Про затвердження спрощеного Плану рахункiв бухгалтерського облiку  ( Iз змiнами, внесеними  згiдно з Наказом

Мiнiстерства фінансів № 1176 вiд 11.12.2006 )

Вiдповiдно  до статтi 11 Закону  України  «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» ( 996–14 ) (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., № 33, ст. 1706), статтi 5 Закону  України «Про державну пiдтримку мало- го пiдприємництва» ( 2063-14 ) (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., № 46, ст. 1977) i на виконання Програми реформування системи бухгалтерського облiку iз застосуванням мiжнародних стандартiв, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв  України  вiд 28 жовтня  1998 р. № 1706, наказую:

1.  Затвердити  схвалений   Методологiчною  радою   з   бухгалтерсько- го облiку  Мiнiстерства фiнансiв  України  План  рахункiв  бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй  суб'єктiв  ма- лого пiдприємництва (далi — спрощений  План рахункiв), що додається.

2. Установити, що спрощений  План рахункiв можуть застосовувати суб'єкти   пiдприємницької  дiяльностi   —  юридичнi  особи,  якi  вiдповiдно до чинного законодавства визнанi суб’єктами малого пiдприємництва, юридичнi особи, що не займаються  пiдприємницькою дiяльнiстю  (крiм бю- джетних установ), незалежно вiд форм власностi, органiзацiйно-правових форм  i видiв дiяльностi,  а також  представництва iноземних  суб'єктiв  гос- подарської  дiяльностi  (далi — пiдприємства). Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi  спрощений  План  рахункiв  застосовують  у разi складання ними фiнансової  звiтностi  вiдповiдно  до Положення (стандарту) бухгалтерсько- го облiку 25 «Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва», затвер- дженого наказом  Мiнiстерства фiнансiв  України  вiд 25 лютого 2000 року

№ 39, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15 березня 2000 року за № 161/4382.


Ю. А. Верига   Г. І. Зима    Н. О. Кулявець

3. Передбачити,  що облiк та узагальнення iнформацiї  про позабалансовi активи  i зобов'язання  пiдприємства здiйснюють  з використанням позаба- лансових  рахункiв  класу 0 Плану  рахункiв  бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, за- твердженого  наказом  Мiнiстерства фiнансiв  України  вiд 30 листопада  1999 року № 291 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України  21 грудня 1999 року за № 892/4185.

4. Записи  на рахунках  бухгалтерського облiку спрощеного  Плану рахункiв i на позабалансових рахунках для узагальнення iнформацiї  про наявнiсть  i рух активiв,  капiталу,  зобов'язань, про доходи i витрати,  факти фiнансово-господарської дiяльностi   здiйснювати   вiдповiдно  до  Iнструкцiї про застосування Плану  рахункiв  бухгалтерського облiку активiв,  капiталу, зобов'язань i господарських операцiй  пiдприємств i органiзацiй,  затвердже- ної наказом  Мiнiстерства фiнансiв  України  вiд 30 листопада  1999 року №

291 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України  21 грудня 1999 року за

№ 893/4186.

5. Визначити,  що з метою забезпечення необхiдної деталiзацiї  та аналiтичностi облiково-економiчної iнформацiї  пiдприємства вводять до спрощеного  Плану  рахункiв  субрахунки,  виходячи  з призначення рахункiв, потреб управлiння пiдприємством, використання назв рахункiв i субрахункiв Плану рахункiв, наведеного в пунктi 3 цього наказу.

Заступник Мiнiстра В.М.Матвiйчук


ПЛАН   РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Затверджено

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України

19.04.2001 № 186

Зареєстровано

в Мiнiстерствi юстицiї України

5 травня 2001 р. за № 389/5580