2.1.5. Система соціального страхування

Внески на соціальне страхування, маючи характер соціальних цільо- вих податків, витрачаються на виплату пенсій і соціальних допомог. Да- ний вид платежів на цілі соціального забезпечення, необхідний для ство- рення фонду загальнонаціонального фінансування виплат по безробіт- тю і тимчасовій непрацездатності, а також державних пенсій за вислу- гу років. Вказані внески сплачуються як працівниками, так і їх робото- давцями.

Перше поздоровлення з 16-річчям кожен англієць отримує від Мі- ністерства соціального захисту. Разом з побажаннями довгих років мі- ністерство нагадує, що з цього дня необхідно щотижня платити пенсій- ні внески. При цьому держава гарантує, що кожен громадянин по досяг- ненню пенсійного віку (65 років для чоловіків і 60 років для жінок) отри- муватиме пенсію, рівну 20% середньої зарплати працівника, і ця сума що- річно переглядатиметься із зростанням інфляції.

Система пенсійного забезпечення в Англії стоїть на «трьох китах»: базова державна  пенсія, додаткова державна пенсія і пенсійні заоща- дження населення.

У Великобританії термін «соціальне забезпечення» охоплює всю сис- тему обов’язкового соціального захисту: пенсійне забезпечення, виплати по безробіттю і хворобам. Ця система має свою офіційну назву — «Націо- нальна система страхування» (National Insurance) і заснована на страхо- вому принципі по схемі: внески — виплати.  Застраховані  працівники, за яких роботодавці сплачували страхові внески (і в яких брали участь самі працівники), мають право на страховий захист.

Слід зазначити характерну особливість соціального страхування у Великобританії, в якому на першому (базовому) рівні застосовується принцип рівності пенсій і допомоги, що виражається в підході: за рівний внесок, рівну пенсію і допомогу.

Дана концепція  соціального захисту була запропонована англій- ським ученим Беверіджом в 1944 році і отримала законодавче втілення в Акті Національного Страхування (1946 р.). Її суть полягає в тому, що основна соціальна допомога (пенсії через старість і інвалідності, виплати по безробіттю) повинна бути загальнодоступними благами. Для цього їх фінансування забезпечується за рахунок фіксованих внесків.

У Великій Британії суб’єкти даної форми оподаткування діляться на чотири класи. До першого класу відносяться особи найманої праці та їх роботодавці; до другого — особи, які не перебувають у відношеннях най- му (так звані самозайняті: фермери, професійні  спортсмени, митці і т.д.); до третього  — непрацюючі або ті, хто не відноситься до перших двох кла- сів; до четвертого — особи другого класу з високими доходами.


Величина соціальних виплат залежить від приналежності до певно- го класу.

Найбільш численна і соціально диференційована категорія належить до першого класу. Ті з них, хто заробляє менше 54 ф. ст. на тиждень по- вністю звільнені від сплати соціальних внесків. Якщо заробітна плата пе- ревищує дану суму, внески становлять 2% від перших 54 ф. ст. плюс 9% із решти доходу, але не вище 405 ф. ст. на тиждень.  Другий і третій класи сплачують соціальні внески за твердими ставками відповідно 5,35 і 5,25 ф. ст. на тиждень. Четвертий клас сплачує внески за ставкою 6,3% від за- робітку.

Розрахунок розміру сплачуваного компанією внеску проводиться, виходячи з щотижневого доходу працівника. Якщо отримуваний праців- ником дохід перевищує 100 ф. ст., компанія виплачує до фонду соціаль- ного страхування стандартний внесок у розмірі 11% від суми заробітку по місцю основної роботи і 12.8% від суми заробітку за неосновним міс- цем роботи.

Відносно працівників  застосовується  наступна схема розрахунку податку. Встановлена так звана «межа доходів працівника» (employee’s earnings threshold) від 0 до 97 ф.ст. у тиждень, при якому внески до фон- ду соціального страхування працівником не сплачуються. При переви- щенні вказаного рівня внески сплачуються в інших розмірах, як наведе- но в табл. 2.11.


 

Розміри внесків на соціальне страхування


 

Таблиця 2.11


 

 

Размір доходу в тиждень (ф.ст.)

Ставка податку на доходи по місцю основної работи

 

Ставка податку за сумісництвом

0–87 (нижня грани- ця доходів працівни- ка)

 

0%

 

0%

87–100

0%

0%

97,01–645            (верхня границя доходів)

0% на перші 87 ф.ст.; 11%

з перевищення

0% на перші 97 ф.ст.;

11% с превышения

 

Вище 645

0% на перші 87 ф.ст.; 11%

на суми в межах 97,01-

645 ф.ст.; 1% на суму, що залишилась

0% на перші 97 ф.ст.;

11% на суми в межах

97,01–645 ф.ст.; 1% на суму, що залишилась

 

Ставки податку для платників податків, зайнятих у власному біз- несі (self-employed) вста-новлені в інших  розмірах, як  показано в табл. 2.12.


Таблиця 2.12

Ставки податку на соціальне страхування для платників податків, зайнятих у власному бізнесі

 

 

Прибуток в ф.ст. в рік

Для працівників, чиї дохо- ди відносяться до Класу 2, в ф.ст. на тиждень

Для працівників, чиї доходи відносяться до Класу 4, в%

Меньше 4,635

0

0%

4,635 — 5,225

2,20

0%

5,225 — 34,840

 

8%

Больше 34,840

 

1%

 

Пенсійне страхування в Національній системі страхування включає два різновиди пенсій:

1)  базова державна пенсія (State basic pension), яка виплачується у вста- новленому (однаковому) розмірі для всіх застрахованих, таких, що мають в своєму розпорядженні дохід вище встановленої нижньої від- мітки доходів (починаючи з яких стягуються страхові внески) і які вносили відповідні  внески до Національної системи страхування (або отримували звільнення від їх сплати в періоди безробіття, захво- рювань і т.п.);

2)  страхова (додаткова або професійна державна пенсія), розмір якої встановлюється пропорційно величині середніх доходів одержува- ча за весь період його професійної діяльності (State Earnings Related Pension Scheme — абревіатура  SERPS — введена  Законом 1975 р.), і знаходиться в певному діапазоні 5% — 20% від розміру заробітної плати.

Роботодавець і працівник повинні виплачувати внески державі на ба- зову державну пенсію і на додаткову державну пенсію, пов’язану з розмі- ром заробітку.

Якщо у роботодавця є відповідна певним вимогам професійна пен- сійна програма, він може виплачувати внески державі лише на базо- ве державне пенсійне забезпечення. Професійні пенсійні програми не є обов’язковими.

Держава бере частину витрат на себе, звільняючи внески від оподат- кування. При цьому, внески, що виплачуються роботодавцем на держав- ні пенсії, виключаються з бази оподаткування,  а внески працівників — ні (див. табл. 2.13)

У той же час внески у професійні пенсійні програми роботодавця і працівника (до 15% заробітку) виключаються з бази оподаткування.


Таблиця 2.13

Розподіл страхового навантаження в системі обов’язкового пенсійного страхування Великобританії, в% від зарплати

 

Внески, що виплачуються:

Працівником

Роботодавцем

Всього

Загальнообовязкове державне пенсійне забезпечення

 

7,4

 

7,6

 

15,0

Загальнообовязкове держав- не накопичувальне пенсійне забезпечення

 

1,6

 

2,5

 

4,1

Звільненні від оподаткування по державній системі

 

0

 

3,0

 

3,0

Загальна сума чистих витрат

9,0

7,1

16,1

 

Загальна сума внесків, що виплачуються працівниками, складає

9,0%. Загальна сума внесків, що виплачуються працедавцями,  скла- дає 7,1% і загальна сума, що виплачується державою у вигляді податко- вих пільг, складає 3,0%. Загальні витрати складають 19,1% від заробіт- ку. У пропорційному співвідношенні до загальної суми витрат праців- ник оплачує 47%, роботодавець  — 37%, а держава  — 16%, що дозволяє фінансувати пенсії на рівні третини від величини заробітної плати (див. табл. 2.14).

