3.1.3. Єдиний податок для суб’єктів малого бізнесу

Згідно Указу Президента України «Про спрощену систему оподатку- вання, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» встановлено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для таких суб’єктів малого підприємництва: фізичних осіб, які здійснюють підприємниць- ку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше

10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, по- слуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень; юридичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно- правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (това- рів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн гривень. Середньооблікова чисельність працюючих для суб’єктів малого підприємництва визнача- ється за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом,  а також працівників представництв, філій, відділень та ін- ших відособлених підрозділів.

Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважаєть-

ся сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з прода-


жу продукції (товарів, робіт, послуг). Суб’єкти підприємницької діяль- ності — юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподатку- вання  — за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівко- вого розрахунків коштами.

У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

Суб’єкти малого підприємництва — фізичні особи мають право само- стійно обирати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шля- хом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.

Ставка єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва — фі- зичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної ре- єстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 гри- вень та більше 200 гривень на місяць.

У разі коли фізична особа  — суб’єкт малого підприємництва здій- снює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різ- ні ставки єдиного податку, нею купується одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки.

У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку ді- яльність з використанням найманої праці або за участю у підприємниць- кій діяльності членів його сім’ї, ставка єдиного податку збільшується на

50 відсотків за кожну особу.

Суб’єкт підприємницької діяльності — фізична особа, яка сплачує єдиний податок, звільняється від обов’язку нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів, пов’язаних з ви- платою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім’ї.

Суб’єкт підприємницької діяльності — фізична особа сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий ра- хунок відділень Державного казначейства України.

Відділення Державного казначейства України  наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

до місцевого бюджету — 43 відсотки;

до Пенсійного фонду України — 42 відсотки;

на обов’язкове соціальне страхування — 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення  — 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законо- давства у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а також ви- трат, зумовлених народженням та похованням.

Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, що об- кладаються єдиним податком, не включаються до складу сукупного опо- датковуваного доходу за підсумками звітного року такого платника та


осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах, а сплачена сума єди- ного податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов’язань, як самого платника податку, так і осіб, які пере- бувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

Суб’єкт підприємницької діяльності —  юридична особа, яка пере- йшла на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостій- но обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, по- слуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на дода- ну вартість згідно із Законом України «Про податок на додану вар- тість»;

10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, по- слуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на до- дану вартість до складу єдиного податку.

Суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окре- мий рахунок відділень Державного казначейства України.

Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких роз- мірах:

до Державного бюджету України — 20 відсотків;

до місцевого бюджету — 23 відсотки;

до Пенсійного фонду України — 42 відсотки;

на обов’язкове соціальне страхування — 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення — 4 відсотки) для відшкодування витрат, які  здійснюються відповідно до законодав- ства у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.

Платники єдиного податку — юридичні особи ведуть податковий об- лік за тими податками, платниками яких вони є згідно з Указом.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва може застосовуватися поряд з діючою системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченою законодавством, на ви- бір суб’єкта малого підприємництва.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітнос- ті суб’єкт малого підприємництва подає письмову заяву до органу дер- жавної податкової служби за місцем державної реєстрації. Суб’єкт мало- го підприємництва — юридична особа обов’язково  зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано.

Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звіт- ного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установле-


них податків та обов’язкових платежів за попередній звітний (податко- вий) період.

Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік.

Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом десяти робочих днів видати безоплатно свідоцтво про право сплати єдиного по- датку або надати письмову мотивовану відмову.

Відмову від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та повернення до раніше встановленої системи оподаткування суб’єкти малого підприємництва можуть здійснювати з початку наступно- го звітного (податкового) періоду (кварталу) у разі подання відповідної заяви до органів державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу).

За результатами господарської діяльності за звітний (податковий) пе- ріод (квартал) суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи пода- ють до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного подат- ку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків, розрахунок про сплату податку на додану вартість, а також пла- тіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів. Суб’єкт малого підприємництва — юри- дична особа зобов’язана вести книгу доходів та витрат і касову книгу.

У  разі порушення вимог, установлених статтею 1 Указу, плат- ник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподат- кування, обліку та звітності, починаючи з наступного звітного пері- оду (кварталу).

Суб’єкти малого підприємництва несуть відповідальність за правиль- ність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати сум єди- ного податку згідно із законодавством України.

Суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов’язкових платежів):

податку на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа об- рала спосіб оподаткування  доходів за єдиним податком за ставкою 6 відсотків;

податку на прибуток підприємств;

податку з доходів фізичних осіб (для фізичних осіб — суб’єктів мало- го підприємництва);

плати (податку) за землю;

збору на спеціальне використання природних ресурсів; зборів на загальнообов’язкове соціальне страхування; комунального податку;

податку на промисел;


збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери по- слуг;

внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття; плати за патенти згідно із Законом України «Про патентування дея- ких видів підприємницької діяльності».

Новостворені та зареєстровані в установленому порядку суб’єкти ма- лого підприємництва, які подали до державної податкової служби за міс- цем їх реєстрації заяву на право застосування спрощеної системи оподат- кування, обліку та звітності, вважаються суб’єктами спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацію.

Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи — платники єдиного податку мають право не застосовувати електронні контрольно- касові апарати для проведення розрахунків із споживачами.

Порядок ведення спрощеного обліку та звітності суб’єктами малого підприємництва відповідно до Указу затверджується Міністерством фі- нансів України.

Дія Указу не поширюється на: суб’єктів підприємницької діяльнос- ті, на яких поширюється дія Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» в частині придбання спеціального па- тенту;

довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;

суб’єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких част- ки, що належать юридичним особам — учасникам та засновникам да- них суб’єктів, які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищу- ють 25 відсотків;

фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які займають- ся підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, паливно-мастильними матеріалами;

спільну діяльність, визначену пунктом 7.7 Закону України «Про опо- даткування прибутку підприємств».

Питання для самоконтролю

1. Суб’єкти єдиного податку.

2. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний по- даток.

3. Особливості сплати і нарахування єдиного податку для юридич- них осіб.

4. Особливості сплати і нарахування єдиного податку для фізичних осіб.