2.5. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці 2.5.1.  Органи державного нагляду  за охороною праці

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно- правових актів про охорону праці в Україні здійснюють:

-           спеціально  уповноважений центральний орган виконавчої  вла-

ди з нагляду за охороною праці;

-           спеціально  уповноважений центральний орган з питань  радіа- ційної безпеки;

-           спеціально уповноважений центральний орган з питань пожеж-

ної безпеки;

-           спеціально  уповноважений центральний орган з питань гігієни праці .


Діяльність органів  державного  нагляду  регулюється,  законами

України  “Про використання ядерної  енергії і радіаційну  безпеку“,

”Про  пожежну   безпеку”,  іншими  нормативно-правовими  актами та положеннями про ці органи, що затверджуються Президентом України  або Кабінетом Міністрів України.

Права і відповідальність посадових осіб спеціально уповно- важеного центрального органу виконавчої влади. Посадові особи спеціально  уповноваженого центрального  органу виконавчої  влади з нагляду за охороною праці мають право:

-           безперешкодно відвідувати   підконтрольні  підприємства,   ви-

робництва  фізичних  осіб, які  відповідно  до законодавства ви- користовують найману працю, та здійснювати  в присутності роботодавця або його представника перевірку додержання зако- нодавства з питань, віднесених до їх компетенції;

-           одержувати від роботодавця і посадових  осіб письмові  чи усні

пояснення,  висновки  експертних  обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан про- філактичної роботи, причини  порушень  законодавства та вжи- вати заходи щодо їх усунення;

-           органи  державного  нагляду  за охороною  праці не залежать  від

будь-яких  господарських органів, об'єднань  громадян,  політич- них формувань,  місцевих державних  адміністрацій;

-           надсилати  роботодавцям, керівникам та іншим посадовим  осо-

бам, роботодавцям структурних підрозділів  Ради Міністрів Рес- публіки  Крим,  місцевих  Рад  народних  депутатів,  міністерств та інших центральних органів державної виконавчої  влади обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усу- нення  порушень  і недоліків  в  галузі  охорони  праці,  охорони надр, безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

-           зупиняти експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, діль-

ниць, робочих місць і обладнання для усунення порушень вимог охо- рони праці, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

-           притягати до  адміністративної відповідальності працівників,

винних  у порушенні  законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці;

-           надсилати  роботодавцям подання  про невідповідність окремих

посадових осіб займаній  посаді, передавати в необхідних випад- ках матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом