Додаток Е Професійні обов’язки працівників готелів

Керуючий (директор, завідувач) готелем


Додаток Е

(основний)


 

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво виробничо-госпо- дарською діяльністю готелю згідно з чинним законодавством. Організо- вує роботу і взаємодію структурних підрозділів для приймання та обслу- говування громадян, які прибули для тимчасового проживання у готелі. Контролює вчасність і правильність розрахунку з громадянами за про- живання, послуги і бронювання номерів (місць) за цінами і тарифами, які встановлено у готелі.

Організовує  і  контролює  вчасність  і  якість  підготовки  номерів (місць), прибирання адміністративних і підсобних приміщень, місць загального користування і прибудинкової території. Забезпечує технічне оснащення готелю, умеблювання, наявність інвентарю, матеріалів, фор- меного одягу для працівників згідно з класифікаційною категорією. Ор- ганізовує систематичну перевірку наявності, справності обладнання усіх приміщень готелю, вживає заходів щодо усунення виявлених несправно- стей і некомплектності. Здійснює контроль за економним витрачанням матеріалів та енергетичних ресурсів. Організовує розроблення поточних та перспективних планів розвитку та вдосконалення матеріально- технічної бази готелю, контролює їх виконання.

Забезпечує рентабельну фінансово-господарську діяльність готелю, своєчасне подання у відповідні державні органи обліково-звітних доку- ментів та обов’язкові платежі і збори. Організовує оперативний контроль стану охорони праці та протипожежного захисту. Забезпечує підбір, розстановку та навчання кадрів, контролює виконання працівниками посадових зобов’язань.

Повинен знати: законодавчі та нормативні акти з питань надання готельних послуг, правила користування готелями та надання готельних послуг; форми документів суворої звітності та первинного обліку у готе- лях; технологію приймання, розміщення та обслуговування осіб, які проживають у готелі; кількість номерів і місць у готелі, ціни і тарифи за проживання, бронювання номерів (місць) і додаткові послуги за плату; основи економіки, трудового законодавства; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна

освіта у галузі управління. Стаж роботи в готельному господарстві за


Д о д а т ки

професіями керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Головний адміністратор (готелю)

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю служби приймання та обслуговування громадян, що прибули до готелю для тим- часового проживання. Забезпечує правильне використання номерів і місць згідно з чинними нормативними документами. Періодично перевіряє пра- вильність і своєчасність розрахунків з особами, що проживають у готелі, згідно з встановленими цінами і тарифами за проживання, бронювання номерів (місць) і додаткові платні послуги, не допускаючи заборгованості.

Організовує контроль за своєчасною та якісною підготовкою номерів і місць перед заселенням, якістю періодичного і комплексного прибирання номерів, місць загального користування, підсобних та адміністративних приміщень. Організовує облік осіб, що проживають у готелі, за встановле- ними формами документів первинного обліку. Щодня складає відомості про завантаженість готелю за поточну добу та наявність вільних місць. У разі поселення учасників масових заходів (з’їздів, конференцій, семінарів тощо) організовує роботу служби для оперативного оформлення докумен- тів, розміщення та обслуговування прибулих. Контролює надання особам, що проживають у готелі, встановлених безплатних і платних послуг, пік- лується про підвищення якості та культури обслуговування.

Вживає заходів щодо розв’язання конфліктних ситуацій між особа- ми, які проживають у готелі, та персоналом готелю. Організовує скла- дання актів на зіпсоване або знищене особами, що проживають у готелі, майно готелю для матеріального відшкодування винними збитків відпо- відно до чинного законодавства. Аналізує записи в книзі відгуків і про- позицій, вживає заходів самостійно або через адміністрацію готелю. Забезпечує додержання підлеглими працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку і режиму роботи готелю, охорони праці, виробни- чої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження і нормативні до- кументи щодо надання готельних послуг; технологію приймання, розмі- щення та обслуговування осіб, що проживають у готелі, кількість номе- рів і місць, види додаткових платних послуг та встановлені у готелі ціни і тарифи за проживання, бронювання номерів (місць) та платні послуги; основи економіки та трудового законодавства, правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна, базова або неповна вища освіта від-

повідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спе-


Круль Г.Я. Основи готельної справи

ціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за про- фесією в готельному господарстві: для спеціаліста — не менше 2 років; для бакалавра або молодшого спеціаліста — не менше 3 років. Для готе- лів, які обслуговують іноземних громадян, — володіння однією з інозе- мних мов в обсязі спеціальних курсів.

