2.4. Податкова система Японії 2.4.1. Органи податкового регулювання та контролю Японії

Сучасна податкова система — результат податкової реформи 1988 р. Створена в перші післявоєнні роки під наглядом американських експер- тів, система оподаткування проіснувала 40 років, виконавши роль макси- мальної мобілізації державних доходів, а також забезпечивши підтрим- ку високої норми нагромадження, тобто тієї частини ВВП, яка не спожи- вається в поточному році, а матеріалізується у вигляді будівель, споруд, обладнання, виробничих запасів. На кінець 80-х років у країні склалися сприятливі умови для реформування податкової системи щодо стимулю- вання економічного зростання шляхом підвищення ділової активності та нарощування внутрішнього споживчого попиту.

Органи управління податковою системою Японії перебувають у під- порядкуванні Міністерства фінансів, два підрозділи якого — Податкове бюро й Бюро митa і тарифів — відповідальні за дослідження й планування (включаючи підготовку відповідних законопроектів) у сфері оподаткову- вання, сертифікацію податкових і митних інспекторів, виявлення фактів відхилення від сплати податків і т.д. Безпосередньою діяльністю по про- веденню податкової політики в життя, тобто збором податків відповідно до існуючого законодавства, зайняте Національне податкове управління (НПУ), створене в 1949 р. як автономний орган міністерства фінансів.

Інститут податкової поліції в Японії відсутній, однак центральний апарат НПУ містить у собі відділ інспекцій і розслідувань, співробітни- ки якого наділені повноваженнями проводити прямі слідчі дії відносно конкретних платників податків. Такі ж відділи є й на регіональному рівні. У  них працюють більш ніж  2000 інспекторів й близько 1200 слідчих.


KpiM Taro,  y KOiKHOMY Micu;eBOMY Bi.ll:.ll:iJieHHi€ 20-30 iHcneKTopiB, ru;o 3.ll:iH­ cHIOIOTb onepaTHBHHH KOHTpoJib 3a cnJiaToiO  no.Z :aTKiB. B 1970 p. y CKJIMi HIIY 6ys CTBopeHHH Hau;ioHaJibHHH no.Z :aTKOBHH TpH6yHaJI, ru;o Mae  12 pe­ rioHaJibHHX :H  6 Micu;eBHX Bi.ll:.ll:iJieHb. Y :Horo  cpyHKU:i"i  BXO.lJ:HTh BHpirneHH5I

cnpaB, noB'5I3aHHX 3 OnO.ll:aTKyBaHH5IM.

Ha Hau;ioHaJibHe no.Z :aTKoBe ynpasJiiHH5I, ru;o CTPYKTYPHO BXO.lJ:HTb y MiHic­ repcTBo cpiHaHciB noKJIMeHisci cpyHKU:i"i no HapaxyBaHHIO, 36opy :H ycyHeHHIO BHna.Z :KiB YXHJI5IHH5I Bi.ll: CnJiaTH BciX 3araJibHO.lJ:epiKaBHHX np5IMHX (npH6yTKO­ BOfO, KopnopaTHBHoro, Ha cna.Z :ru;Hey :H .Z :apysaHH5I,3eMJIIO :H HepyxoMicTh) i He­ np5IMHX nO.ll:aTKiB i 36opiB (CnOiKHB'IOfO, aJIKOfOJibHOfOi>,  TIOTIOHOBOfOi>, 6eH-

3HHOBHXi>,  .ll:opoiKHbOroi> i rep6osoro).BHKJIIO'-IeHH5I CTaHOBJI5ITb JIHIIIe MHTa :H

Kopa6eJihHi36opH, ru;o  Bi.lJ:HOC5ITbC5I.lJ:O KOMnereHu;i"i MiHicrepcTsa cpiHaHciB.

MiHicTepcTBO cpiHaHciB 5InoHi"i  TPMHU:iHHO BHpirnye nHTaHH5I no.Z :aTKO­ BHX HMXO.ll:iKeHb, npoBO.li:5I'-IH CBOIO noJiiTHKY qepe3  yqacTb y po6oTiPMH no eKoHoMi'-IHiH i no.Z :aTKOBiH noJiiTHU:i.  Hau;ioHaJibHe no.Z :aTKoBe ynpasJiiHH5I

6epe  yqacTb y IJ;HX npou;ecax 3 no'-IaTKOBOlCTa.lJ:i"i ni.lJ:fOTOBKH pi3HHX npono-

3HIJ;iH, npoBO.li:5I'-IH csoiO  .lJ:YMKY qepe3  MiHicTepcTBO cpiHaHciB. IIi.Z :rOTOBJie­ HiB TaKHH cnoci6 MMiHiCTpaTHBHia6o 3aKOHO.ll:aB'-Ii3MiHH B nO.ll:aTKOBiH CHC­ TeMipo3rJI5I.lJ:aiOTbC5I Ha 3aci.lJ:aHHiKa6iHery MiHicTpis, i nicJI5I 3aTBep.Z :iKeHH5I BHHOC5ITbC5I .lJ:O napJiaMeHry.

