2.2.3. Податки штатів та місцевих органів влади

Система організації державних фінансів не передбачає застосування поняття зведеного або консолідованого бюджету як предмету законодав- чих актів, фінансово-економічного аналізу чи показника офіційної ста- тистики. Всі ланки бюджетної системи США  автономні, формально не- залежні одна від одної. Ця традиція походить із двох джерел: американ- ської історії та ментальності.

На початку своєї історії США  сформувались з окремих англійських колоній у Північній Америці, котрі об’єдналися в процесі боротьби за не- залежність. Згідно 10-ї поправки до конституції (в складі Білля по пра- ва), прийнятої в 1788 р., «повноваження, не делеговані Сполученим Шта- там конституцією та не заборонені нею для штатів, закріплені відповід- но за штатами або за народом». Отже, за основним законом, владні права урядів штатів і федеральної адміністрації рівнозначні, вони доповнюють одні одних, без домінування центру над штатами. В табл. 2.23 представ- лені основні події фінансової історії США.

Друге  джерело американського партикуляризму  —  сформований обставинами заселення й освоєння території країни менталітет інди- відуалізму, вихований у поколінь піонерів (перших переселенців у Аме- рику) і скваттерів (колоністів, які займали земельні ділянки на frontier — межі просування колоністів на Захід). Звичка американців опиратися на власні сили, сподіватися на самих себе була перенесена з індивідуально- го рівня на рівень державного будівництва. Відповідно до принципів фі- нансової автономії та бюджетного федералізму, котрі історично склалися в США, кожна з ланок бюджетної системи має власні, закріплені за нею податкові доходи. Між  окремими бюджетами податки розмежовуються на підставі трьох підходів:

-           виключного права (податок закріплений за одним із бюджетів: феде- ральним, штатним чи місцевим);

-           співпадаючого права (на один і той же податок мають право різні рів- ні влади, податкові надходження розподіляються між бюджетами в певних пропорціях, наприклад, у такому порядку справляється пода- ток на майно, надходження від якого розподіляються між бюджетами штату та місцевими бюджетами міст, графств, округів, або у вигляді надбавок);

-           делегованого права або «правила Ділона» (з одного рівня влади на ін- ший разом із певними повноваженнями  передаються і адекватні по- даткові доходи, необхідні для їх фінансування).

Американські спеціалісти визнають, що і так достатньо складна по- даткова система США ще більш ускладнюється внаслідок непростих по- даткових відносин між федеральними і місцевими органами влади. Не-


зважаючи на існуючі проблеми, уряди різних рівнів успішно взаємоді- ють між собою в обміні інформацією стосовно податків. Зокрема, розра- хунки штатних і місцевих податків опираються на федеральні податко- ві декларації.

Таблиця 2.23

Хроніка основних подій фіскальної історії США

– Закон про розпродаж (приватизацію) фонду федеральних зе- мель.


– Створення Міністерства фінансів США

– 10-та поправка до конституції США. Проголошення рівності фінансових прав властей штатів із федеральним урядом

– «Горілчаний бунт» — заворушення,  викликані запроваджен- ням федерального податку на віскі

– Протекціоністський тариф на бавовняні та шерстяні вироби. (переглядався в 1824, 1828, 1846, 1857 рр. 1816 р.)

– Уряд США за 7,2 млн дол. викуповує в Росії Аляску

– Створення Служби внутрішніх доходів

– Протекціоністський тариф Мак-Кінлі

– Протекціоністський тариф Вільсона

– Протекціоністський тариф Дінглі

– 16-та поправка до конституції. Введення федерального подат- ку на прибуток корпорацій

– Запровадження  федерального податку на особисті доходи

– Введення прогресивного податку на спадщину

– «Акт про бюджет і звітність». Створення Головного конт- рольно-ревізійного управління

– Штат Джорджія першим запроваджує податок з продажу

– Президент Ф. Рузвельт проголошує фінансово-економічну політику «Нового курсу»

– Скасування податку на виборців

– На гастролях у США  квартет «Бітлз» виконує пісню «Зби- рач податків»

– «Податковий бунт» у Каліфорнії. Поправка до конституції штату («Пропозиція тринадцяти») про обмеження податку на нерухомість 1% вартості майна

– «Закон про збалансований бюджет» (закон Гремма-Рудмена- Холлінгса)

– Радикальна податкова реформа, зниження рівня і спрощен- ня оподаткування

– Податкова реформа, вдосконалення адміністрування податків


1789 р.

1791 р.

1794 р.

1867 р.

1862 р.

1890 р.

1894 р.

1897 р.

1908 р.

1913 р.

1916 р.

1921 р.

1933 р.

1964 р.

1971 р.

1978 р.

1985 р.