Адміністратор готелю

Завдання та обов’язки. Надає за пред’явленням паспорта або іншо- го документа, що засвідчує особу, номери і місця прибулим до готелю. Здійснює розрахунок за проживання та надання послуг у разі відсутності касира. Наглядає за своєчасністю оплати за проживання у готелі та за послуги, не допускаючи заборгованості. Забезпечує правильне викорис- тання номерів і місць, наглядає за своєчасною їх підготовкою для засе- лення та узгоджує термін проживання.

Веде облік осіб, що проживають у готелі, здійснює контроль за звіль- ненням номерів і місць. Складає відомості про завантаженість готелю за поточну добу, оформлює переведення осіб, що проживають у готелі, з одного номера в інший за їх проханням. Забезпечує виконання правил користування і внутрішнього розпорядку у готелі. Вживає заходів щодо розв’язання конфліктів, які виникають між особами, які проживають у готелі, та обслуговуючим персоналом. Приймає заявки на бронювання місць.

Передає адресатам кореспонденцію, яка надходить у готель. Веде облік речей, забутих особами, що проживали у готелі, та відвідувачами, вживає заходів щодо їх збереження і повернення. Складає акти про пош- коджені або знищені особами, які проживають у готелі, матеріальні цін- ності готелю, стягує з винних за збитки у порядку, встановленому чин- ним законодавством. Наглядає за додержанням чистоти в готелі, своєча- сністю та якістю прибирання номерів, справністю електромережі, ліфтів, водопроводу та іншого обладнання готелю.

У разі відсутності довідкового бюро повідомляє номери телефонів інших готелів, швидкої медичної допомоги, відділення міліції та інших установ. Керує роботою персоналу, який займається прийманням, роз- міщенням та обслуговуванням осіб, які проживають у готелі, здійснює контроль за виконанням підлеглими їх посадових інструкцій.

Повинен знати: правила користування і внутрішнього розпорядку в готелі; прейскурант цін на номери і місця; правила приймання та обслу- говування  громадян;  перелік  послуг,  які  надаються  в  готелі;  правила

етикету; порядок оформлення і розрахунків з особами, які проживають у

готелі;  експлуатаційну  документацію;  розміщення  і  години  роботи


Д о д а т ки

об’єктів побутового обслуговування; номери телефонів інших готелів, торгівельних установ, швидкої медичної допомоги, відділення міліції, пожежної охорони, аварійних служб; правила охорони праці та протипо- жежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта, індивідуальна підготовка та стаж роботи в готе-

льному господарстві — не менше 2 років. Для готелів, які обслуговують

іноземних громадян, — володіння однією з іноземних мов в обсязі спе-

ціальних курсів.

Адміністратор черговий готелю

Завдання та обов’язки. Надає за поданням паспорта або іншого доку- мента, який посвідчує особу, номери і місця громадянам, що прибувають у готель. За відсутності касира робить розрахунки оплати за проживання і надані послуги. Стежить за своєчасністю оплати проживання в готелі і пос- луг, що надаються, не допускаючи утворення заборгованості. Забезпечує правильне використання номерів і місць у готелі, стежить за їх вчасною підготовкою для поселення громадян і погоджує терміни проживання.

Веде облік руху мешканців у готелі і здійснює контроль за номерами і місцями, що звільняються. Складає відомості про заповнення готелю за поточну добу, оформлює переселення проживаючих за їхнім проханням з одного номера в інший. Забезпечує виконання правил користування і внутрішнього розпорядку в готелі. Вживає заходів щодо розв’язання конфліктів, що виникають між мешканцями та обслуговуючим персона- лом готелю. Приймає заявки на бронювання місць, приймає кореспонде- нцію, що надходить у готель, і передає її за призначенням. Веде облік речей, забутих у готелі мешканцями та відвідувачами і вживає заходів щодо їх збереження і повернення.

