2.4.2. Система податкових надходжень бюджету Японії

Податкові надходження у структурі державного бюджету Японії тра- диційно становлять близько 2/3 загальних доходів. Найбільшу частку ста- новить податок з доходів фізичних осіб та корпоративний податок — близь- ко 20% кожен. Також істотну частку забезпечують надходження від подат- ку на споживання (аналог ПДВ)  — приблизно 13%. Частка інших подат- ків набагато менша і сумарно становить близько 12%. Таким чином, подат- кові надходження — найвагоміше джерело формування державної казни.

Діаграма наочно засвідчує приведені дані:


 

Структура доходів державного бюджету Японії, 2007 (фіскальний рік: 1 квітня 2006 - 31 березня 2007)

Інші доходи

5 %

Урядові цінні папери

30 %


Податок з доходів фізичних осіб

20 %


 

Податок на прибуток корпорацій

20 %


 

Інші податки

12 %


Податок на споживання

13 %


 

Рис. 2.3. Структура доходів державного бюджету Японії за 2007 рік


Розглянемо структуру загальнодержавних податків у Японії. Най- більшу вагу займають податок з доходів фізичних осіб та корпоративний податок, забезпечуючи за підсумками 2007 року близько 30% загальних податкових надходжень кожен. Податок на споживання (аналог україн- ського ПДВ чи європейського VAT)  становить близько 20% від загаль- них податкових надходжень. Саме ці три податки і є найбільш істотними, частка інших становить менш ніж 20%.

Як свідчить таблиця 2.27 з 1995 року значно зросла частка податку на споживання (від 10,5% до 20%), а корпоративний податок зрівнявся за іс- тотністю із податком з доходів фізичних осіб, хоч розрив між ними у 1995 році сягав більш ніж 10%.

Таблиця 2.27

Cтруктура та динаміка податкових надходжень Японії

 

 

1995

2000

2005

2006

2007

 

млрд ієн

 

%

млрд ієн

 

%

млрд ієн

 

%

млрд ієн

 

%

млрд ієн

 

%

З доходів фі- зичних осіб

 

19 515

 

35,5

 

18 789

 

35,6

 

14 683

 

29,2

 

12 788

 

25,1

 

16 545

 

30,9

Корпоратив- ний

 

13 735

 

25,0

 

11 747

 

22,3

 

12 473

 

24,8

 

13 058

 

25,6

 

16 359

 

30,6

Податок на споживання

 

5 790

 

10,5

 

9 822

 

18,6

 

10 468

 

20,8

 

10 538

 

20,7

 

10 645

 

19,9

Інші

15 922

29

12 363

24

12 626

25

14 540

29

9 918

19

Всього

54 963

100,0

52 721

100,0

50 250

100,0

50 924

100,0

53 467

100,0

 

Крім загальнодержавних у Японії стягуються також і місцеві подат- ки: префектурні й муніципальні. Усього в країні 25 державних й 30 міс- цевих податків. До префектурних відносяться:

-           податок на проживання в префектурі;

-           податок з підприємств за кількістю працюючих;

-           податок на придбання власності;

-           частка акцизу на тютюн;

-           податок на видовищні заходи;

-           податок із транспортних засобів;

-           податок на користування природними ресурсами.

До муніципальних:

-           податок на проживання в місцевості;

-           податок на майно;

-           частина акцизу на тютюн;

-           податок на легкі транспортні засоби;

-           податок на земельну власність;

-           податок на розвиток міст.


Збором місцевих податків займаються місцеві органи самоврядуван- ня, які мають свої податкові контори, незалежні від загальнонаціональ- них. Значна частина податкових коштів перерозподіляються  через дер- жавний бюджет Японії шляхом відрахувань від державних податків у місцеві бюджети. У країні 47 префектур, що поєднують 3045 міст, селищ, районів, кожний з яких має свій самостійний бюджет. Близько 64% фі- нансових ресурсів витрачаються як місцеві кошти, а інші кошти забезпе- чують здійснення загальнодержавних функцій.

