2.3.4. Особливості адміністрування податків у РФ

Податкова служба Російської Федерації (Росії, РФ)  була створена у 1991 році. Структурно вона складається з 82 податкових управлінь по суб’єктах Російської Федерації та 1600 інспекцій. На утримання подат- кової служби витрачається 18 млрд. рублів (близько 500 млн. у доларо- вому еквіваленті). В 1992 р. у складі податкової служби було сформоване Управління податкових розслідувань, призначене для боротьби з подат- ковими злочинами. В 1993 р. дане управління перетворили в окрему пра- воохоронну структуру — Федеральну податкову поліцію. По суті Управ- ління, а потім поліція, конкурували в здійсненні контрольної роботи з податковою службою. Характер взаємин між двома податковими відом- ствами російські експерти визначають так: хто швидше добіжить до плат- ника податків. Ситуація ускладнювалась тим, що кожне з цих відомств мало спеціальні фонди, куди за результатами перевірок відраховували певні суми від додатково зібраних податків. Зрозуміло, що відомчий ін- терес полягав у максимізації фондів.

Досвід російської податкової поліції дає уявлення про шкоду дублю- вання функціональних повноважень різними державними установами. Під час реформи у податкової поліції в 1999 р. відібрали контрольно- перевірочну функцію, а в 2003 р. її ліквідували зовсім. З 2004 р. функ- ції  колишньої податкової поліції  виконують  працівники  оперативно- розшукових бюро Головного управління по боротьбі з податковими зло- чинами Федеральної служби по економічних і податкових злочинах у складі Міністерства внутрішніх справ РФ.

Податкові органи Росії знаходилися в системі Міністерства подат- ків і зборів (МПЗ), а на початку 2004 р. у ході адміністративної реформи ввійшли в склад Міністерства фінансів РФ під назвою Федеральної по- даткової служби. Головне завдання податкового відомства — контроль за додержанням законодавства, правильністю  обчислення податків, повно- тою та своєчасністю перерахування у відповідні бюджети державних по- датків та інших платежів, встановлених законодавством РФ та суб’єктів федерації в межах їх компетенції.

Податкові органи мають монопольне право на реєстрацію юридичних осіб. Крім того, податкове відомство наділене такими правами:

-           Проводити в міністерствах, відомствах, підприємствах та організа- ціях будь-якої форми власності, а також у громадян РФ, іноземних громадян і осіб без громадянства перевірки розрахункових докумен- тів, бухгалтерських книг, звітів, декларацій, кошторисів та інших до- кументів, пов’язаних з оподаткуванням, отримувати необхідні довід- ки та інформацію з питань, які виникли під час перевірки, за винят- ком інформації, яка є комерційною таємницею згідно законодавства. Результати перевірки оформлюються відповідними актами, в яких


відображають порушення законодавства про податки та інші платежі до бюджету, факти невиконання вимог посадових осіб, даються вка- зівки щодо виправлення недоліків та внесення недоплат до бюджету.

-           Контролювати дотримання законодавства особами, що займаються підприємницькою діяльністю, видавати їм на основі рішень органів виконавчої влади патенти та реєстраційні посвідчення.

-           Отримувати від підприємств, організацій та установ, громадян до- відки, документи та копії з них, стосовно господарської діяльності платника податку та необхідні для правильного справляння подат- ків. Останнім часом відбулися серйозні зміни щодо регламентування комерційної таємниці. З 1 січня 2004 р. громадяни Росії одержують право ознайомитися з установчими документами будь-якого підпри- ємства, в тому числі з паспортними даними його засновників. Вважа- ють, що дане нововведення наблизить російську податкову систему до європейських стандартів і буде мати позитивне значення для рин- ку капіталу, оскільки інвестори заінтересовані в доступності інфор- мації. Щоправда, деякі спеціалісти сумніваються в доцільності роз- криття паспортних даних бізнесменів за нинішнього рівня криміна- лізації суспільства.

-           Досліджувати, не порушуючи  відповідні  правила при  здійсненні своїх повноважень, всі використовувані для отримання доходів або пов’язані з господарською діяльністю платників виробничі, склад- ські, торгівельні та інші приміщення, незалежно від їх місцезнаход- ження. У випадках відмови громадян допустити посадових осіб до об’єктів, що перевіряються, податкове відомство має право визначи- ти оподатковуваний дохід таких платників на основі документів, які свідчать про отримання ними доходів і (або) на підставі оподаткуван- ня осіб, що займаються аналогічною діяльністю.

-           Вимагати від керівників  та інших посадових осіб юридичних осіб і громадян ліквідації виявлених недоліків, контролювати їх виконання.

-           Призупинити операції в банках та інших фінансово-кредитних уста- новах у випадках непред’явлення відповідних документів.

-           Вилучати в підприємств, організацій, громадян документи, що свід- чать про заниження прибутку (доходу) та інших об’єктів оподатку- вання.

-           Застосовувати до підприємств штрафні санкції (пені, штрафи).

-           Ініціювати клопотання щодо заборони у встановленому порядку за- йняття підприємницькою діяльністю.

-           Клопотати через суд та арбітраж про ліквідацію підприємств будь- якої форми власності, проведення санації та оголошення банкрутом; про визнання недійсними угод та перерахування до бюджету доходів, отриманих по таким угодам.


Податкові інспекції несуть відповідальність за повноту і своєчасний об- лік платників податків, а також за проведення документальних перевірок правильності визначення податкових зобов’язань, своєчасності та повноти сплати податків до бюджету. Перевірки проводяться не менше одного разу в рік. Скарги на рішення податкових органів можуть бути подані до вище- стоящих органів і суду, що не призупиняє дію рішення податкової служби.

Питання для самоконтролю

1. Платники, об’єкти та ставки основних податків у РФ.

2. Федеральні податки у РФ.

3. Регіональні податки у РФ.

4. Місцеве оподаткування у РФ.

5. Система адміністрування  податків у РФ.