Таблиця 2.14

Розмір базових пенсій та пенсій повязаних з доходом, в % від зарплати

 

 

Види пенсій

Пенсіонер- одинак

Пенсіонер, що має сім’ю

Базові державні пенсії

17,6

28,0

Державні пенсії, повязані з рівнем доходу

16,5

16,5

Загальна сума державних пенсій

34,1

44,5

 

Базова пенсія виплачується у фіксованому розмірі і, таким чином, її співвідношення із заробітком змінюється залежно від величини остан- нього.

У типовій для Великобританії професійній пенсійній програмі, що має право на податкові пільги і право виходу з державної пенсійної сис- теми другого рівня (пенсії, залежні від величини заробітку), внески пра- цівників і роботодавців приблизно рівні і складають 11,3% і 13% від заро- бітної плати, відповідно (див. табл. 2.15).


Таблиця 2.15

Величина внесків і податкових пільг, в % від зарплати

 

 

Внески, що виплачуються:

Праців- ником

Робото- давцем

 

Всього

Державне пенсійне забезпечення

7,4

7,6

15,0

Державні пенсії, повязані з розміром зарплати

 

0

 

0

 

0

Податкові пільги державної системи

0

3,0

3,0

Професійні пенсійні програми

5,0

12,0

17,0

Податкові пільги для професійних про- грам

 

1,1

 

3,6

 

4,7

Загальна сума чистих витрат

11,3

13,0

24,3

 

Загальні витрати за професійною програмою значно вищі, оскільки пенсії виплачуються в більшому розмірі (див. табл. 2.16).

Таблиця 2.16

Розміри коефіціентів заміщення, що забезпечуються різними пенсійними системами Великобританії, в % від зарплати

 

 

Види пенсій

Пенсіонер- одинак

Пенсіонер, що має сім’ю

Базові державні пенсії

17,6

28,0

Державні пенсії, повязані з рівнем доходу

0

0

Загальна сума державних пенсій

17,6

28,0

Професійна пенсія

55,0

55,0

Загальна сума пенсій

72,6

83,0

 

Загальні витрати, що становлять 32,0% від заробітку, розподілені між працівником, який платить 35%, роботодавцем, який платить 41% і дер- жавою, яка через звільнення від податків платить 24%.

Для отримання в повному розмірі вказаних вище пенсій передбача- ється максимальний трудовий стаж в 40 років.

З усіх видів пенсій платиться прибутковий податок. Розмір профе- сійної пенсії залежить від трудового стажу. За кожен рік стажу пенсія збільшується на 1/60 від зарплати на момент виходу на пенсію, при цьо- му певна частина зарплати (нижче за величину базової державної пен- сії) не враховується, враховується лише сума, що перевищує дану межу.

У 1995 році у Великобританії прийнятий новий закон про пенсій- не забезпечення, відповідно до якого передбачено поступове підвищен- ня віку виходу на пенсію для жінок: за період з 2010 по 2020 роки цей вік


зросте (поступово) з 60 до 65 років і стане рівний віку виходу на пенсію для чоловіків. Буде зменшена верхня межа страхової професійної пенсії з 25% до 20% від середньої заробітної плати застрахованого за весь пері- од його трудової діяльності. Спрощена процедура переходу застрахова- них з одного в інший пенсійний режим і при цьому посилений нагляд з боку держави за діяльність приватних страховиків. Добровільні профе- сійні пенсійні системи охоплюють 50% працюючих, а рівень коефіцієн- та заміщення складає 50–65% останньої заробітної плати, за наявності 40 років страхового стажу.

Питання для самоконтролю

1. Платники, об’єкти та ставки основних податків у Великобританії.

2. Загальнодержавні податки, особливості їх обчислення і сплати.

3. Місцеве оподаткування у Великобританії.

4. Система соціального страхування у Великобритані.