотока від об’єкта оподаткування.

5)  суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю юве- лірними  виробами із  золота, платини  і дорогоцінного  каміння. Об’єктом оподаткування є вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім  обручок), платини і дорогоцінного каміння. Ставка збору — 5 відсотків від об’єкта оподаткування.

6)  юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомо- білів, які переходять у власність спадкоємцям за законом. Об’єктом оподаткування є вартість легкового автомобіля. Ставка збору — 3 від- сотки від об’єкта оподаткування.

7)  суб’єкти підприємницької діяльності (у тому числі нерезиденти)  — виробники та імпортери тютюнових виробів. Об’єктом оподаткуван- ня є кількість вироблених ними тютюнових виробів (крім  тих, які експортуються), що підлягають продажу, обміну на інші товари, без- оплатній передачі або з частковою їх оплатою, та кількість тютюно- вих виробів, що ввозяться на митну територію України. Ставка збо- ру — 1,5 гривні за 1000 шт. цигарок без фільтру та 2,5 гривні за 1000 шт. цигарок з фільтром.

8)  підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які купують нерухоме майно, за винятком держав- них підприємств, установ і організацій, що купують нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів; установ та організацій іноземних дер-


жав, що користуються імунітетами та привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, а також громадян, які купу- ють житло або перебувають у черзі на одержання житла, або купують житло вперше. Об’єктом оподаткування є вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна. Ставка збору — 1 відсоток від об’єкта оподаткування .

9)  підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користують- ся послугами стільникового рухомого зв’язку, а також оператори цьо- го зв’язку, які надають свої послуги безоплатно.

Об’єктом оподаткування є вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв’язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх на- дає. Не може бут діо — та телевізійними станціями; передавання або при- йом інформації за и об’єктом оподаткування: транслювання програм ра- допомогою радіозв’язку, мережами відомчого чи технологічного зв’язку, що не мають автоматичної комутації з мережею зв’язку загального корис- тування; користування радіотелефонами та радіо подовжувачами, під- ключеними до номерів квартирних телефонів. Ставка збору — 6 відсо- тків від об’єкта оподаткування.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття.

Фонд створюється для управління страхуванням на випадок безро- біття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних по- слуг. Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомерцій- ною самоврядною організацією. Держава є гарантом забезпечення за- страхованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг Фондом. Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України.

Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працю- ють на умовах трудового договору, включаючи тих, які проходять альтер- нативну службу, а також тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Страхуванню на випадок безробіття не підлягають: працюючі пен- сіонери та особи, які отримали право на пенсію; іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Страхувальниками є роботодавці і застраховані особи.

Розмір внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страху- вання на випадок безробіття:  для роботодавців  — 1,3 відсотка суми фак- тичних витрат на оплату праці найманих працівників;  для найманих працівників — 0,5 відсотка суми оплати праці; на підприємствах та в гро- мадських організаціях інвалідів,  де кількість інвалідів становить не мен- ше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд


оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми ви- трат на оплату праці, роботодавці звільняються від сплати внесків у час- тині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів; для осіб, які беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страху- ванні на добровільних  засадах — 1,8 відсотка суми оподатковуваного до- ходу (прибутку).

Фонд  соціального страхування у зв’язку  з тимчасовою втратою працездатності.

Фонд є органом, який здійснює керівництво та управління загально- обов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасо- вою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; провадить збір та акумуляцію страхових внесків та інших коштів; надає матеріальне забезпечення та соціальні послуги, а також здійснює контроль за використанням цих коштів.

Суб’єктами страхування від тимчасової втрати працездатності є за- страховані громадяни, а в окремих випадках — члени  їх сімей та інші осо- би, страхувальники  та страховик.

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страху- вання. Страхувальниками є роботодавці і застраховані особи.

Розмір внесків на загальнообов’язкове державне соціальне стра- хування у зв’язку  з тимчасовою втратою працездатності та витрата- ми, зумовленими народженням та похованням: для роботодавців  — 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників; для роботодавців на підприємствах , де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, — окремо 0,7 відсотка суми фактичних витрат на опла- ту праці найманих працівників-інвалідів та 2,9 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників; 0,5 відсотка — для найманих працівників, які мають заробітну плату нижче прожиткового мінімума для працездатних осіб та найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах; 1 відсоток — для найманих працівників, які мають за- робітну плату більше прожиткового мінімума; для осіб, які беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на добро- вільних засадах — 3,4 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку).

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробни- цтві та професійних захворювань України.

Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено підприємство, знижки до нього чи над- бавки (за високі рівні травматизму, професійної захворюваності та не- належний стан охорони праці). Існують 67 класів професійного ризику виробництва, і в залежності від класу встановлені страхові тарифи (до


2005 року діяли ставки від 0,84 для 1 класу до 13,8 для 67 класу, з 1 січня

2006 р. Відповідно від 0,66% до 13,6%).

Питання для самоконтролю

1. Види відрахувань до державних цільових фондів.

2. Збір на обов’язкове пенсійне страхування.

3. Збір на обов’язкове соціальне страхування.

4. Інші види відрахувань.