Значення податку на доходи фізичних осіб для державного бюджету Японії величезне. Фізичні особи сплачують державний прибутковий по- даток за прогресивною шкалою, що має шість ставок: 5, 10, 20, 23, 33, й 40%.

Таблиця ілюструє ставки податку залежно від величини доходів фі- зичної особи та їх динаміку за останні десятиліття:


 

Податок з доходів фізичних осіб


Таблиця 2.28


 

1995 ~ 1998

1999 ~ 2006

2007 ~

Оподаткову- ваний дохід, млн ієн

Ставка подат- ку,%

Оподаткову- ваний дохід, млн ієн

Ставка подат- ку,%

Оподатковува- ний дохід, млн ієн

Ставка податку,

%

Від

 

До

 

Від

 

До

 

Від

 

До

 

 

~

3,3

10

 

~

3,3

10

 

~

1,95

5

3,3

~

9

20

3,3

~

9

20

1,95

~

3,3

10

9

~

18

30

9

~

18

30

3,3

~

6,95

20

18

~

30

40

18

~

 

37

6,95

~

9

23

30

~

 

50

 

 

 

 

9

~

18

33

 

 

 

 

 

 

 

 

18

~

 

40

 

Прибутковим податком обкладають заробітну плату, доходи селян, осіб вільних професій, доходи від нерухомості (здача в оренду), а також дивіденди, відсотки, випадкові нерегулярні заробітки, пенсії й т.д. Зага- лом, доходи що підлягають оподаткуванню включають:

•           відсоток по вкладах;

•           дивіденди;

•           доходи від нерухомості;

•           доходи від підприємницької діяльності;

•           заробітна плата;

•           бонуси;

•           вихідна допомога, пенсії;

•           нерегулярні доходи;

•           доходи від капіталу.


Для більшості доходів (крім відсотків і дивідендів) встановлені по- даткові пільги або навіть звільнення  від сплати податків. Крім того, неза- лежно від величини доходу кожен житель Японії зобов’язаний сплачува- ти податок на проживання, що становить 3000 ієн у рік — у муніципаль- ну казну та 1000 ієн у рік — у казну префектури.

Основними податковими пільгами, якими користується середній платник податків, є «стандартна пільга» (неоподатковуваний мінімум доходу платника податків, рівний 380 тис. ієн у рік), аналогічні пільги на дружину та на кожного утриманця. Крім того, такі види доходів, як заро- бітна плата, пенсії й виплати соціального страхування мають спеціальні податкові звільнення.

Для розрахунку прибуткового податку підсумовуються доходи плат- ника податків, отримані з різних джерел, а потім із загальної суми доходу віднімається неоподатковуваний мінімум, установлюваний з урахуван- ням різних знижок (стандартної, на утриманців, на внески по соціально- му страхуванню, по страхуванню життя й у пенсійний фонд, на витрати на медичне обслуговування, а також спеціальних знижок для інвалідів, літніх осіб і т.д.).

Крім адресних, персональних звільнень, які широко застосовуються до оподатковуваного доходу в цілому, існує ряд спеціальних пільг щодо опо- датковування доходів, отриманих з різних джерел, введених у податкову систему з ряду важливих причин. Доходи від капіталу й нерухомості об- кладають окремо від звичайного прибуткового податку після відрахуван- ня сум відповідних пільг. Крім того, часто надаються податкові кредити у зв’язку зі збільшенням витрат на науково-дослідницькі роботи або інші кредити, надання яких обумовлено специфічними політичними цілями.

Податок на прибуток корпорацій у Японії зараховується в національ- ний, префектурний й муніципальні бюджети. Національна ставка подат- ку становить  22% або 30% — в залежності від суми акціонерного капіта- лу та прибутку компанії.