Складає акти про зіпсовані або знищені мешканцями матеріальні цінності готелю та у встановленому порядку робить стягнення з винних осіб. Стежить за дотриманням чистоти у готелі, вчасним прибиранням

номерів, справним станом електромережі, ліфтів, водопроводу та іншого

обладнання готелю. У разі відсутності довідкового бюро повідомляє телефони інших готелів, швидкої медичної допомоги, відділення міліції та інших установ. Здійснює контроль за виконанням посадових інструк- цій обслуговуючим персоналом готелю.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

Швейцар

Завдання та обов’язки. Спостерігає за входом і виходом відвідува- чів на підприємствах громадського харчування, торгівлі, комунального господарства та інших. Інформує клієнтів про розміщення відділів, сек- цій, торгових точок, наявність вільних місць тощо. На прохання відвіду- вачів викликає таксі. Наводить лад у вестибулі, протирає скло, стіни у тамбурі та під’їзді. Чистить металічні предмети на дверях. Очищує тери- торію біля вхідних дверей. Перевіряє справність дверей. Повідомляє адміністрації про виявлені несправності. Вмикає і вимикає світлові рек- лами, перевіряє системи сигналізації.

Повинен знати: правила обслуговування відвідувачів на даному під- приємстві; розміщення відділів, секцій, торгових залів та служб; номери телефонів виклику таксі, міліції, швидкої допомоги, пожежної команди тощо; місце розташування найближчих закладів громадського харчування, торгівлі, комунального господарства та ін.; місцезнаходження засобів протипожежного захисту, сигналізації і правила користування ними; пра- вила санітарії та гігієни; способи чищення металевих предметів.

Портьє

Завдання та обов’язки. Забезпечує збереження, видачу та одержан- ня особами, які проживають у готелі, ключів від номерів. Приймає і своєчасно вручає направлену на адресу осіб, які проживають у готелі, кореспонденцію. Інформує про послуги, що надаються в готелі, приймає замовлення на ці послуги, контролює своєчасність і якість їх виконання. За дорученням адміністратора веде журнал обліку громадян України та іноземців, реєструє заявки на бронювання номерів (місць). Повідомляє адміністратору оперативні дані про номери (місця), що звільняються. Наглядає за порядком у вестибулі. Забезпечує виконання діючих правил користування і внутрішнього розпорядку у готелі. Дає інформацію осо- бам, які проживають у готелі, з різних питань. Виконує у разі відсутності адміністратора його функції.

Повинен знати: правила користування і внутрішнього розпорядку в готелі; прейскуранти цін на номери, місця та платні послуги у готелі; правила  прийому  та  обслуговування  громадян  України  та  іноземців;

розміщення і час роботи всіх служб готелю; порядок ведення журналів

обліку осіб, які проживають у готелі, бронювання номерів (місць), скла- дання відомості обліку руху номерів і місць, реєстрації національних документів іноземних громадян; порядок розрахунків з особами, які проживають у готелі; правила протипожежного захисту.


Д о д а т ки

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та індивідуа- льна підготовка. Без вимог до стажу роботи. Для готелів, які обслугову- ють іноземних громадян, володіння однією з іноземних мов в обсязі спеціальних курсів.

Оператор механізованого розрахунку в готелі (касир)

Завдання та обов’язки. Здійснює розрахунки з особами, які прожи- вають у готелі, за номер (місце) та надані послуги. Зберігає у картотеці рахунки і в разі виїзду осіб, які проживали в готелі, здійснює остаточний розрахунок з ними. Веде облік руху номерного фонду у готелі. Здійснює операції з приймання, зберігання грошей та здавання їх у бухгалтерію.

Повинен знати: правила користування і внутрішнього розпорядку в готелі;  правила  експлуатації  лічильно-клавішних  машин;  прейскурант цін на номери, місця і послуги, що надаються у готелі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та індивідуа-

льна підготовка. Без вимог до стажу роботи.

Черговий по поверху готелю

Завдання та обов’язки. Розміщує у номерах на поверсі громадян, яких направляє адміністратор. Забезпечує виконання мешканцями та обслуговуючим персоналом на поверсі правил користування та внутріш- нього розпорядку в готелі. Здійснює розрахунки за надані послуги. Збе- рігає, приймає та видає ключі від номерів. Здійснює контроль за чисто- тою приміщень, збереженістю майна та обладнання на поверсі, за еко- номним витрачанням електроенергії і води. Наглядає за безперебійною роботою електромережі, водопроводу, каналізації та в разі виявлення несправностей вживає заходи щодо їх усунення (якщо ці роботи не ви- конуються іншими посадовими особами).

