АНОТАЦІЯ

Ю. А. Верига   Г. І. Зима   Н. О. Кулявець

ПЛАН            РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Київ

«Центр учбової літератури»

2010


 

УДК 65.052я73

ББК 657(075.8) В 32

Рекомендовано

до видання Вченою радою  Полтавського університету споживчої кооперації Укораїни (протокол №3 від 17.03.2010р.)

Рецензенти:

Мних Є. В. — д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський національний торговельно- економічний університет»;

Фесенко Д. М. — к.е.н., професор, Полтавська державна аграрна академія.


 

В 32


Верига Ю. А.,  Зима  Г. І.,  Кулявець Н. О.

План  рахунків  бухгалтерського обліку:  Навч.  посіб.  —  К.:  Центр  учбової літератури,  2010. — 176 с.

ISB№ 978-611-01-0091-5


 

У навчальному посібнику наведено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських суб’єктів малого підприємництва, Інструкцію  про застосування Плану рахунків та коментарі до них.

Навчальний посібник  буде корисний  для студентів,  слухачів  курсів  підвищення кваліфікації, викладачів  навчальних  закладів та працівників бухгалтерського обліку.

УДК 65.052я73

ББК 657(075.8)

ISB№ 978-611-01-0091-5      © Верига Ю. А., Зима Г. І., Кулявець Н. О.  2010

© Центр учбової літератури, 2010.


 

Двоїста бухгалтерія є найбільшим винаходом людського розуму

Вольфганг Гете