IIpH '-IHCeJibHOCTiHaceJieHH5I 5InoHi"i B  127 MJIH. '-IOJIOBiK IIITaTHHH CKJIM

Hau;ioHaJibHoro no.Z :aTKOBoro ynpaBJiiHH5I cTaHOBHTb 56 466 cJiyiK6osu;is. B

opraHi3au;iHHOMY nJiaHi HIIY CKJia.lJ:a€TbC5I i3  u;eHTpaJibHoro anapaTa  (651

'-IOJI.  - 1,2%), O.lJ:HHa.lJ:IJ;5ITH perioHaJibHHX nO.lJ:aTKOBHX 6IOpo, perioHaJibHOl no.Z :aTKOBoi: iHcneKu;i"i  o. 0KiHaBa :H  524 no.Z :aTKOBHX iHcneKu;i:H, .Z :e  npau;IOe

54 974 cnispo6iTHHKa (97,4% Bi.ll: ycbOro IIITaTHoro CKJiaey), a TaKoiK IIo.Z :aT­

KOBHH KOJie.lJ:iK- 363 '-IOJI. (0,6%) iHau;ioHaJibHHH no.Z :aTKOBHH TpH6yHaJI-

478 '-IOJI. (0,8%) 3 MOra cpiJii5IMH, .ll:e Bi.ll:6yBa€TbC5I OCKapiKeHH5I npaBHJibHOC­ TiHapaxyBaHH5I nO.ll:aTKiB.

CTpyKrypHo 5IK  u;eHTpaJibHHH anapaT,  TaK iperioHaJibHino.Z :aTKOBi6IOpo

:H iHcneKu;i"i  Ha Micu;5Ix MaiOTb i.lJ:eHTH'-IHY cpyHKu;ioHaJibHY no6y.Z :oBy :H npe.Z :­ cTaBJieHi TpbOMa OCHOBHHMH .lJ:enapTaMeHTaMH:  no  OnO.lJ:aTKyBaHHIO, 36opy nO.ll:aTKiB, a TaKOiK no npoBe.ll:eHHIO nepeBipoK iKpHMiHaJibHOMY p03CJiieyBaH­

HIO BHnMKiB yxHJI5IHH5I Bi.ll: i:XHboi: cnJiaTH. ITo u;iJibOBOMY npH3Ha'-IeHHIO 68%

IIITaTHHX  cniBpo6iTHHKiB 3aHMaiOTbC5I nHTaHH5IMH HapaxyBaHH5I nO.lJ:aTKiB i HaCaMnepe.ll: npH6yTKOBOro, KopnopaTHBHHM iCnOiKHB'-IOro,  15% - 36opoM no.Z :aTKiB :H 17% -ynpaBJiiHH5IM iKoop.li:HHau;ieiO. IIpH IJ;bOMY xapaKTepHHH CBO€pi.li:HHH nO.ll:iJI npau;ii>, KOJIH perioHaJibHi6IOpO KOHTpOJIIOIOTb npaBHJib­

HiCTb CnJiaTH nO.lJ:aTKiB BeJIHKHMH KOMnaHi5IMH B 30HilXHbOlBi.lJ:nOBi.lJ:aJibHOC­ Ti, a nO.lJ:aTKOBiiHcneKIJ;i"i- MaJIHH i cepe.lJ:HiH 6i3HeC Ha MiCIJ;5IX, a TaKOiK npH-

6yTKOBino.Z :aTKH, no.Z :aTKH 3icna.Z :Il(HHH, HepyxoMocTi:H iHIIIHX.

HaBe.ll:eHicTaTHCTH'-IH.iZ :aHicBi.li:'-IaTb npo ecpeKTHBHY po6ozy no.Z :aTKOBHX

opraHiB, ru;o onHpaiOTbC5I 5IK  Ha icTopH'-IHO ccpopMoBaHiTPMHU:i"i 3aKoHocJiyx-


няності як природної для переважного числа японців форми соціального поводження, так і на детально розроблену законодавчу базу. Водночас, не можна не відзначити, що податкове законодавство Японії досить об’ємне, багато актів відрізняються великим числом статей, складністю норм і термінології. Розібратися в цих документах у багатьох випадках здатні лише службовці податкових органів і фахівці з податкових проблем.

У цілому японська податкова система представляється досить ефек- тивною. На її функціонування в 2006 фінансовому році з бюджету було витрачено 731,6 млрд. ієн, з яких основна частина — 575,4 млрд. ієн піш- ла на грошове утриманя службовців, 127,6 млрд. на обслуговування при- міщень й 16 млрд. на накладні витрати. Таким чином, на збір 100 ієн по- датків було витрачено 1,6 ієни (в 1980 р. — 1,4 ієни, в 1995 р. — 1,26 ієни).