 

Ставки податку на прибуток корпорацій


Таблиця 2.29


 

 

Якщо акціонерний капітал становить

100 млн ієн і менше

Якщо акціонерний капітал становить більш ніж

100 млн ієн

 

Якщо прибуток мен- ший 8 млн ієн

 

22%

 

30%

 

Якщо прибуток біль- ший 8 млн ієн

 

30%


Також сплачується податок на бізнес, що зараховується у місцеві бю- джети і, відповідно, саме місцеві органи влади визначають його ставку в зазначених межах:


 

Податок на бізнес


Таблиця 2.30


 

 

Якщо акціонерний капі- тал становить 100 млн ієн і менше

Якщо акціонерний капі- тал становить більш ніж

100 млн ієн

 

 

Стандартна ставка

Макси- мальна ставка

 

Стандартна ставка

Макси- мальна ставка

Якщо прибуток менший

4 млн ієн

 

5.0%

 

6.0%

 

3.8%

 

4.56%

Якщо прибуток від 4 до

8 млн ієн

 

7.3%

 

8.76%

 

5.5%

 

6.6%

Якщо прибуток більший

8 млн ієн

 

9.6%

 

11.52%

 

7.2%

 

8.64%

 

Також корпорації зобов’язані сплачувати податок на «проживання» (inhabitant taxes) до префектурного та муніципального бюджетів. Відпо- відні ставки визначаються місцевими радами у межах:


 

Місцеві податки на прибуток корпорацій


Таблиця 2.31


 

 

Стандартна ставка

Максимальна ставка

Префектурний

5%

6%

Муніципальний

12.3%

14.7%

 

Таким чином, підрахуємо ефективну річну ставку податку на прибу- ток корпорацій:

Таблиця 2.32

Зведені ставки податку на прибуток корпорацій

 

 

Якщо акціонерний капітал становить

100 млн ієн і менше

Якщо акціонерний капі- тал становить більш ніж 100 млн ієн

Корпоративний податок

30.00%

30.00%

Податок на бізнес

10.08%

7.56%

Префектурний і муніци- пальний податки

 

6.21%

 

6.21%

Всього

46.29%

43.77%

 

Ефективна ставка

42.05% (= 46.29% ×

× 100/110.08)

40.69% (= 43.77% ×

× 100/107.56)


У 1989 р. був запроваджений 3%-ий податок на споживання (податок з продажу), пізніше трансформований у податок на додану вартість єв- ропейського зразка. Пізніше ставку ПДВ було підвищено до 5%. Цим по- датком обкладають будь-які (за винятком ряду прямо названих у законо- давстві випадків) угоди із продажу товарів і наданню послуг.

Податок на додану вартість дозволяє точно й швидко проводити по- даткові операції за допомогою техніки й налагодженої системи докумен- тообігу (без технічного оснащення використання ПДВ неможливо). ПДВ здатний значно збільшити надходження до бюджету країни в порівнян- ні з іншими податками.


 

Внески на соціальне страхування


 

Таблиця 2.33


 

 

Найманий працівник

 

Роботодавець

Максимальний внесок, ієн

На страхування життя

 

 

 

З зарплати

4.1%

4.1%

99220

З бонусів

4.1%

4.1%

437300

На  страхування життя

(втч медична допомога)

 

 

 

З зарплати

4.715%

4.715%

114103

З бонусів

4.715%

4.715%

509220

Пенсійний фонд

 

 

 

З зарплати

7.321%

7.321%

90780

З бонусів

7.321%

7.321%

219630

На допомогу найманим працівникам

 

 

 

з втрати працездатності

0.6–0.7%

0.9–1.1%

-

з нещасного випадку

-

0.45–0.5%

-

 

Питання для самоконтролю

1. Платники, об’єкти та ставки основних податків у Японії.

2. Загальнодержавні податки, особливості їх обчислення і сплати.

3. Місцеве оподаткування у Японіїї.

4. Система соціального страхування Японії.