Контролює вчасність виїзду громадян, які мешкали на поверсі. Веде обік вільних номерів та місць у номерах і повідомляє чергового адмініст- ратора про їх наявність. Видає перепустки на винесення речей під час звільнення номерів і місць. Складає акти про забуті мешканцями речі, документи, гроші та здає їх до камери схову або адміністратору. Приймає та здає чергування і гроші, одержані за послуги. Контролює якість вико- нання посадових обов’язків покоївками та прибиральницями на поверсі.

Повинен знати: правила користування готелями; внутрішній розпо- рядок у готелі; прейскуранти цін на номери, місця в номерах, послуги, що надаються мешканцям; правила протипожежного захисту.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та індивідуа-

льна підготовка. Без вимог до стажу роботи.

Покоївка

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Прибирає та утримує в чистоті номери го- телю, санвузли та інші закріплені за нею приміщення. Змінює постільну білизну, рушники і туалетні речі після кожного виїзду мешканця, а в разі тривалого проживання – у терміни, передбачені Правилами користуван- ня готелями та надання готельних послуг, прибирає ліжка.

Здійснює генеральне прибирання номерів і приміщень згідно з при- йнятою технологією та періодичністю. Приймає замовлення від мешка- нців на побутові послуги та забезпечує їх своєчасне виконання. У разі виявлення зіпсованого мешканцями майна та обладнання готелю, інфо- рмує про це чергового на поверсі. Стежить за своєю зовнішністю. Доде- ржується правил безпечного виконання робіт із застосуванням електроп- риладів, драбини тощо.

Повинна знати: Правила користування готелями та надання готель- них послуг; правила внутрішнього розпорядку в готелі, технологію і пері- одичність прибирання номерів і приміщень загального користування готе- лю; розташування місцевої запірної арматури і протипожежного облад- нання; правила і норми охорони праці і виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Зустрічає і розміщує гостей. Здійснює що- денне, поточне і генеральне прибирання номерів і закріплених за нею приміщень загального користування згідно з прийнятою технологією і періодичністю. Змінює постільну білизну, рушники і туалетні речі після кожного виїзду мешканця, а в разі тривалого проживання — у терміни, передбачені Правилами користування готелями та надання готельних послуг, прибирає ліжка. Приймає замовлення від мешканців на побутові послуги та забезпечує їх своєчасне виконання.

У разі несправності меблів, телевізора, холодильника, радіоприйма- ча, телефонного апарата, освітлювальних приладів, сантехнічного та іншого обладнання номерів подає заявку черговому на поверсі або адмі- ністратору для проведення ремонту відповідними спеціалістами. У разі виявлення зіпсованого мешканцями майна та обладнання готелю інфор-


Д о д а т ки

мує про це чергового на поверсі. Стежить за своєю зовнішністю. Дотри- мується правил і норм безпечного виконання робіт із застосуванням електроприладів, драбини тощо.

Повинна знати: Правила користування готелями та надання готель- них послуг; правила внутрішнього розпорядку в готелі, правила прий- мання та обслуговування громадян; технологію і періодичність приби- рання номерів і приміщень загального користування; прейскурант цін на послуги; нормативи обладнання номерів; правила користування елект- роприладами і протипожежним обладнанням; розміщення місцевої запі- рної арматури і протипожежного обладнання; правила і норми охорони праці і виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня осві- та. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфі- кації. Стаж роботи за професією покоївки I розряду — не менше 0,5 року.

Прибиральник територій

Завдання та обов’язки. Підмітає проїжджу частину доріг і тротуа- рів вулиць, чистить їх від снігу й льоду, посипає піском. Копає і прочи- щає канави для стоку води. Очищує від снігу і льоду пожежні колодязі для вільного доступу до них. Поливає вулиці, тротуари; зелені наса- дження, клумби і газони. Періодично промиває і дезінфікує вуличні ур- ни, очищає їх від сміття. Наглядає за санітарним станом  та обслугову- ванням території.