1986 р.

2000 р.


Основну частку в доходах штатів і місцевих органів влади склада- ють податки з продажу та податки за користування рухомим майном. Об’єктом оподаткування є споживчі товари, плата за послуги в готелях, ресторанах, транспортні перевезення, телефонні послуги. Ставки вста- новлюються кожним штатом окремо. Частина зібраного податку зарахо- вується до спеціального фонду і перераховується до відповідного бюдже- ту місцевого рівня. Податок із продажу (sales tax) — різновид податку з обороту — стягують у 44 штатах. Ставки знаходяться в межах від 3 до

8,25%. Найвищі ставки в Каліфорнії (7,25%) і Нью-Йорку  (8,25%), що можна пояснити виключно високим економічним потенціалом саме цих штатів. Як вийняток, у штаті Мічиган, одному на всю країну, з 1975 р. за- проваджений податок на додану вартість. Податки за користування ру- хомим майном на території штату встановлюються у формі відсотків до ціни товару в роздрібній торгівлі за ставкою податків з продажу.

На рівні штатів справляється також податок на ділову активність, який  складається з двох частин: податку з річного  обороту (ставки

1–2,5%) і податку на фонд заробітної плати (1,6%).

Прибутковий податок з фізичних осіб стягується у 44 штатах за про- гресивною шкалою за ставками від 1% до 11%. Реальну автономію шта- тів відображає також порядок визначення оподатковуваного доходу та справляння індивідуального прибуткового податку, що кожен із штатів робить по-своєму. Так, одні оподатковують лише доходи громадян свого штату, незалежно від місця походження доходів. Інші обмежуються до- ходами, одержаними в межах даного штату. Треті враховують всі доходи, незалежно від території їх походження. Подібний різнобій створює умо- ви для так званої міграції податків із штату в штат, і, звичайно, породжує серйозні труднощі в адмініструванні податків. Крім того, штати мають право встановлювати власний неоподатковуваний мінімум.

Податок на прибуток корпорацій стягується у 45 штатах за ставками від 2,3% до 11,5%. Крім податку на прибуток корпорації на рівні штату сплачують податок з валового прибутку за підсумками року.

Вагоме місце у податкових надходженнях штатів займають специфіч- ні акцизи на алкоголь, сигарети, бензин.

Місцеві податки справляються на локальному рівні під юрисдикці- єю органів влади місцевих адміністративно-територіальних одиниць. До останніх відносяться муніципалітети (міста), графства (райони), таун- шипи (містечко), шкільні та спеціальні округи. Всього в США  налічу- ється близько 80 тис. місцевих органів влади і, отже, відповідна кількість місцевих бюджетів.

Серед місцевих податків найбільш фіскальне значення має податок на нерухоме і рухоме майно. В загальній сумі місцевих податків частка майнового податку в окремі роки перевищує 80%. До нерухомого май-


на відносять землю, будинки, будівлі та споруди різного призначення. Ключова проблема оподаткування майна  — облік та оцінка об’єктів по- датку. В більшості штатів вартість майна визначають спеціальні управ- ління оцінки нерухомості один раз в два роки. Видатки на адмініструван- ня майнових податків, затрати часу, зусиль, грошей на консультування й оскарження з боку платників (compliance costs) значно вищі, ніж в ін- ших податків.

Ставка податку на нерухоме майно (землю і будівлі) сягає 6,75% від 1/3 їх оціночної вартості, але в середньому по країні складає 1,4%. Податок на готельне обслуговування справляється за ставкою 5% від вар- тості готельних послуг. Податок на комунальні послуги — 3% від їх вартості. Податок на угоди з продажу нерухомості справляється за фіксованою ставкою 2 дол. 50 центів із кожної 1000 дол. продажної вартості майна. Податок на транспортні засоби складається з декількох частин: збору за реєстрацію, ліцензії за право володіння, збору за паркування, збору за ко- ристування автомагістралями. Зрозуміло, в країні, де більше 100 міль- йонів автомобілів, даний податок належить до основних місцевих подат- ків. Ставки диференційовані в залежності від місцевих умов та класу ав- томобіля.

Ліцензії поширюються на молоко і харчові продукти, спиртні напої, тю- тюнові вироби, на ресторанний бізнес, на право тримати домашніх тварин. У бюджеті типового американського міста податкові доходи складають приблизно половину доходів бюджету міста, а решта — неподаткові  до- ходи. Серед останніх особливо виділяються доходи від операцій з цінни- ми паперами, а також різні трансферти.

Питання для самоконтролю

1. Платники, об’єкти та ставки основних податків у США.

2. Федеральні податки

3. Податки штатів.

4. Місцеве оподаткування в США.

5. Система адміністрування  податків в США.