АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

За редакцією доктора економічних наук, професора І. О. Лютого

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009


ББК 65.261.4я73

УДК 336.22(075.8) П 44

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–910 від 18.04.2008)

Рецензенти:

Варналій З. С. — начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування На- ціонального університету державної податкової служби України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Малік М. Й. — академік  ААН України, доктор економічних наук, професор, заслуже- ний діяч науки і техніки України;

Федосов В. М. — доктор економічних наук, професор, заслужений  діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Авторський колектив:

доктор економічних наук, професор І. О. Лютий, кандидати економічних наук, доцен- ти Л. М. Демиденко, М. В. Романюк, Ю. Л. Субботович, В. Б. Тропіна.


 

П 44


Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Лютий І. О., Демиденко Л. М., Романюк М. В. та ін.]; За ред. І. О. Лютого. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 456 с. — ISBN 978-966-364-886-6.


 

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вив- чають нормативну дисципліну «Податкова система». У ньому подані зміст лекцій курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тестові та розрахункові завдання, перелік питань для підсумкового контролю знань. Посібник містить приклади розрахунку окремих видів податків у практикумі з курсу «Податкова система», загальний список реко- мендованої літератури та довідкову інформацію.

Актуальність підготовки навчального посібника «Податкова система» визначається інтеграційними процесами у сфері вищої освіти, що зумовило нову структуру викладення тем відповідно до вимог Болонського процесу.


 

ISBN 978-966-364-886-6


 

ББК 65.261.4я73

УДК 336.22(075.8)

© Лютий І. О., Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін., 2009

© Центр учбової літератури, 2009