Повинен знати: санітарні правила щодо утримання вулиць, правила безпеки під час виконання прибиральних робіт.

Кваліфікаційні вимоги: середня загальна освіта чи неповна середня освіта без вимог до стажу роботи.

Прибиральник виробничих приміщень

Завдання та обов’язки. Прибирає в цехах та інших виробничих при- міщеннях відходи виробництва і сміття. Видаляє пил, підмітає і миє вруч- ну чи з допомогою машин і пристосувань підлоги, сходи, сходові марші і майданчики, вікна, стіни, стелі у виробничих приміщеннях. Готує різні миючі і дезінфікуючі розчини для миття підлоги, стін, вікон і стель. Тран- спортує відходи і сміття з виробничих приміщень до встановленого місця. Отримує миючі засоби, інвентар та інші матеріали. Наповнює бачки пит- ною водою. Розставляє урни для сміття, чистить і дезінфікує їх. Прибирає і дезінфікує туалети, душові, гардеробні та інші місця загального користу- вання на виробництві.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

Повинен знати: вимоги промислової санітарії; призначення і кон- центрацію дезінфікуючих і миючих засобів; правила прибирання, прин- ципи і правила експлуатації обладнання, що використовується.

Кваліфікаційні вимоги: на посаду прибиральника виробничих при- міщень може бути прийнята особа із загальною середньою освітою чи неповною середньою освітою без вимог до стажу роботи.

Прибиральник службових приміщень

Завдання та обов’язки. Здійснює прибирання службових примі- щень, сходів, коридорів на закріпленій території. Видаляє пил із меблів, килимових доріжок і покриттів, підмітає і миє підлогу вручну чи із за- стосуванням миючих електропристроїв, миє стіни, перила, вікна та ін. Прибирає сміття зі смітників і розставляє урни на свої місця. Отримує обтиральний матеріал, миючі та дезінфікуючі засоби. Збирає сміття і харчові відходи, транспортує їх до сміттєприймальників у встановлені місця. Дотримується санітарно-гігієнічних вимог при прибиранні при- міщень, застосовує засоби для миття, чищення та дезінфекції. Утеплює вікна й двері, готує приміщення до зимового періоду.

Повинен знати: існуючі норми з прибирання площі службових приміщень на одного працівника і закріплені за ним для прибирання приміщення; призначення і правила експлуатації пристроїв та електроо- бладнання, які застосовуються для прибирання службових приміщень; вимоги щодо вологого і сухого прибирання службових приміщень; пра- вила експлуатації санітарно-технічного обладнання; призначення і кон- центрацію миючих і дезінфікуючих засобів; санітарно-гігієнічні вимоги до прибирання службових приміщень; правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства; норми і вимоги з охорони праці, протипоже- жної безпеки та виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги: середня загальна освіта чи неповна  середня освіта без вимог до стажу роботи.

Кастелянша

Завдання та обов’язки. Сортує одяг, білизну тощо, які були в кори- стуванні, маркує їх, здає в пральню, на дрібний ремонт  і підпрасування після прання. Бере участь у складанні актів на списання спеціального і санітарного одягу, взуття, білизни та інших речей, які стали непридат- ними. Отримує, перевіряє і видає спецодяг, спецвзуття, білизну, інвен- тар, що знімається (чохли, портьєри та ін.), та запобіжні засоби. Веде облік і контроль за правильним використанням спецодягу, білизни тощо. Оформляє встановлену документацію.


Д о д а т ки

Повинна знати: терміни носіння спеціального і санітарного одягу, взуття, білизни тощо, обміну і правила мітки; порядок отримання, вида- чі, зберігання і списання внаслідок зносу спеціального і санітарного одягу, взуття, білизни, запобіжних пристосувань; порядок ведення вста- новленої документації.

Кваліфікаційні вимоги. На  посаду кастелянші призначається особа без висунення вимог до стажу роботи та освіти. Кастелянша признача- ється на посаду і звільняється з неї наказом керівника закладу відповід- но до діючого законодавства України. Кастелянша безпосередньо підпо- рядковується керівнику свого структурного підрозділу.


Круль Г.Я. Основи готельної справи